Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘expressions’

Då och då dyker det upp uttryck som blir något av en trend att använda. Ett tag var det ”att ta en time-out” till exempel. ”Gilla läget” är ett annat, som för övrigt är motsägelsefullt i mina öron. När det uttrycket används indikerar det att man ska ”bita ihop” och stå ut med det man har, utan att förvänta sig något bättre. Men om man ser till ordens bokstavliga betydelse har det viss grund i attraktionslagen; att man ska vara tacksam och glad för det man har, för det leder till att möjligheten att fler saker kan komma in i ens liv som man är tacksam över. Så, om jag ”gillar läget” som det är just nu – alltså kan känna glädje för det jag har, även om det inte är allt jag drömt om – kan det leda till något ännu bättre.

Men, det var inte det uttrycket jag ville skriva om utan detta: ”syns du inte så finns du inte”. Det tycks som om väldigt många känner så idag – att om de inte syns så betyder de inget. Man förlitar sig alltför mycket på sina medmänniskors bekräftelse. Man vill synas i tv, bli kändis – men det spelar ingen roll för vad man blir känd… så länge folk ser en. Varifrån kommer denna osäkerhet?

”Syns du inte så finns du inte” är för mig ett hemskt uttryck som hetsar till en ohälsa för individen så väl som för samhället. Det finns i slutänden bara en person som betyder något och det är du själv. Det är du själv som ger dig värde – och bestämmer hur högt detta värde är. Du är mer än ditt utseende, dina kläder, dina pengar, ditt jobb, dina vänner osv. Du behöver inte ses av någon annan än dig själv för att ha betydelse. Jag lovar.

Now and then expressions show up that become somewhat of a trend to use. For a while in Sweden it was ”taking a time-out” for example. ”Liking the situation” is another (used in Sweden), which moreover is somewhat contradictory in my ears. When the expression is used it indicates that you should endure, grin and bear it, without expecting anything to improve. But if you look at the literal meaning of the words they have grounds in the Law of Attraction; that you should be thankful and happy about what you have now, because it leads to the possibility of more things coming into your life to be thankful for. So, if I’m ”liking the situation” as it is now – in other words, I can fell joy for what I have, even if it isn’t all I’ve dreamed of – it can lead to something better.

But, that is not the expression I wanted to write about, but this: ”if you are not seen, you don’t exist”. It seems like a lot of people feel that way today – that if no one sees them, then they don’t matter. They rely too much on their fellow man’s acknowledgement. They want to be seen on tv, become famous – but it doesn’t matter for what they become famous… as long as people see them. Where does this insecurity come from?

”If you are not seen, you don’t exist” is to be a horrible exoression which is so hounding it leads to something unhealthy for the individual as well as for society. In the end there is only one person who matters and that is you yourself. It is you who give you yourself value – and decide how high that value is. You are more than your looks, your clothes, your money, your job, your friends and so on.  You don’t need to be seen by anyone else but yourself  in order to matter. I promise.

Read Full Post »