Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘negative’

(Scroll down for English version)

Moder Teresa (1910-1997) ska ha sagt detta: ”Man frågade mig en gång varför jag inte deltar i anti-krigsdemonstrationer. Jag sa att det kommer jag aldrig att göra, men så snart ni har en sammankomst för fred så kommer jag att vara där”. (min översättning)

Detta citat kommer jag alltid att tänka på när jag ser kampanjer som är emot något. För ett tag visades en reklam för en kampanj mot cancer. Ett antal personer sa ett rungande ”nej” för att visa att de är emot cancer. Energin som jag kände när jag såg och hörde dessa ”nej” var negativ, arg, desperat och gjorde att jag faktiskt inte kände mig dragen till att stötta kampanjen.

Missförstå mig rätt. Jag vill naturligtvis inte att någon ska drabbas av cancer och jag hoppas innerligt att man snart kommer att hitta ett botemedel. Men jag tror också på vikten av att fokusera på det positiva, att försöka undvika ord som ”nej” och ”inte” in i det längsta. För som Moder Teresa sa är det bättre att delta i något som är för något gott än emot något mindre gott. Just denna kampanj mot cancer borde i mitt tycke istället säga ja till ett botemedel, ja till god hälsa åt alla.

Dessutom förstår inte hjärnan ordet ”inte”. Om du tänker ”snubbla inte, snubbla inte” så förstår inte din hjärna att du vill undvika att snubbla. Den tror att du vill snubbla. Just nu får du inte tänka på en rosa ekorre. Aj då, tänkte du just på en rosa ekorre? Din hjärna förstod inte ordet ”inte”…

Enligt tidningen ”Psychology today” (Psykologi idag) kan man via fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) se hur dussintals av stressproducerande hormoner och signalsubstanser släpps loss om man får se ordet ”NEJ” under mindre än en sekunds tid. Dessa ovannämnda kemikalier stör omedelbart hjärnans normala funktioner och försämrar logik, förnuft, språkbearbetning och kommunikation. Bara genom att vokalisera din negativitet, eller bara rynka pannan när du säger ”nej”, så släpps mer stresskemikalier loss – inte bara i din hjärna utan också i lyssnarens hjärna.

Tål inte det att tänka på? Eller, jag menar det tåls att tänka på! 🙂

pink squirrel

Mother Teresa (1910-1997) supposedly said this: ”I was asked once why I donät participate in anti-war demonstrations. I said that I will never do that, but as soon as you have a pro-peace rally, I’ll be there”.

I think about this quote everytime I see campaignes that are against something. A while ago here in Sweden there was a commercial for a campaign against cancer. A number of people expressed a resounding ”no” to show that they are against cancer. The energy that I felt when I saw and heard all those ”no” was negative, angry, desperate and actually made me feel like not supporting the campaign.

Now, don’t get me wrong. Of course I don’t want anyone to get cancer and I hope fervently that a cure is soon discovered. But I also believe in the importance of focusing on the positive, to try to avoid words like ”no” or ”not” as much as possible. For like Mother Teresa said it is better to participate in something that is for something good, than against something less good. This campaign I mentioned should in my opinion be saying yes to a cure, yes to good health for all.

Besides, the brain doesn’t understand words like ”no” or ”not”. If you think ”do not trip, do not trip”, your brain won’t understand that you’re trying to avoid tripping. It will think you want to trip. Right now you must not think of a pink squirrel. Oh dear, did you just think of a pink squirrel? Your brain didn’t understand the word ”not”…

According to the magazine ”Psychology today” you can through fMRI (Functional magnetic resonance imaging) see how dozens of stess-producing hormones and neurotransmitters are released when you see the word ”NO” for less than a second. These chemicals mentioned above immediately interrupt the normal functions of the brain and impair logic, reason, language processing and communication. Just by vocalizing your negativity, or even slightly frown when you say ”no”, more stress chemicals are released – not just in your brain but also in the listener’s brain.

Is that not food for thought? I mean that is food for thought! 🙂

Annonser

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Med tanke på hur vi bombarderas varje dag av information och hur denna information för det mesta är av negativt slag, vill jag påstå att det gamla uttrycket ”vad man inte vet har man inte ont av” innehåller väldigt mycket sanning och är väl värt att följa.

Considering how we are bombarded every day by information and how this information for the most part is of the negative kind, I would say that the old proverb ”ignorance is bliss” holds a lot of truth and is well worth following.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag vill dela med mig av några kloka råd från Natalie Ledwell från Mindmovies när det gäller att hantera negativa människor. Det är inte lätt att fortsätta vara positiv och fokuserad på sina drömmar och mål om man är omringad av sådana personer – men det är inte alltid självklart hur man slipper undan negativiteten. Natalie ger tre tips om hur man kan hantera negativa människor:

Tips #1: Ta det inte personligt
När någon är negativt inställd mot dig eller dina mål eller drömmar, har det oftast inte ett dugg att göra med dig! Istället är det vanligen deras egna problem – ofta en spegelbild av deras egna missnöje – så låt deras negativa kommentarer gå in i ena örat och ut genom det andra!

Tips #2: Du har kontrollen över ditt eget liv
Oavsett vad andra kanske säger har du i slutändan kontrollen över din egen verklighet och dina tankar. Så kom ihåg: när andra får dig att känna dig nere har du makten att vända på det och resa dig igen.

Tips #3: Beröm dem!
Om någon är negativ eller taskig mot andra är de förmodligen t o m ännu taskigare mot sig själva. Tänk vad missnöjda de måste känna sig hela tiden. Så försök ge dem en komplimang. Vad är denna person bra på? Vad gillar du hos honom/henne? Bejaka de positiva sakerna och ge beröm för dem. Personen kommer troligen att bli väldigt överraskad till en början och kanske även avvisa komplimangen, men inombords kommer han/hon att känna sig riktigt bra.

Bara ett tips. Eller tre. 🙂

I want to share some good advise from Natalie Ledwell at Mindmovies when it comes to dealing with negative people. It’s not easy to stay positive and focused on your dreams and goals if you are surrounded by such people – but it’s not always obvious how to get away from the negativity. Natalie gives three tipson how to deal with such people:

Tip #1: Don’t take it personally
When someone else is negative towards you or your goals or dreams, it often has absolutely nothing to do with you! Instead, it’s usually their own issue – often a reflection of their own inner unhappiness – so just let their negative comments go in one ear and out the other!

Tip #2: You are in control of your own life
No matter what others may say, you are ultimately in charge of your reality and your thoughts. So remember: when others start to make you feel down, you have the power to turn it around and pick yourself back up.

Tip #3: Praise them!
If someone is negative or mean to others, chances are they’re even harder on themselves. Imagine how unhappy they must feel all the time. So try giving them a compliment. What are the things the person is good at? What do you like about the person? Recognize the positive things and praise them for it. They will most likely be really surprised at first and might even reject the compliment, but on the inside they will feel really good.

Just a tip. Or three. 🙂

Read Full Post »