Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘video’

(Scroll down for English version)

När jag är i köket en längre stund så vill jag gärna lyssna på musik. Eftersom det är dålig radiomottagning (plus att det oftast spelas samma låtar om och om igen) så har jag en trave cd-skivor jag byter mellan. Dock återgår jag väldigt ofta till samma skiva, soundtracket till musikalfilmen ”Chicago”. Jag har flera favoriter på den skivan, som ”All that jazz”, ”Mister Cellophane” m fl. Det är har hänt ett par gånger när jag lyssnar på ”Chicago” att jag tänkt på hur musikaler kan dela upp folk i två läger; de som älskar musikaler och de som avskyr dem. Vad jag förstår är en av anledningarna till att man inte gillar musikaler att man uppfattar det som alltför onaturligt att folk brister ut i sång helt plötsligt.

Och då brukar jag tänka – vore det inte kul ändå om det VAR naturligt att brista ut i sång?! Undrar hur samhället skulle se ut om folk började sjunga och dansa när de ville uttrycka sig – oavsett hur bra eller mindre bra man må vara på just de konstformerna. Jag minns hur jag som barn önskade att det skulle komma ett tillfälle då jag fick göra precis som i filmen ”Fame” (som väl egentligen inte är en musikalfilm på samma sätt som ”Chicago”) och spontant börja dansa på gatan med en massa människor!

 

 

Eller tänk att kunna göra som i vissa musikvideors; storma fram till en person och, som om det var det mest naturliga i världen, sjunga ut hur man verkligen känner om dem, som t ex i ”Just came back” av Colin James.

 

 

Sen kom jag på att det finns de som gjort liknande saker, kanske främst vid frierier. Det är inte spontana infall, men det är sång och dans som man utför för att uttrycka sig. Vilket jobb de har lagt ner på att engagera andra människor, all planering och koreografi… Ni måste väl medge att visst blir dagen lite ljusare efter att ha sett något sånt här?

 

 

When I’m in the kitchen for a longer time, I like to listen to some music. Since the radio reception isn’t the best (plus that they often play the same saongs over and over), I have a stack of CDs that I choose from. However, I tend to go back to the same album, the soundtrack to the musical film ”Chicago”. I have several favorites on that album, like ”All that jazz”, ”Mister Cellophane” etc.  It’s happened a couple of time when I’ve listened to “Chicago” that I’ve thought about how musicals can divide people into two camps; those who love musicals and those who hate them. As I understand it, one of the reasons some people don’t like musicals is because it’s regarded to be too unnatural that people burst into song all of a sudden.

That’s when I usually think – wouldn’t it be fun if it WAS natural to burst into song? I wonder how society would look if people started to sing and dance when they wanted to express themselves – no matter how good or less good one might be at those particular art forms. I remember when I was a kid and I wished that there would come an opportunity when I would get to do just like they did in the movie ”Fame” (which I suppose isn’t really  a musical movie in the same way as ”Chicago”) and spontaneously start dancing in the streets with a bunch of people!

 

 

Or imagine getting to do what they do in some music videos; storm up to a person and, like it was the most natural thing in the world, start singing about how you really feel about them, like Colin James in ”Just came back”.

 

 

And then I recalled that there are those who have done things similar to that, perhaps mainly to propose. They aren’t spontaneous notion, but it’s song and dance used to express oneself. Such work they’ve put into getting people involved, all the planning and the choreography… you must admit that they day got a little brighter after watching something like this?

 

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag kände mig smått träffad när jag satt nyss och läste i en bok om hur svårt många av oss har ibland för förändringar. ”Man vet vad man har, men inte vad man får”-mentalitet. Problemet är att när vi försöker undvika förändring stagnerar livet och snart märks en minskning i vitalitet. Vi känner oss oinspirerade, nedstämda, uppgivna – vilket inte är den bästa förutsättningen för att attrahera goda ting, men det är inte konstigt att när livet saknar gnista blir vår längtan efter sagda gnista ännu starkare.

Jag log lite generat för mig själv för jag kände igen mig. Och jag såg för mitt inre hur min önskan om gnista men oförmåga att våga mig på förändring påminde mig om en video (se nedan) på en liten kille som försöker sparka en boll. Han kan inte komma på hur han ska göra och med ett skri av frustration står han och stampar – han vet vad han vill göra, men kan inte komma på hur. Jag känner igen situationen (bildligt talat) och frustrationen (bokstavligen talat)!

Den sufiske poeten Jalal al-din Rumi skrev (min översättning):

Detta att vara människa är ett gästhus.
Varje morgon en ny ankomst.
En glädje, en depression, en elakhet,
En del tillfälliga insikter kommer
Som en oväntad besökare.
Välkomna och vårda dem alla!
Även om de är en samling av sorger,
Som våldsamt sveper ditt hus
Tomt på dess möbler.
Ändock, behandla varje gäst ärofullt.
Han kanske röjer ut åt dig för någon ny fröjd.

I was a moment ago reading in a book about how it’s difficult sometimes for many of us to deal with change and I felt a little like it was aimed at me. The ”you know what you have, but not what you will get” mentality. The problem is that when we try to avoid change, life stagnates and soon a decrease of vitality is noticeable. We feel uninspired, low, resigned – which isn’t the best basis for attracting good things, but it isn’t strange that when life lacks spark, our longning for said spark grows stronger.

I smiled sheepishly because it rang a big bell. And I saw before me how my wish for a spark but inability to dare to make a change reminded me of a video (see above) of a little guy trying to kick a ball. He can’t figure our how to do it and with a shreek of frustration he remains in place, tramping – he knows what he wants to do, but can’t figure out how. I recognise the situation (figuratively speaking) and the frustration (literally speaking)!

The Sufi poet Jalal al-din Rumi wrote:

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
Some momentary awareness comes
As an unexpected visitor.
Welcome and attend them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
Who violently sweep your house
Empty of all its furniture.
Still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out for some new delight.

Read Full Post »

Jag skrev i ett tidigare inlägg om Mike Dooley – idag hittade jag hans bror Andy Dooley. Till att börja med kan jag säga att bröderna är roliga! Åtminstone passar de min humor.

Precis som Mike lär Andy ut kunskap om attraktionslagen, bl a via kortare videosnuttar som kan hittas på YouTube eller på Andys webbsida. Som smakprov inkluderar jag den video som berörde mig mest; att inte vara rädd för att fatta beslut (något som jag brottas med ganska ofta).

In a previous post I wrote about Mike Dooley – today I found my way to his brother Andy Dooley. First of all, I can say that the brothers are funny! They fit my sense of humor anyway.

And just like Mike Andy teaches about the Law of Attraction, e.g. through short videos that can be found on YouTube or on Andy’s website. As a sample I include (above) the video that I most responded to; not being afraid to make decisions (something I personally often wrestle with).

Read Full Post »

Bob Doyle är en av mina favoriter när det gäller Attraktionslagen. Inget flum, utan rakt på sak med vetenskapliga fakta till grund.

Om du har några minuter över, lyssna på honom i den här videon: Wealth beyond reason

Under den första halvan av filmen förklarar han ypperligt, tycker jag, hur det faktiskt hänger ihop. (Resten av filmen handlar om  hans nya program.)

Bob Doyle is one of my favorites when it comes to the Law of Attraction. No fuzziness, just straight to the point with scientific facts as base.

If you have 11 minutes and 33 seconds to spare, listen to him in this video: Wealth beyond reason

He explains excellently, in my opinion, how it all works. (The rest of the film he talks mostly about his new program.)

Read Full Post »