Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Reese Witherspoon’

I morse såg jag på filmen ”How do you know” (en titel som verkligen passar in på mina egna tankar nu för tiden) med Reese Witherspoon i huvudrollen. Hennes rollkaraktär Lisa får ett oväntat besked som vänder hennes tillvaro upp och ner – vad ska hon nu göra med sitt liv?

Vid ett samtal med George (Paul Rudd) berättar Lisa om vad hon ser som sitt problem, sin svårighet; andra kvinnor som varit i hennes situation har sett det som självklart att söka kärleken, gifta sig, skaffa barn och jobb. Men, fortsätter Lisa ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan” (”jag vet inte om jag har vad som krävs för att klara av vad alla andra tycker är självklart”).
Det slog an en sträng i mig eftersom jag undrar hur många som faktiskt följer sitt eget hjärtas röst i livet, istället för att följa den väg som ”alla andra” vandrar. Den väg som vi tror förväntas av oss. Hur många t ex skaffar barn för att de tror att de borde, inte för att de vill? För att det är något man ”ska göra” i livet, i samhället.

Lisa fortsätter: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”. (Jag har aldrig känt sån kärlek… att killen är medelpunkten… Ärligt, det där med barn – aldrig. Aldrig! Jag är bara bra på en enda sak. Och när jag hör tjejer prata om hur kära de är eller hur barnet betyder allt… då tror jag att de låtsas.)

Med detta inlägg menar jag INTE att det är fel, dåligt, svagt eller liknande att vilja ha en partner och/eller en familj (eller något annat som man kan argumentera är förväntat av en av samhället, vänner, föräldrar, osv) – om det är vad du verkligen vill ha; KÖR!

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men överväg att i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Akt 1, scen 3, 78-82)

This morning I watched the movie ”How do you know” (a title that really fits my own way of thinking these days) with Reese Witherspoon in the lead. Her character Lisa gets some unexpected news which turn her life upside down – what will she now do with her life?

While talking to George (Paul Rudd) Lisa tells him about what she sees as her problem, her challenge; other women who have been in her situation have seen it as natural to find love, get married, have kids and a job. But, Lisa continues ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan”.
That struck a chord in me since I often wonder how many actually follow their own heart’s voice in life, instead of following the road ”everyone else” takes. The road we think is expected of us. How many e.g. have kids because they think they should, not because they want to? Because it’s something that you’re ”supposed to do” in life, in society.

Lisa continues: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”.

With this post I DO NOT mean that there is something wrong, bad, weak or such to want a partner and/or family (or anything else that you could argue is expected of you by society, friends, parents etc) – if it is what you truly want; GO!

BUT, do it because it’s what your heart tells you to do. Follow your own path, no matter what others might expect of you. Yes, it may be easier said than done, but consider that in the long run it is your life…

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Act 1, scene 3, 78-82)

Read Full Post »