Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘words’

(Scroll down for English version)

Jag gillar ord. Att uttrycka mig med ord, specifikt i skrift, är utmanande. Intressant. Roligt. Spännande. Ibland är det enda sättet för mig att få ur mig hur jag tänker och känner. Som när jag var barn och var arg på mina föräldrar – jag kunde inte säga det till dem utan jag skrev lappar istället.

Jag kan vara rätt känslig vad gäller personers ordval. En gång skickade jag ett förslag till en redaktör på en tidning och fick svaret att det inte var något för dem. Jag tog lite illa vid mig eftersom jag tolkade svaret som mycket hårdare än det kanske var menat. Ett enda ord hade kunnat göra hans svar mjukare: nog. ”Det var nog inte något för dem.” Då hade jag uppfattat det som om han sa tack, men nej tack. Istället blev det ett rungande ”är du inte klok i huvudet” i mina ögon.

Därför var det med igenkännande ögon som jag läste detta citat idag:

”Skillnaden mellan det rätta ordet och det nästan rätta ordet
är skillnaden mellan en blixt och en eldfluga.”

– Mark Twain (1835-1910), amerikansk författare och humorist.

Mark Twain

Ett sista citat om ord, från tv-serien ”Hannibal”:

”Ord är levande ting. De har personlighet, åsikt, agenda.”
-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

I like words. To express myself with wiords, specifically in writing, is challenging. Interesting. Fun. Exciting. Sometimes it’t the only way for me to get out what I’m thinking and feeling. Like when I was a child and was angry with my parents – I couldn’t tell them so I wrote notes instead.

I can be pretty sensitive when it comes to people’s choice of words. Once I sent a suggestion to an editor at a magazine and got the reply that it was not something for them. I felt a little offended since I interpreted the reply as much harsher than it perhaps was intended. One single word could have made his reply softer: probably. ”It was probably not something for them.” Then I would have interpreted it as if he said thanks, but no thanks. Instead it turned into resounding ”are you out of your mind” in my eyes.

That’s why it was with recognition that I read this qoute today:

”The difference between the right word and the almost right word
is the difference between lightning and a lightning bug.”

– Mark Twain (1835-1910), American author and humorist.

Mark Twain
A final quote about words, from the TV-show ”Hannibal”:

”Words are living things. They have personality, point-of-view, agenda.”

-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

Read Full Post »

I min familj har vi ett uttryck: man kan be någon dra åt h-vete på fler än ett sätt. Med det menar vi att alla har ett val när vi vill uttrycka oss – vad du än har att säga, kan du säga det på ett vettigt sätt. Ingen behöver såra någon annan för att få fram sin åsikt. Visst händer det ändå eftersom vi alla tolkar ord och uttryck på olika sätt. Men det är när man gör det medvetet som vi får problem. Och jag säger ”vi” därför att allt vi säger och gör – alla vi människor på hela jordklotet – innehåller energi. Vilken laddning energin har beror helt på oss själva.

Tänk bara själv på hur irriterad du blev den där gången när du ringde till t ex din bredbandsoperatör och bemöttes av en snorkig röst som avfärdade ditt problem. Eller gick in på en bank och personen bakom disken kallade dig för ”lilla gumman/gubben” med en, åtminstone i dina öron, nedlåtande ton? Visst var det lite svårt att skaka av sig irritationen och ilskan? Det tog ett tag innan dagen kom på rätt köl igen. Vem vet, du kanske gick vidare och var själv otrevlig mot någon annan som var helt oskyldig? Gick hem och skällde ut dina barn eller din partner? Allt pga att en person under din dag gav dig negativ energi pga hur de bemötte dig.

Vi är alla människor och ingen av oss är perfekt. Vi kan alla ha jobbiga dagar och alla har vi någon gång fräst ifrån helt i onödan. Grejen är inte att vi ska alla ”hålla handen” i alla situationer och tassa på tå kring varann. Målet är att undvika den dåliga energin när vi kan. Så ser jag det i alla fall.

In my family we have a saying: you can tell someone to go to h-ll in more than one way. By that we mean that everone has a choice when we want to express ourselves – whatever you have to say, you can say it in a sensible way. No one needs to hurt anyone else to get their opinion across. Or course it still happens since we all interpret words and expressions in different ways. But it’s when you do it intentionally that we get problems. And I say ”we” because everything we say and do – all people on this planet – consists of energy. What charge that energy has depends entirely on us.

Just think about how irritated you got that time when you called e.g. your broadband supplier and were received by a snotty voice that dismissed your problem. Or when you went into a bank and the person behind the counter called you ”little dear” with a, at least in your ears, condescending tone? Wasn’t it a little difficult to shake the irritation and anger? It took a while to get the day back on track. Who knows, maybe you went on and were yourself unpleasant to someone who was completely innocent? Went home and yelled at your kids or your partner? All because a person during your day sent negative energy due to how they treated you.

We are all human and none of us is perfect. We can all have tough days and we have all at some point unnecessarily snapped at someone. The thing isn’t to ”hold hands” in all situations and tip-toe around each other. The goal is to avoid the bad energy when we can. That’s how I see it anyway.

Read Full Post »