Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘philosophy’

Vem har inte hört ordspråket ”varje tusenmilafärd börjar med ett enda steg”? Det kommer från Konfucius visdom och beskriver väl en metod som kallas ”Kaizen”. Ordet kommer från japanskan och betyder ”förbättring”. Det är en mycket gammal asiatisk filosofi som fokuserar på kontiunelig förbättring genom små steg inom tillverkning, ingenjörskonst och företagsledning. Men det kan lika gärna användas på en mer personlig nivå.

Om vi människor får välja mellan innovation (en stor idé som ändrar tillvaron snabbt och radikalt) och Kaizen (långsam förbättring via små steg) så kan vi nog alla erkänna att det första lockar mer. Hur många mirakelkurer finns det inte för att gå ner i vikt, t ex?

 

Om vi tar just viktnedgång som fortsatt exempel. Jag gissar att många som försöker gå ner i vikt och misslyckas började med att radikalt förändra sin livssituation. Kanske skaffade man sig ett medlemsskap på ett gym med intentionen att träna varje dag. Kanske beslöt man sig för att helt lägga om sina matvanor och bara äta sallader och smala soppor. Hur ofta slutar det inte med att man ger upp?

Använder man istället sig av ett Kaizen-tänk så börjar man med små steg. En man fick höra av sin läkare att han måste sluta äta pommes frites och liknande mat, annars skulle han dö. Han fick rådet att belöna sig själv för varje gång han inte åt sådan mat (så länge belöningen inte innebar någon annan mindre lämplig mat så som sötsaker). Då denne man hade familj och dessutom tog med sig arbete hem på kvällarna hade han inte mycket tid över för annat och hans hustru frågade vad som skulle kännas som lyx för honom. Han funderade och valde sedan att ge sig själv 15 minuter framför tv:n som belöning. Och det fungerade.

En undersökning gjordes mellan två olika företag som hade kontor i samma byggnad och hade anställda som inte hade ägnat sig åt någon form av motion sedan de gick i skolan. Anställda från det ena företaget fick medlemskap på gymmet som låg tvärs över gatan och de fick nya träningskläder. Anställda från det andra företaget (som befann sig på sjätte våningen) fick utmaningen att ta trapporna en våning upp första veckan och sedan lägga till ett trappsteg i taget veckorna som kom. Vilken grupp tror ni visade sig fortsätta motionera även efter att undersökningen avslutats? Japp, de som tog små (trapp)steg…

 

De små stegen gör att man långsamt lär sin hjärna att implementera förändringar och som så småningom ger resultat. Om man dessutom använder små belöningar programmeras hjärnan att associera den lilla förändringen med något positivt.

Who hasn’t heard the saying ”Every journey of a thousand miles begins with a single step”? It comes from Confucius’ wisdom and descibes well a method called ”Kaizen”. The word comes from Japanese and means ”improvement”. It is an ancient Asian philosophy which focuses on continuos improvement through small steps in manufacturing, engineering and management. But it can just as well be used at a more personal level.

If people get to choose between innovation (a grand idea which changes our lives quickly and radically) and Kaizen (slow improvement through small steps) I think we can all agree that the first is more appealing. How many miracle cures aren’t there for losing weight, for example?

 

If we continue to take weightloss as an example. I’m guessing that a lot of the people who try to lose weoight and fail, began it all with a radical change of life style. Perhaps they got a membership at a gym with the intention to work out every day. Perhaps they decided to completely change their eating habits and only choose sallads and soups. And how often doesn’t people quit after a while?

Using instead a way similar to Kaizen, one starts with small steps. A man was told by his doctor that he had to stop eating french fries and such or he would die. He was given the advise to reward himself every time he didn’t eat such food (as long as the reward didn’t include some other less appropriate food such as sweets). Since this man had a family and also often brought work home at night, he didn’t have a lot of time for anything else and so his wife asked him what would feel like indulgence to him. He thought about it and decided to give himself 15 minutes infront of the TV as a reward. And it worked.

An experiment took place using the employees of two different companies that had offices in the same building. These employees had not engaged in any physical activity or sport since they went to high school. Those from the first company was given memberships at the gym across the street and brand new training outfits. Those from the second company (who had their office on the sixth floor) was given the challenge to take the stairs one floor up the first week and then add one step at a tìme the following weeks. Which group do think continued to exercise after the experiment was finished? Yep, the ones who took small steps…

 

The small steps help you to slowly teach your beain to implement the changes and which will give results eventually. If you also use little rewards along the way, the brain is programmed to associate the small change with something positive.

 

Read Full Post »