Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Esther Hicks’

(Scroll down for English version)

Sedan en tid tillbaka har jag börjat läsa och lyssna allt mer på Esther Hicks. Eller snarare Abraham. Möjligen bör man rekommendera ett öppet sinne innan man ger sig in i det, eftersom det inte är säkert att alla kan acceptera vad som berättas.

Esther Hicks föreläser sedan många år tillbaka om attraktionslagen och det hon förmedlar säger Esther är ”översatt från en grupp av icke-fysiska väsen som kallas Abraham”. Det är alltså här man behöver ha ett öppet sinne. För min del spelar det ingen större roll om Esther verkligen kommunicerar med Abraham eller inte – det hon förmedlar känns rätt för mig. Och det är allt som behövs när det gäller tro, enligt mig. Att det ska kännas rätt för en själv.

Jag prenumererar på dagliga citat från Abraham, utdrag från vad som sagts på de olika seminarier som Esther och hennes make Jerry har hållit. Här är några av mina favoriter:

”Majoriteten har blivit programmerad av sina tidigare erfarenheter att förvänta sig fysiskt förfall. Fastän det är något som de inte vill ha är de programmerade att förvänta sig det. Och därför kommer de att få det de förväntar sig. Det är inte det att vad de förväntar sig är den verklighet som alla lever i, utan att alla lever i den verklighet som de förväntar sig.”

”Många omkring dig vill påvisa ‘verkligheten’ för dig. De säger ‘Inse fakta. Titta på vad-är.’ Och vi säger till dig, om du endast kan se vad-är – enligt Attraktionslagen kommer du att skapa mer av vad-är… Du måste kunna placera dina tankar bortom vad-är för att kunna attrahera någonting annorlunda eller någonting mer.”

”Universum vet inte om vibrationen som du sänder ut beror på något du observerar eller något du minns eller något som du föreställer dig. Det mottar bara vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther och Jerry Hicks

For a while now I’ve begun reading and listening more to Esther Hicks. Or rather to Abraham. Possibly one should recommend an open mind before going into it, since it is not for sure that everybody can accept what is told.

Esther Hicks has been holding workshops for many years about the Law of Attraction and what she conveys is according to Esther ”translated from a group of non-physical entities called Abraham”. This is in other words where you need that open mind. For me it doesn’t really matter if Esther really is communicating with Abraham or not – what she’s conveying feels right to me. And that is all that is needed, I say. That it feels right to oneself.

I subscribe to daily quotes from Abraham, extracts from different workshops that Esther and her husband Jerry has held over the years. Here are a few of my favorites:

”The majority have been programmed from their past experience to expect physical decline. And while it is something they don’t want, they are programmed to expect it. And so, they’re going to get what they expect. It’s not that what they expect is the reality that everyone lives, but that everyone lives the reality of what they expect.”

”Many around you want to point out ‘reality’ to you. They say, ‘Face the facts. Look at what-is.’ And we say to you, if you are able to see only what-is — then, by Law of Attraction, you will create only more of what-is… You must be able to put your thoughts beyond what-is in order to attract something different or something more.”

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther and Jerry Hicks

 

Annonser

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Många vill inte fira sin födelsedag därför att de inte vill påminnas om hur gamla de är. Tänk att en gång i tiden var det något beundransvärt att bli gammal…

Men, då säger jag – varför heter det ”födelsedag”? Jo, det är ju dagen då du föddes man hänvisar till. Alltså firar man den dagen, din födelse, inte hur gammal du är. Då borde det ju ha hetat något annat, som t ex åldersdag – ”grattis på åldersdagen”…

Men siffrorna då, kanske du tänker nu. Hur kommer vi undan att räkna åren? Kanske genom att se det så här: om du är t ex 56 år, innebär det att du har överlevt de senaste 56 gångerna som jorden roterat runt solen. För det är ju vad ett år är.
Du är en överlevare. Alla smärtor du upplevt, fysiska och känslomässiga, har du överlevt. Ju högre siffra desto mer har du fått uppleva, gott och ont, desto mer har du lärt dig och desto visare (förhoppningsvis) har du blivit. 🙂

Ja men, kanske du opponerar dig, även om jag ser det på detta vis så märks ju på kroppen att jag blir äldre. Jovisst, allting på denna planet förändras. Vi människor har dock en fördel – vi har faktiskt visst påverkan. Förutom att vi kan sköta om våra kroppar genom motion, rätt sorts mat och sömn, så har vår hjärna en stor del i det hela också. Tro att du är gammal och du känner dig gammal. Tro att du är stel och du blir stel.

Vad har du att förlora? Antingen fortsätter du att tänka på dig själv som åldrande eller så provar du att tänka på dig själv som frisk, pigg, ung osv. I slutändan, är det inte trevligare att tänka på sig själv med positiva ord, än ”oj, vad jag är gammal och krasslig och rynkig”?
Det gamla uttrycket ”man är så gammal som man känner sig” innehåller mer sanning än vad många inser.

Naturligtvis måste jag avsluta med ett citat:

”Majoriteten har blivit programmerad att av deras tidigare upplevelser förvänta sig fysiskt förfall. Och fastän det inte är vad de vill, är de programmerade att förvänta sig det. Och på så vis kommer de att få vad de förväntar sig. Det är inte det att vad de förväntar sig är den verklighet som alla lever i, utan det är att alla lever i den verklighet som de förväntar sig.”

– Abraham Hicks genom Esther Hicks

A lot of people don’t want to celebrate their birthday because they don’t want to be reminded of their age. And to think that once it was something admirable to be old.

But then I say – why is it called “birthday”? Well, because it’s the day that you were born that it’s referring to. In other words, it’s that day that is celebrated, your birth, not how old you are. If so, it should be called something else, like ageday – “Happy Ageday”…

But what about the numbers, you might think now. How do we get away from counting the years? Perhaps by looking at it like this: if you are for example 56 years old, it means that you have survived the last 56 times that the sun has rotated around the sun. Since that is what a year is.
You are a survivor. All the pain you have experienced, physical and emotional, you have survived them. The higher the number the more you have experienced, good and bad, the more you have learnt and the wiser (hopefully) you have become. 🙂

Yes but, perhaps you’re objecting, even if I look at it that way I can still notice on my body that I’m getting older. Sure, everything on this planet changes. We humans have an advantage though – we can actually make a difference. Besides taking care of our body by exercising, eating well and getting sleep, our brain has a big part in it too. Think that you are old and you feel old. Think that you are stiff and you become stiff. And so on.

What have you got to lose? Either you continue to think of yourself as aging or you think of yourself as healthy, alert, young and so on. In the end, wouldn’t it be nicer to think of yourself using positive words, rather than “oh, I’m so old and sickly and wrinkled”?
The old saying “you are as old as you feel” holds more truth than most realise.

Of course, I have to wrap it up with a quote:

”The majority have been programmed from their past experience to expect physical decline. And while it is something they don’t want, they are programmed to expect it. And so, they’re going to get what they expect. It’s not that what they expect is the reality that everyone lives, but that everyone lives the reality of what they expect.”

– Abraham Hicks through Esther Hicks

Read Full Post »