Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Law of attraction’

(Scroll down for English version)

Idag fick jag en bra påminnelse.

Ibland blir man så otålig och frustrerad att man är redo för att göra vad som helst för att få det man önskar sig att ske. Det händer lite då och då att jag börjar grubbla på vad jag måste göra eller vad jag gör fel osv och det skapar bara mer frustration.

I dagens mejlskörd dök detta upp i inkorgen:

Var medveten om den stora skillnaden mellan inspirerat agerande och verksamhet. Verksamhet kommer från hjärnan och har sitt ursprung i tvivel och brist på tillit – du agerar för att ”tvinga” din önskan att ske. Inspirerat agerande är att tillåta [attraktions]lagen att fungera genom dig och att påverka dig.

Verksamhet känns jobbig. Inspirerat agerande känns underbart.

inspiration

Today I got a good reminder.

Somtimes you get so impatient and frustrated that you’re ready to do anything to make what you want happen. Now and then I find myself brooding about what I might need to do or what I might be doing wrong etc. and it only creates more frustration.

With today’s incoming emails this showed up in my inbox:

Be aware of the big difference between inspired action and activity. Activity comes from the brain-mind and is rooted in disbelief and lack of faith – you are taking action to “make” your desire happen. Inspired action is allowing the law to work through you and to move you.

Activity feels hard. Inspired action feels wonderful.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Sedan en tid tillbaka har jag börjat läsa och lyssna allt mer på Esther Hicks. Eller snarare Abraham. Möjligen bör man rekommendera ett öppet sinne innan man ger sig in i det, eftersom det inte är säkert att alla kan acceptera vad som berättas.

Esther Hicks föreläser sedan många år tillbaka om attraktionslagen och det hon förmedlar säger Esther är ”översatt från en grupp av icke-fysiska väsen som kallas Abraham”. Det är alltså här man behöver ha ett öppet sinne. För min del spelar det ingen större roll om Esther verkligen kommunicerar med Abraham eller inte – det hon förmedlar känns rätt för mig. Och det är allt som behövs när det gäller tro, enligt mig. Att det ska kännas rätt för en själv.

Jag prenumererar på dagliga citat från Abraham, utdrag från vad som sagts på de olika seminarier som Esther och hennes make Jerry har hållit. Här är några av mina favoriter:

”Majoriteten har blivit programmerad av sina tidigare erfarenheter att förvänta sig fysiskt förfall. Fastän det är något som de inte vill ha är de programmerade att förvänta sig det. Och därför kommer de att få det de förväntar sig. Det är inte det att vad de förväntar sig är den verklighet som alla lever i, utan att alla lever i den verklighet som de förväntar sig.”

”Många omkring dig vill påvisa ‘verkligheten’ för dig. De säger ‘Inse fakta. Titta på vad-är.’ Och vi säger till dig, om du endast kan se vad-är – enligt Attraktionslagen kommer du att skapa mer av vad-är… Du måste kunna placera dina tankar bortom vad-är för att kunna attrahera någonting annorlunda eller någonting mer.”

”Universum vet inte om vibrationen som du sänder ut beror på något du observerar eller något du minns eller något som du föreställer dig. Det mottar bara vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther och Jerry Hicks

For a while now I’ve begun reading and listening more to Esther Hicks. Or rather to Abraham. Possibly one should recommend an open mind before going into it, since it is not for sure that everybody can accept what is told.

Esther Hicks has been holding workshops for many years about the Law of Attraction and what she conveys is according to Esther ”translated from a group of non-physical entities called Abraham”. This is in other words where you need that open mind. For me it doesn’t really matter if Esther really is communicating with Abraham or not – what she’s conveying feels right to me. And that is all that is needed, I say. That it feels right to oneself.

I subscribe to daily quotes from Abraham, extracts from different workshops that Esther and her husband Jerry has held over the years. Here are a few of my favorites:

”The majority have been programmed from their past experience to expect physical decline. And while it is something they don’t want, they are programmed to expect it. And so, they’re going to get what they expect. It’s not that what they expect is the reality that everyone lives, but that everyone lives the reality of what they expect.”

”Many around you want to point out ‘reality’ to you. They say, ‘Face the facts. Look at what-is.’ And we say to you, if you are able to see only what-is — then, by Law of Attraction, you will create only more of what-is… You must be able to put your thoughts beyond what-is in order to attract something different or something more.”

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther and Jerry Hicks

 

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

En sak jag gillar med Attraktionslagen är att det finns vetenskaplig forskning att hänvisa till – det finns belägg!

Ta bara en sån sak som att allting är av energi. Absolut allting. Datorer, träd, moln, ekorrar, planeter, köttbullar, ljud, atomer osv.

Squirrel-and-Nut
”Är jag gjord av energi?? Nötter också??”

T o m våra tankar är av energi, vilket kanske är det svåraste att ta till sig.

Alla dessa former av energi vibrerar på olika frekvenser. (Det har faktiskt kunnat mätas.) Och sådant som vibrerar på samma frekvens dras till varandra. Du har kanske hört att man säger, i samband med Attraktionslagen, ”lika dras till lika” som magneter. (En del opponerar sig mot detta eftersom en magnet stöter bort en annan magnet med samma pol men drar till sig en magnet av motpol. Men jag tror inte att man använde magneter som exempel på ”lika dras till lika” utan bara ett sätt att beskriva själva dragkraftsfenomenet som finns i magneten. Så tolkar jag det i alla fall.)

Om nu dina tankar är av energi, och energi vibrerar på frekvenser, och energier som vibrerar på samma frekvens dras till varandra – vad betyder då det? Jo, att den energi som dina tankar vibrerar ut drar till sig andra energier på samma frekvens. Och det gäller både dina medvetna och undermedvetna tankar!

En sak bara – det är ditt undermedvetna som är bossen av de två. Och om du inte lyckas med dina medvetna tankar att attrahera det du önskar, så är det troligt att det är ditt undermedvetna som bromsar, som inte är på samma frekvens som det du önskar attrahera till dig. Så, vad gör man åt det då? (Nu kommer strax lite mer vetenskapliga belägg.)

Om det undermedvetna håller dig tillbaka så kan man behöva omprogrammera det – och detta kan man göra genom repetition.

I din hjärna finns något som heter det retikulära aktiveringssystemet (RAS). Det är ett nervnätverk i hjärnstammen och är en del av den vetenskapliga förklaringen till Attraktionslagen.

RAS sköter flera olika funktioner i kroppen, såsom sömn, motivation, andning – och filtreringen av information. Helt enkelt, RAS bestämmer vilken av den enorma mängd inkommande information som faktiskt blir uppmärksammad av ditt medvetande. Har du varit med om att du befunnit dig bland en massa okända människor, kanske på en busstation eller liknande; det är mycket ljud, många röster, rörelser och ansikten – och ändå lyckas du få syn på den enda av alla dessa människor som du känner igen. Det är ditt RAS som gick igenom all information och sorterade fram det som mest troligt skulle vara av vikt för dig.

Så vad har detta med Attraktionslagen att göra? Jo, genom att t ex upprepa affirmationer, ha specifika bilder som du ser varje dag, visar du ditt RAS vad du vill ha fokus på och undan för undan programmerar du den att släppa igenom relevant information om ditt nya fokus genom filtret. Jag skrev om ett exempel för något år sen som visar hur mitt RAS fungerade – mina föräldrar köpte en bil som var mörkgrön. En underlig färg tyckte jag då, hade jag någonsin sett en grön bil?? Det dröjde inte mer än någon dag förrän jag märkte av gröna bilar överallt! Mitt RAS hade snappat upp att ”grön bil” var av vikt för mig och släppte igenom den informationen närhelst en grön bil var i mitt synfält.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Hur som  helst, så lätt kan en omprogrammering ske, ibland tar det lite mer repetition för att det ska fastna. Men ditt undermedvetna går att programmera om och få att börja vibrera på den frekvens som är densamma som det du vill attrahera. För dina tankar är energi. Och energier dras till energier som har samma frekvens…

One thing I like about the Law of Attraction is that there is scientific research to back it up – there is confirmation!

Just take such a thing as everything is made of energy. Absolutely everything. Computers, trees, clouds, squirrels, planets, meat balls, sound, atoms etc.

Squirrel-and-Nut
”I’m made of energy? Nuts, too??”

Even our thoughts are energy, which is perhaps the most difficult one to  grasp.

All these forms of energy vibrate at different frequencies. (It’s actually been measured.) And things that vibrate at the same frequency are attracted to each other. Perhaps you’ve heard it being said, in connection to the Law of Attraction, that ”like attracts like” just like magnets. (Some people object to this since a magnet will repel another magnet of the same pole but attact a magnet of the opposite pole. But I don’t think magnets was used as an example of ”like attracts like” but rather a way to describe the attraction phenomenon of a magnet. That’s my take on it anyway.)

If you’re thoughts are energy, and energy vibrates at frequencies, and energies that vibrate at the same frequency attract each other – what does that mean? Well, that the vibration of the energy that your thoughts are sending out are attracting other energies that are at the same frequency. And that goes for both your conscious and subconscious thoughts!

There’s just one thing – it’s your subconscious that’s the boss of the two. And if you’re not successful in attracting what you want with your conscious thoughts, then it’s probably your subconscious that’s holding you back, that’s not on the same frequency as the thing you want to attract. So, what to do about it? (Some more scientific confirmation is coming up soon.)

If the subconscious is holding you back you may need to reprogram it – and this is done through repetition.

In your brain there is something called the reticular activating system (RAS). It’s a bundle of nerves in the brainstem and it’s part of the scientific explaination of the Law of Attraction.

The RAS handles many different functions in the body, such as sleep, motivation, breathing – and the filtration of information. Basically, the RAS decides what out of the enormous amount of incoming information that is actually noted by your conscious mind. Have you ever experienced being among a bunch of strangers, perhaps at a bus station or such; there’s a lot of noise, many voices, movements and faces – and yet you manage to spot the one person in the crowd that you actually recognise. That’s your RAS filtering through all that information and sorting out what is most likely to be of use to you.

So what does that have to do with the Law of Attraction? Well, by for example repeating affirmations or have special pictures you see everyday, you show your RAS what you want to focus on and little by little you program it to let through the filter relevant information about your new focus. I wrote about an example last year or so that shows how my RAS worked – my parents bought a car that was dark green. Odd colour, I thought at the time, had I ever seen a green car?? It didn’t take longer than a day or so before I started noticing green cars everywhere! My RAS had picked up that ”green car” was of use to me and let through that information whenever a green car passed my eyes.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Anyway, that’s how easily a reprogramming can be, sometimes it takes a bit more repetition to stick. But your subconscious can be reprogrammed and start vibrating at the same frequency as what you want to attract. Because your thoughts are energy. And energy attracts energy that is on the same frequency…

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Vad du motarbetar, kvarstår.”
– C.G. Jung, 1875-1961, schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker

Energi flödar dit man vänder sin uppmärksamhet. Så, om du fokuserar på att motarbeta något mindre bra, skickar du mer energi till detta. Fokusera istället på det positiva som är dess motsats:

Var inte emot krig. Var för fred.
Var inte emot kriminalitet. Var för laglydighet.
Kämpa inte emot sjukdom. Kämpa för god hälsa.
Kämpa inte emot dina extra kilon. Kämpa för den vikt du vill väga.
Var inte emot en viss politik. Var för den politik du håller med.
Kämpa inte emot ditt missbruk. Kämpa för din nykterhet.
Kämpa inte emot arbetslöshet. Kämpa för alla ska ha ett jobb.
Kämpa inte emot fördomar. Kämpa för acceptans.

Märker du skillnaden?

”What you resist, persists.”
– C.G. Jung, 1875-1961, Swiss psychiatist, psychologist, author, intellectual historian and mystic

Energy flows where attention goes. So, if you put your focus on fighting something less good, you will be sending more energy to it. Focus instead on the positive that is its opposite:

Don’t be anti war. Be pro peace.
Don’t be against criminality. Be pro law obedience.
Don’t fight against disease. Fight for health.
Don’t struggle with your extra pounds. Focus on your perfect weight.
Don’t be anti certain politics. Be pro the ones you agree with.
Don’t fight against you addiction. Fight for your sobriety.
Don’t fight against unemployment. Fight for everyone having a job.
Don’t fight prejudice. Fight for acceptance.

See the difference?

Read Full Post »

(For English verison, scroll down)

Av nyfikenhet (trots mitt ointresse för sport) läste jag en artikel på Aftonladets sportsidor om ”världens sämsta OS-land”, som tydligen är Indien. Fastän landet har 1.2 miljarder invånare (och är därmed det näst folkrikaste landet i världen) har man hittills endast en gång vunnit individuellt guld, vilket var i Peking 2008 och av luftgevärsskytten Abhinav Bindra. Utöver det har det indiska herrlaget i landhockey tagit hem åtta OS-guld genom tiderna, men det senaste var 1980 (landhockey är Indiens traditionella nationalsport, trots att cricket är i särklass den största idrotten i landet).
 
I artikeln tar man upp fem faktorer som folk använder till att förklara Indiens svårigheter med att vinna guld: politik, psykologi, tradition, resurser och cricket.
 
Det som fångade mitt intresse var faktor nr 2, psykologi. I artikeln står ”Ett land med en OS-mästare på hundra år har en nedärvd brist på kunskap om det här med att vinna. I Indien är det en accepterad sanning att deras idrottare saknar rätt sorts cyniska instinkt för att kunna hävda sig.”
 
För mig är detta fantastiskt. På ett positivt sätt. Vad underbart med ett folk som ”saknar /…/ cynisk instinkt”!
 
Om man känner mig, så vet man att jag inte alls gillar att tävla. Spela ingen roll vad det gäller. Därför har det alltid känts lite orättvist att leva i en värld/samhälle där tävling är en förutsättning för många saker, där det uppskattas och hyllas att vara tävlingsinriktad istället för att tänka som jag gör: ”måste någon alltid vara bäst/först?” Jag kan till viss del förstå ett tävlingsinriktat sinne, att vissa är födda till att känna lockelsen att jaga hundradelars sekunder eller milimetrar – särskilt de som söker att slå sina egna rekord. Men jag kan inte ta till mig den ”cyniska instinkten”.
 
Till min stora lättnad är tävlande inte en del av attraktionslagen. Utdrag ur boken ”Hemligheten” av Rhonda Byrne:
 
”Tävling är en form av separation. När du har tankar om konkurrens kommer det från en mentalitet som kretsar kring brist, som att du säger att det finns en begränsad tillgång. Du säger att det inte finns tillräckligt för alla, så vi måste tävla och konkurrera för att få saker. Pga attraktionslagen kommer du att via konkurrens attrahera många människor, omständigheter och tillfällen att konkurrera med dig i varje aspekt av ditt liv.”
 
Indien kanske inte vinner OS-guld, men i mina ögon är det något att beundra att ett helt folk saknar den ”cyniska instinkten” att konkurrera. Kanske gäller detta endast inom sporten, men må så vara.

För att komma med ett citat (JA, IGEN!) från ytterligare en av mina favoriter:
 
”En person som vet priset på allt och inte värdet av något.”
Ur Oscar Wilde’s pjäs ”Lady Windermere’s Fan”, act III, Lord Darlingtons svar på frågan ”vad är en cyniker?”
 
 
 
 
Out of curiosity (despite my lack of interest in sports) I read an article on the sportspages of a Swedish evening paper about ”the world’s worst country at the Olympics”, which apparantly is India. Although the country has 1.2 billion people (and is thereby the second most populated country in the world) they have so far only once won an individual gold at the Olympics, which was in Beijing 2008 and by shooter Abhinav Bindra. In addition to that the Men’s Field Hockey Team has won eight Olympic gold medals through the years, but the last one was in 1980 (field hockey is India’s traditional national sport, even though cricket is by far the biggest sport in the country).
 
In the article, five factors are mentioned that people use to explain India’s trouble at winning gold: politics, psychology, tradition, resources and cricket.
 
What caught my eye was factor # 2, psychology. In the article it says ”A country with one Olympic champion in one hundred years has a hereditary lack of knowledge regarding winning. In India it is an accepted truth that their athletes lack the right kind of cynical instinct to be able to assert themselves”.
 
To me this is fantastic. In a positive way. How wonderful with a people who ”lack /…/ cynical instinct”!
 
If you know me, you know that I do not like to compete. Doesn’t matter what it’s about. Therefore it’s always felt a little unfair to be living in a world/society where competition is a prerequisite in many areas, where it is appreciated and celebrated to be competitive, rather than to think like I do: ”does someone always have to be the best/first?” I can to a degree understand a competitive mind, that some people are born to feel the appeal to hunt for hundredth of a second or inches – especially those who try to beat their own records. But I can’t assimilate to the ”cynical instinct”. 
 
To my great relief competition is not a part of the Law of Attraction. Excerpt from the book ”The Secret” by Rhonda Byrne:
 
”Competition is a form of separation. First, when you have thoughts of competition, it is coming from a lack mentality, as you are saying there is a limited supply. You are saying there is not enough for everybody, so we have to compete and fight to get things. By the law of attraction, as you compete you will attract many people, circumstances, and events to compete against You in every single aspect of your life.”
 
India may not win Olympic gold medals, but in my eyes there is something to admire when a whole people lacks the ”cynical instinct” to compete. Perhaps it’s only in sports, but so be it.
 
To add a quote (YES, AGAIN!) from another of my favorites: ”A man who knows the price of everything but the value of nothing”. From Oscar Wilde’s play ”Lady Windermere’s Fan”, act III, Lord Darlington’s answer to the question ”what is a cynic?”
 

Read Full Post »

Jag skrev i ett tidigare inlägg om Mike Dooley – idag hittade jag hans bror Andy Dooley. Till att börja med kan jag säga att bröderna är roliga! Åtminstone passar de min humor.

Precis som Mike lär Andy ut kunskap om attraktionslagen, bl a via kortare videosnuttar som kan hittas på YouTube eller på Andys webbsida. Som smakprov inkluderar jag den video som berörde mig mest; att inte vara rädd för att fatta beslut (något som jag brottas med ganska ofta).

In a previous post I wrote about Mike Dooley – today I found my way to his brother Andy Dooley. First of all, I can say that the brothers are funny! They fit my sense of humor anyway.

And just like Mike Andy teaches about the Law of Attraction, e.g. through short videos that can be found on YouTube or on Andy’s website. As a sample I include (above) the video that I most responded to; not being afraid to make decisions (something I personally often wrestle with).

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »

Older Posts »