Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hjärta’

(Scroll down for English version)

I vårt samhälle är det inte ovanligt att man anser att hjärnan som vårt viktigaste organ, vår främsta tillgång och där medvetandet har sitt ursprung, medan hjärtat är bara en pump. Men studier tyder på att hjärtat har en mycket bredare roll i kroppen och att det t o m sker på en kvantfysisk nivå. (Säg ”kvantfysik” och jag spetsar öronen!)

Neurokardiologi visar att hjärtat är ett sofistikerat center för mottagning och bearbetning av information. Nervsystemet i hjärtat gör att det kan lära sig, minnas och fatta funktionella beslut oberoende av hjärnbarken. Det har också visat sig via flertalet experiment att signalerna som hjärtat oavbrutet skickar till hjärnan påverkar verksamheten hos högre hjärnfunktioner som är kopplade till uppfattningsförmåga, informationsbearbetning och emotionell bearbetning. Utöver det neurala nätverk som kopplar hjärtat till hjärnan och kroppen, skickar också hjärtat information till hjärnan och kroppen genom elektromagnetiska fält.

Hjärtat genererar kroppens kraftfullaste och mest utbredda elektromagnetiska fält. Jämfört med det elektromagnetiska fält som produceras av hjärnan är hjärtats elektriska komponent omkring 60 gånger starkare och den magnetiska komponenten är ca 5000 gånger starkare.

 Heart-Electromagnetic_field1

HeartMath (en internationellt erkänd ideell forsknings- och utbildningsorganisation) har gjort undersökningar som visar att en persons känslomässiga tillstånd kommuniceras genom hela kroppen via hjärtats elektromagnetiska fält. Hjärtats rytmiska pulsmönster förändras påtagligt när vi upplever olika känslor. Negativa känslor, som ilska eller frustration, förknippas med ett ojämnt, oordnat mönster i hjärtats rytm. Positiva känslor däremot, såsom kärlek eller uppskattning, gav istället ett jämnt, sammanhängande mönster. Dessa förändringar i hjärtats pulsmönster skapar också motsvarande förändringar i strukturen på hjärtats elektromagnetiska fält.

De flesta människor tänker på social kommunikation enbart som öppna signaler uttryckta genom språk, tonart, gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Men det finns nu underlag för att det finns ett elektromagnetiskt kommunikationssystem som funktionerar subtilt strax under nivån för vårt vakna medvetande. Det är troligt att detta bidrar till varför vi kan känna en ”magnetisk” attraktion eller repulsion till andra människor. Dessutom verkar hjärtats fält spela en stor roll i att kommunicera fysiologisk, psykologisk och social information mellan individer. HeartMath kom via experiment fram till att hjärtats elektromagnetiska fält kan sända information mellan människor – man har kunnat mäta ett utbyte av hjärtenergi mellan individer på upp till 1,5 meters avstånd från varandra. Denna kommunikation kan övas upp och skapa en mycket djupare nivå av ickeverbal kommunikation, förståelse och anknytning mellan människor.

Och på kvantfysisk nivå? Det finns data som pekar på att hjärtats fält är direkt knutet till intuitiv uppfattningsförmåga, genom dess koppling till ett energetiskt informationsfält utanför gränserna för tid och rum. Genom rigorösa experiment fann man bevis för att både hjärta och hjärna mottar och svarar på information om framtida händelser innan de skett. Hjärtat tycks dessutom motta denna ”intuitiva” information före hjärnan, vilket tyder på att hjärtats fält kan vara länkat till ett mer subtilt energetiskt fält som innehåller information om objekt och händelser avlägsna i rymd eller framåt i tid.

Så, hjärtat är mer än bara en pump.

In our society the brain is often viewed as our most important organ, our foremost asset and where the conscious originates, while the heart is a mere pump. But studies show that the heart has a much wider roll in the body and that it even happens at a level of quantum physics. (Say ”quantum physics” and I’m listening!)

Neurocardiology shows that the heart is a sophisticated centre for receiving and processing information. The nervous system in the heart enables it to learn, remember and make functional decisions independent of the brain’s cerebral cortex. Several experiments have also shown that the signals the heart continuously sends to the brain affects the function of higher brain centers connected to perception, cognition and emotional processing. In addition to the neural network that connects the heart to the brain and the body, the heart also sends information to the brain and the body through electromagnetic fields.

The heart generates the most powerful and extensive electromagnetic field in the body. Compared to the electromagnetic field generated by the brain, the heart’s electric component is about 60 times stronger and the magnetic component about 5000 times stronger.

Heart-Electromagnetic_field1

HeartMath (an internationally acknowledged nonprofit research and education organization) has done research that shows that a person’s emotional state is communicated throughout the body via the heart’s electromagnetic field. The heart’s rhythmic beating pattern changes significantly when we experience different emotions. Negative emotions, such as anger or frustration, are associated with an erratic, disorganized pattern in the heart’s rhythm. Positive emotions however, such as love or appreciation, produced an even, organized pattern. These changes in the heart’s beating pattern also create a corresponding change in the structure of the heart’s electromagnetic field.

Most people think of social communication solely as obvious signals expressed through language, tone of voice, gestures, facial expressions and body language. But evidence suggests that there is an electromagnetic communication system that functions subtly just below our conscious awareness. It’s likely that this contributes to why we can feel a ”magnetic” attraction or repulsion to other people. Also, the heart’s field seems to play a significant role in communicating physiological, psychological and social information between individuals. Through experiments HeartMath found evidence that the electromagnetic field of the heart can transmit information between people – they were able to measure an exchange of heart energy between individuals at a distance of several feet. This communication can be intentionally enhanced and create a much deeper level of nonverbal communication, understanding and connection between people.

And at a level of quantum physics? There is data suggesting that the heart’s field is directly connected to an intuitive perception through it’s coupling to an energetic information field outside the bounds of time and space. Through rigorous experiments it was shown that both the heart and the brain receive and respond to information of future events before they even have occurred. The heart also seemed to receive this ”intuitive” information before the brain, which suggests that the heart’s field may be linked to a more subtle energetic field that contains information about objects and events distant in space or ahead in time.

So, the heart is more than a mere pump.

Read Full Post »

Jag funderade på vad jag skulle tillägna mitt hundrade inlägg.
Ett citat? Ett stycke musik? Visdomsord?
Mitt val blir en tribut till att se detaljerna omkring oss som visar vad den enda kraften i universum är…

I pondered on to what I would dedicate my one hundredth post. 
A quote? A piece of music? Words of wisdom? 
I choose to pay a tribute to noticing the details around us that show what the only force in the universe is…

Hänger du med?
Get it?

Read Full Post »

I morse såg jag på filmen ”How do you know” (en titel som verkligen passar in på mina egna tankar nu för tiden) med Reese Witherspoon i huvudrollen. Hennes rollkaraktär Lisa får ett oväntat besked som vänder hennes tillvaro upp och ner – vad ska hon nu göra med sitt liv?

Vid ett samtal med George (Paul Rudd) berättar Lisa om vad hon ser som sitt problem, sin svårighet; andra kvinnor som varit i hennes situation har sett det som självklart att söka kärleken, gifta sig, skaffa barn och jobb. Men, fortsätter Lisa ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan” (”jag vet inte om jag har vad som krävs för att klara av vad alla andra tycker är självklart”).
Det slog an en sträng i mig eftersom jag undrar hur många som faktiskt följer sitt eget hjärtas röst i livet, istället för att följa den väg som ”alla andra” vandrar. Den väg som vi tror förväntas av oss. Hur många t ex skaffar barn för att de tror att de borde, inte för att de vill? För att det är något man ”ska göra” i livet, i samhället.

Lisa fortsätter: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”. (Jag har aldrig känt sån kärlek… att killen är medelpunkten… Ärligt, det där med barn – aldrig. Aldrig! Jag är bara bra på en enda sak. Och när jag hör tjejer prata om hur kära de är eller hur barnet betyder allt… då tror jag att de låtsas.)

Med detta inlägg menar jag INTE att det är fel, dåligt, svagt eller liknande att vilja ha en partner och/eller en familj (eller något annat som man kan argumentera är förväntat av en av samhället, vänner, föräldrar, osv) – om det är vad du verkligen vill ha; KÖR!

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men överväg att i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Akt 1, scen 3, 78-82)

This morning I watched the movie ”How do you know” (a title that really fits my own way of thinking these days) with Reese Witherspoon in the lead. Her character Lisa gets some unexpected news which turn her life upside down – what will she now do with her life?

While talking to George (Paul Rudd) Lisa tells him about what she sees as her problem, her challenge; other women who have been in her situation have seen it as natural to find love, get married, have kids and a job. But, Lisa continues ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan”.
That struck a chord in me since I often wonder how many actually follow their own heart’s voice in life, instead of following the road ”everyone else” takes. The road we think is expected of us. How many e.g. have kids because they think they should, not because they want to? Because it’s something that you’re ”supposed to do” in life, in society.

Lisa continues: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”.

With this post I DO NOT mean that there is something wrong, bad, weak or such to want a partner and/or family (or anything else that you could argue is expected of you by society, friends, parents etc) – if it is what you truly want; GO!

BUT, do it because it’s what your heart tells you to do. Follow your own path, no matter what others might expect of you. Yes, it may be easier said than done, but consider that in the long run it is your life…

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Act 1, scene 3, 78-82)

Read Full Post »

Detta kom idag med ett nyhetsbrev jag prenumererar på:

”Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

— Steve Jobs: was an American inventor and businessman

Och så på svenska:

Din tid är begränsad, så slösa den inte på att leva någon annans liv. Fångas inte av dogma – vilket är att leva med resultatet av andra människors tänkande. Låt inte bruset av andras åsikter dränka din egen inre röst. Och viktigast av allt, ha modet att följa ditt hjärta och intuition. De vet redan på något sätt vad du verkligen vill bli. Allt annat är underordnat.

Read Full Post »