Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘universe’

(Scroll down for English version)

Sedan en tid tillbaka har jag börjat läsa och lyssna allt mer på Esther Hicks. Eller snarare Abraham. Möjligen bör man rekommendera ett öppet sinne innan man ger sig in i det, eftersom det inte är säkert att alla kan acceptera vad som berättas.

Esther Hicks föreläser sedan många år tillbaka om attraktionslagen och det hon förmedlar säger Esther är ”översatt från en grupp av icke-fysiska väsen som kallas Abraham”. Det är alltså här man behöver ha ett öppet sinne. För min del spelar det ingen större roll om Esther verkligen kommunicerar med Abraham eller inte – det hon förmedlar känns rätt för mig. Och det är allt som behövs när det gäller tro, enligt mig. Att det ska kännas rätt för en själv.

Jag prenumererar på dagliga citat från Abraham, utdrag från vad som sagts på de olika seminarier som Esther och hennes make Jerry har hållit. Här är några av mina favoriter:

”Majoriteten har blivit programmerad av sina tidigare erfarenheter att förvänta sig fysiskt förfall. Fastän det är något som de inte vill ha är de programmerade att förvänta sig det. Och därför kommer de att få det de förväntar sig. Det är inte det att vad de förväntar sig är den verklighet som alla lever i, utan att alla lever i den verklighet som de förväntar sig.”

”Många omkring dig vill påvisa ‘verkligheten’ för dig. De säger ‘Inse fakta. Titta på vad-är.’ Och vi säger till dig, om du endast kan se vad-är – enligt Attraktionslagen kommer du att skapa mer av vad-är… Du måste kunna placera dina tankar bortom vad-är för att kunna attrahera någonting annorlunda eller någonting mer.”

”Universum vet inte om vibrationen som du sänder ut beror på något du observerar eller något du minns eller något som du föreställer dig. Det mottar bara vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther och Jerry Hicks

For a while now I’ve begun reading and listening more to Esther Hicks. Or rather to Abraham. Possibly one should recommend an open mind before going into it, since it is not for sure that everybody can accept what is told.

Esther Hicks has been holding workshops for many years about the Law of Attraction and what she conveys is according to Esther ”translated from a group of non-physical entities called Abraham”. This is in other words where you need that open mind. For me it doesn’t really matter if Esther really is communicating with Abraham or not – what she’s conveying feels right to me. And that is all that is needed, I say. That it feels right to oneself.

I subscribe to daily quotes from Abraham, extracts from different workshops that Esther and her husband Jerry has held over the years. Here are a few of my favorites:

”The majority have been programmed from their past experience to expect physical decline. And while it is something they don’t want, they are programmed to expect it. And so, they’re going to get what they expect. It’s not that what they expect is the reality that everyone lives, but that everyone lives the reality of what they expect.”

”Many around you want to point out ‘reality’ to you. They say, ‘Face the facts. Look at what-is.’ And we say to you, if you are able to see only what-is — then, by Law of Attraction, you will create only more of what-is… You must be able to put your thoughts beyond what-is in order to attract something different or something more.”

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther and Jerry Hicks

 

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag prenumererar på en del nyhetsbrev av olika innehåll, allt från bläckpatroner till visdomsord. Idag kom det ett av den senare sorten som fick mig att vakna till. Den förmedlade något jag redan visste, men som med det mesta behöver man ibland påminnas om saker man redan vet men låtit falla åt sidan. Så här stod det:

”Universum vet inte om vibrationen du ger ut är på grund av något du ser eller något du minns eller något du föreställer dig. Den bara tar emot vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Det påminde mig om att släppa allt mitt gnäll om diverse saker i min tillvaro och istället fokusera på det goda, det jag uppskattar och det jag önskar se i mitt liv. Jag hade glömt det, på sätt och vis.remember

 

I subscribe to some newsletters of different contents, ranging from ink cartridges to words of wisdom. Today one of the latter kind came that woke me up. It conveyed something I already knew, but like it is with most things you sometimes need to be reminded of things you know but have let fall to the side. This is what it said:

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

It reminded me to let go of all my whining about various things in my life and instead focus on the good, the things I appreciate and want to see in my life. I had forgotten that, in a way.remember

 

Read Full Post »

Jag funderade på vad jag skulle tillägna mitt hundrade inlägg.
Ett citat? Ett stycke musik? Visdomsord?
Mitt val blir en tribut till att se detaljerna omkring oss som visar vad den enda kraften i universum är…

I pondered on to what I would dedicate my one hundredth post. 
A quote? A piece of music? Words of wisdom? 
I choose to pay a tribute to noticing the details around us that show what the only force in the universe is…

Hänger du med?
Get it?

Read Full Post »

Ibland kan det kännas som om universum retas med en. Ungefär som bilden av en åsna som lockas att gå framåt genom att man dinglar en morot framför den – en morot som åsnan aldrig kan nå fram till.

Ibland dyker påminnelser upp hela tiden om vad det är man drömmer om… Som t ex om man drömmer om att resa till en speciell plats; helt plötsligt verkar alla andra resa dit eller ortens/landets namn nämns på tv om och om igen eller man kan inte köpa en tidning utan att det finns reklam för produkter därifrån. Och ibland känns det som om någon retas med dig. Viftar med den där moroten framför dig och säger ”titta vad du inte har, titta vad som ännu är utom räckhåll för dig”. Jag upplever det just nu, att det känns som om någon vill gnida salt i såret genom att låta mig påminnas om min dröm, att andra nått dit men inte jag.

Med det är inte universum som driver med mig. Jag tänker mig snarare att det är universums sätt att påminna mig om mitt mål, att inte släppa det med blicken och sinnet. Kanske t o m en vink om att det ligger runt nästa hörn eller nästnästa. Minns uttrycket ”det är alltid mörkast före gryningen”. Precis när det känns som kämpigast, när det känns som om det är lika bra att ge upp… om du visste hur nära genombrottet är då. Så håll ut liiiite till. Människan är utrustad med en grundläggande tillit, något som vi får lära oss att arbeta bort redan som barn…

Om jag inte missminner mig (och om jag gör det så ber jag om ursäkt) så sade Stephen Hawkings (brittisk kosmologiforskare och populärvetenskaplig författare) en gång att han ansåg att troende människor var rädda människor. Personligen anser jag att det är tvärtom – att de personer som behöver bevis är de som är rädda.
Inget illa menat.

Sometimes it might feel as if the universe is teasing you. Like the image of a donkey that is lured to walk forward by dangling a carrot infront of it – a carrot the donkey can never reach.

Sometimes reminders of what you dream of show up all over the place… Like for example if you’re dreaming of a trip to a specific place; all of a sudden everyone else seems to go there or the name of the place gets mentioned on tv over and over or you can’t buy a magazine without there being ads for products from that particular place. And sometimes it feels like someone is mocking you. Dangling that carrot infront of you and saying ”look what you don’t have, look what is still out of your reach”. I’m having that experience right now, it feels lika someone wants to rub salt in my wounds by reminding me of my dream, that others have reached it but not I.

But it’s not the universe mocking me. I imagine it more likley that it’s the universe way of reminding me of my goal, to not take my eyes or my mind off it. Perhaps it’s even a hint that it’s just around the next corner or the next after that. Remember the expression ”it is always darkest before dawn”. Just when it feels tougher than ever, when it fells like you might as well give up… if only you knew how close you are to the breakthrough then. So hang on just a liiiiittle more. Mankind is equipped with a basic reliance, someting we are taught as kids to put behind us…

If I remember correctly (and if I don’t, I apologize) Stephen Hawkings (Brittish cosmologist, theoretical physicist and author) once said that people of faith are scared people. Personally I think it’s the other way around – that the people who need proof are the scared ones.
No offense intended.

Read Full Post »