Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘framgång’

”Nyckeln till framgång är att fokusera vårt medvetna sinne på saker vi begär, inte på saker vi fruktar.”
– Brian Tracy; författare, motivationstalare, entreprenör och affärscoach

*

”The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.”
– Brian Tracy; author, motivational speaker, entrepreneur and business coach

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Misslyckande. Det är i mina öron ett onödigt ord. Det är onödigt nedslående och paralyserande. Jag jobbar på att utesluta ordet från min vokabulär och från mitt tänkande.

För det finns inga misslyckanden. Bara försök som inte gett de resultat man önskade, men däremot möjligheter att lära sig något. Även ett negativt resultat är ett resultat.

Dr. Wayne Dyer skriver på sin blogg:
”Jag föreslår att du överväger en radikal tanke. Tänk om det inte finns något som heter misslyckande? Misslyckande är en bedömning som vi människor har placerat på en given handling. Istället för att döma, byt ut mot denna attityd: Du kan inte misslyckas, du kan bara producera resultat.”

Skillnaden mellan framgångsrika och icke framgångsrika är inte att de sistnämnda misslyckas oftare än de förstnämnda. Jag vill påstå att det faktiskt är tvärtom. En icke framgångsrik person är den som provar en eller ett par gånger och sen ger upp om han/hon inte ser det önskade resultatet. En framgångsrik person provar om och om igen tills de når vad de strävar efter – oavsett om de får göra om sina försök 10, 100 eller 1000 gånger. Det är bara det att vi andra inte ser de framgångsrikas kamp – vi ser bara när de till slut når framgång.

Ett ofta använt exempel är en historia om Thomas Edison. Detaljerna i själva historien varierar men grunden är att en reporter frågade Edison hur det kändes att ha misslyckats tusen gånger (antalet misslyckanden varierar allt från 700 gånger till 25 000) med att skapa ett batteri (eller glödlampan – vilken Edison egentligen inte uppfann, men fick erkännandet för). Edison ska då ha svarat: ”Misslyckats? Jag har inte misslyckats. Jag har lyckats att bevisa att dessa tusen sätt inte fungerar. När jag har eliminerat alla sätt som inte fungerar, kommer jag att hitta det sätt som faktiskt fungerar.”

Failure. That is in my ears an unnecessary word. It is unnecessarily discouraging and paralyzing. I’m working on excluding that word from my vocabulary and from my way of thinking.

Because there are no failures. Only attempts that didn’t produce the results one wanted, but instead the possibilities to learn something. Even a negative result is a result.

Dr. Wayne Dyer writes on his blog:
”I suggest you consider a radical idea. What if there is no such thing as failure? Failing is a judgment that we humans place on a given action. Rather than judgment, substitute this attitude: You cannot fail, you can only produce results.

The difference between successful people and unsuccessful people isn’t that the latter fail more often than the former. I would like to claim that it’s actually the other way around. The unsuccessful person is the one who makes one or two attempts and then gives up if he/she doesn’t see the desired result. A successful person makes attempt after attempt until they reach their goal – even if it means making 10, 100 or 1000 attempts. It’s just that the rest of us don’t see the successful people’s struggles – we only see when they finally reach their success.

An example often given is a story about Thomas Edison. The details of the story vary but the basis is that a reporter asked Edison how it felt to have failed a thousand times (the number of failures vary from 700 times to 25 000) to invent a battery (or the light bulb – which Edison actually didn’t invent, he just got credit for it). Edison supposedly answered: ” Failed? I haven’t failed. I have successfully proven that these thousand ways don’t work. When I have eliminated the ways that will not work, I will find the way that will.”

Read Full Post »