Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘happy’

(Scroll down for English version)

Nu var det ett tag sen jag hade ett musikinlägg, men den här låten passar in i vad jag vill förmedla här inne. För mig handlar den om att glädje och lycka är något som kommer inifrån. Självklart kan något utanför en själv ge en glädje, men den bestående glädjen kommer från dig själv. Och det GÅR att framkalla, om man bara vill. Som Henry Ford sa: ”Vare sig du tror att du kan eller tror att du inte kan, så har du rätt”. Det är en process som allt annat. Är det något som bara händer över en natt?

 

It’s been a while since I had a music post,  but this song really fits what I’m trying to convey in here. To me it’s about the fact that joy and happiness is something that comes from within. Naturally, something outside of yourself can bring you joy, but the lasting happiness comes from you yourself. And it CAN be evoked, if you just want to. Like Henry Ford said: ”Whether you think you can or think you can’t, you’re right”. It is a process like everything else. Does anything really happen just overnight?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

När jag slog på tv:n i morse möttes jag av ord som fångade mitt intresse. Det var Micael Dahlén (professor i ekonomi, föreläsare och författare) som pratade om förväntningar och hur de formar våra liv.

”HUR KAN GRAPEFRUKT SMAKA APELSINJUICE? Varför är man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses till världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier?

Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett till att imorgon blivit viktigare än idag. I en tid när allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade av vad som väntar runt hörnet.

På så sätt har vi byggt ett förväntningssamhälle där vi rusar mot nästa jobb, nästa sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett nextopia som lovar att nästa vad-som-helst är bättre än någonting vi upplevt tidigare. I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt har det aldrig varit svårare att förbli lycklig.”  – http://swe.nextopia.info/

Det är något att ha i åtanke och jag kommer att ta reda på mer av vad han har att förmedla. I min värld är förväntningar bra, om man vågar ge sig hän – MEN detta måste kombineras med att vara glad och nöjd med det man har idag. Är du inte nöjd med din nuvarande tillvaro blir det mycket svårare för bättre ting att nå fram till dig. Så, förvänta dig enbart goda ting – men sträva efter att vara lycklig här och nu, med det du har.

When I turned on the TV this morning I was met by words that caught my attention. It was Micael Dahlén (professor of economics, lecturer and author) who spoke of expectations and how they shape our lives.

”HOW CAN GRAPEFRUIT TASTE LIKE ORANGE JUCIE? Why are you more blissful before the wedding than after? How can iPhone be named the world’s best phone before it’s reached the market? What does the movie industry go for triologies?

The answer is expectations. Expectations has also lead to tomorrow being more important than today. In a time when all is accessible we have become more intrested in what lies around the corner.

And so we have built a society of expectations where we rush toward the next job, the next thing, the next date. We strive for a nextopia that promises that the next whatever is better than anything we’ve experienced before. In the Society of Expectations there are plenty of opportunities to be happy. At the same time it has never been more difficult to stay happy.”  – http://nextopia.info/

It’s something to keep in mind and I will find out more about what Micael Dahlén has to convey. In my world expectations are good, if you dare to give in to them – BUT it has to be combined with being happy and content with what you have today. If you are not happy with your current existence it will be a lot harder to get better things to reach you. So, expect only good things – but strive to be happy, here and now with what you’ve got.

Read Full Post »

När jag var barn trodde jag att uttrycket ”inga nyheter är goda nyheter” betydde att alla nyheter är dåliga nyheter – det finns inga nyheter som kan vara goda.
Om man ser på nyhetsrapporteringarna så kan man verkligen tro att min uppfattning från barndomen var korrekt. Det är inte ofta vi får höra eller läsa goda nyheter om man vänder sig till media. Men är det deras fel?
Går man in på t ex Aftonbladet och läser en del mindre viktiga nyheter kan man finna en hel del kommentarer från läsarna där de ifrågasätter om artikeln kan anses vara nyheter, man ondgör sig över vad tidningen skriver.

Men Aftonbladet (precis som andra tidningar) levererar vad läsarna visar intresse för. De rapporterar om hemskheter därför att det skjuter försäljningen i taket. (Kan man klandra dem för att de vill/behöver tjäna pengar?) De skriver om kändisars småsaker därför att folk läser om det – oavsett om läsarna tycker det är nyhetsvärde eller inte, det ger dem åtminstone en chans att klaga. Och är det något folk älskar att göra så är det att klaga – se bara på mig nu, som klagar på att folk klagar! 😀

Själv håller jag mig endast smått uppdaterad om vad som händer i landet och i världen, för jag vet att för mycket nyheter sänker mitt humör och påverkar min uppfattning om tillvaron. Det är alldeles för viktigt för mig att ha ett så gott humör som möjligt varje dag.

Och om jag märker att humöret sjunker tar jag till ett knep – jag tänker på sånt som gör mig glad! Som sången ”Det bästa jag vet” från musikalen ”Sound of music”:

När en hund bits, när ett bi sticks
När min glädje flytt
då tänker jag blott på det bästa jag vet
och då blir jag glad på nytt

 

When I was a kid I thought that the expression ”no news is good news” meant that all news is bad news – there is no such thing as good news.
Looking at what is reported in the news media every day you might think that my interpretation as a kid was correct.  It is not often we get to hear or read good news. But is it the media’s fault?
If you visit one of our evening papers and read some of the less important news articles, you can find quite a few comments from readers where they question if the articles can be considered newsworthy.

But all papers and magazines are delivering what readers show intrest in. They report disasters and atrocities because that makes sales go through the roof. (Can you blame them for wanting/needing to make money?) They write about celebrities and their smallest matters because people read it – whether they think it’s newsworthy or not, at least it gives them a chance to complain. And if it’s one thing people love to do, it’s complain – just look at me now, I’m complaining about people complaining! 😀

I try to keep myself mildly updated about what goes on in the country and in the world, because I know that too much news brings my mood down and affect my perception of what life really is like. It is much too important to me to be in as good a mood as possible every day.

And if I notice that my mood is swaying I use a trick – I think of things that make me happy! Like the song ”My Favorite Things” from the musical ”The Sound of Music”:

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

 

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »