Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘energi’

(Scroll down for English version)

En sak jag gillar med Attraktionslagen är att det finns vetenskaplig forskning att hänvisa till – det finns belägg!

Ta bara en sån sak som att allting är av energi. Absolut allting. Datorer, träd, moln, ekorrar, planeter, köttbullar, ljud, atomer osv.

Squirrel-and-Nut
”Är jag gjord av energi?? Nötter också??”

T o m våra tankar är av energi, vilket kanske är det svåraste att ta till sig.

Alla dessa former av energi vibrerar på olika frekvenser. (Det har faktiskt kunnat mätas.) Och sådant som vibrerar på samma frekvens dras till varandra. Du har kanske hört att man säger, i samband med Attraktionslagen, ”lika dras till lika” som magneter. (En del opponerar sig mot detta eftersom en magnet stöter bort en annan magnet med samma pol men drar till sig en magnet av motpol. Men jag tror inte att man använde magneter som exempel på ”lika dras till lika” utan bara ett sätt att beskriva själva dragkraftsfenomenet som finns i magneten. Så tolkar jag det i alla fall.)

Om nu dina tankar är av energi, och energi vibrerar på frekvenser, och energier som vibrerar på samma frekvens dras till varandra – vad betyder då det? Jo, att den energi som dina tankar vibrerar ut drar till sig andra energier på samma frekvens. Och det gäller både dina medvetna och undermedvetna tankar!

En sak bara – det är ditt undermedvetna som är bossen av de två. Och om du inte lyckas med dina medvetna tankar att attrahera det du önskar, så är det troligt att det är ditt undermedvetna som bromsar, som inte är på samma frekvens som det du önskar attrahera till dig. Så, vad gör man åt det då? (Nu kommer strax lite mer vetenskapliga belägg.)

Om det undermedvetna håller dig tillbaka så kan man behöva omprogrammera det – och detta kan man göra genom repetition.

I din hjärna finns något som heter det retikulära aktiveringssystemet (RAS). Det är ett nervnätverk i hjärnstammen och är en del av den vetenskapliga förklaringen till Attraktionslagen.

RAS sköter flera olika funktioner i kroppen, såsom sömn, motivation, andning – och filtreringen av information. Helt enkelt, RAS bestämmer vilken av den enorma mängd inkommande information som faktiskt blir uppmärksammad av ditt medvetande. Har du varit med om att du befunnit dig bland en massa okända människor, kanske på en busstation eller liknande; det är mycket ljud, många röster, rörelser och ansikten – och ändå lyckas du få syn på den enda av alla dessa människor som du känner igen. Det är ditt RAS som gick igenom all information och sorterade fram det som mest troligt skulle vara av vikt för dig.

Så vad har detta med Attraktionslagen att göra? Jo, genom att t ex upprepa affirmationer, ha specifika bilder som du ser varje dag, visar du ditt RAS vad du vill ha fokus på och undan för undan programmerar du den att släppa igenom relevant information om ditt nya fokus genom filtret. Jag skrev om ett exempel för något år sen som visar hur mitt RAS fungerade – mina föräldrar köpte en bil som var mörkgrön. En underlig färg tyckte jag då, hade jag någonsin sett en grön bil?? Det dröjde inte mer än någon dag förrän jag märkte av gröna bilar överallt! Mitt RAS hade snappat upp att ”grön bil” var av vikt för mig och släppte igenom den informationen närhelst en grön bil var i mitt synfält.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Hur som  helst, så lätt kan en omprogrammering ske, ibland tar det lite mer repetition för att det ska fastna. Men ditt undermedvetna går att programmera om och få att börja vibrera på den frekvens som är densamma som det du vill attrahera. För dina tankar är energi. Och energier dras till energier som har samma frekvens…

One thing I like about the Law of Attraction is that there is scientific research to back it up – there is confirmation!

Just take such a thing as everything is made of energy. Absolutely everything. Computers, trees, clouds, squirrels, planets, meat balls, sound, atoms etc.

Squirrel-and-Nut
”I’m made of energy? Nuts, too??”

Even our thoughts are energy, which is perhaps the most difficult one to  grasp.

All these forms of energy vibrate at different frequencies. (It’s actually been measured.) And things that vibrate at the same frequency are attracted to each other. Perhaps you’ve heard it being said, in connection to the Law of Attraction, that ”like attracts like” just like magnets. (Some people object to this since a magnet will repel another magnet of the same pole but attact a magnet of the opposite pole. But I don’t think magnets was used as an example of ”like attracts like” but rather a way to describe the attraction phenomenon of a magnet. That’s my take on it anyway.)

If you’re thoughts are energy, and energy vibrates at frequencies, and energies that vibrate at the same frequency attract each other – what does that mean? Well, that the vibration of the energy that your thoughts are sending out are attracting other energies that are at the same frequency. And that goes for both your conscious and subconscious thoughts!

There’s just one thing – it’s your subconscious that’s the boss of the two. And if you’re not successful in attracting what you want with your conscious thoughts, then it’s probably your subconscious that’s holding you back, that’s not on the same frequency as the thing you want to attract. So, what to do about it? (Some more scientific confirmation is coming up soon.)

If the subconscious is holding you back you may need to reprogram it – and this is done through repetition.

In your brain there is something called the reticular activating system (RAS). It’s a bundle of nerves in the brainstem and it’s part of the scientific explaination of the Law of Attraction.

The RAS handles many different functions in the body, such as sleep, motivation, breathing – and the filtration of information. Basically, the RAS decides what out of the enormous amount of incoming information that is actually noted by your conscious mind. Have you ever experienced being among a bunch of strangers, perhaps at a bus station or such; there’s a lot of noise, many voices, movements and faces – and yet you manage to spot the one person in the crowd that you actually recognise. That’s your RAS filtering through all that information and sorting out what is most likely to be of use to you.

So what does that have to do with the Law of Attraction? Well, by for example repeating affirmations or have special pictures you see everyday, you show your RAS what you want to focus on and little by little you program it to let through the filter relevant information about your new focus. I wrote about an example last year or so that shows how my RAS worked – my parents bought a car that was dark green. Odd colour, I thought at the time, had I ever seen a green car?? It didn’t take longer than a day or so before I started noticing green cars everywhere! My RAS had picked up that ”green car” was of use to me and let through that information whenever a green car passed my eyes.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Anyway, that’s how easily a reprogramming can be, sometimes it takes a bit more repetition to stick. But your subconscious can be reprogrammed and start vibrating at the same frequency as what you want to attract. Because your thoughts are energy. And energy attracts energy that is on the same frequency…

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Vad du motarbetar, kvarstår.”
– C.G. Jung, 1875-1961, schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker

Energi flödar dit man vänder sin uppmärksamhet. Så, om du fokuserar på att motarbeta något mindre bra, skickar du mer energi till detta. Fokusera istället på det positiva som är dess motsats:

Var inte emot krig. Var för fred.
Var inte emot kriminalitet. Var för laglydighet.
Kämpa inte emot sjukdom. Kämpa för god hälsa.
Kämpa inte emot dina extra kilon. Kämpa för den vikt du vill väga.
Var inte emot en viss politik. Var för den politik du håller med.
Kämpa inte emot ditt missbruk. Kämpa för din nykterhet.
Kämpa inte emot arbetslöshet. Kämpa för alla ska ha ett jobb.
Kämpa inte emot fördomar. Kämpa för acceptans.

Märker du skillnaden?

”What you resist, persists.”
– C.G. Jung, 1875-1961, Swiss psychiatist, psychologist, author, intellectual historian and mystic

Energy flows where attention goes. So, if you put your focus on fighting something less good, you will be sending more energy to it. Focus instead on the positive that is its opposite:

Don’t be anti war. Be pro peace.
Don’t be against criminality. Be pro law obedience.
Don’t fight against disease. Fight for health.
Don’t struggle with your extra pounds. Focus on your perfect weight.
Don’t be anti certain politics. Be pro the ones you agree with.
Don’t fight against you addiction. Fight for your sobriety.
Don’t fight against unemployment. Fight for everyone having a job.
Don’t fight prejudice. Fight for acceptance.

See the difference?

Read Full Post »

I min familj har vi ett uttryck: man kan be någon dra åt h-vete på fler än ett sätt. Med det menar vi att alla har ett val när vi vill uttrycka oss – vad du än har att säga, kan du säga det på ett vettigt sätt. Ingen behöver såra någon annan för att få fram sin åsikt. Visst händer det ändå eftersom vi alla tolkar ord och uttryck på olika sätt. Men det är när man gör det medvetet som vi får problem. Och jag säger ”vi” därför att allt vi säger och gör – alla vi människor på hela jordklotet – innehåller energi. Vilken laddning energin har beror helt på oss själva.

Tänk bara själv på hur irriterad du blev den där gången när du ringde till t ex din bredbandsoperatör och bemöttes av en snorkig röst som avfärdade ditt problem. Eller gick in på en bank och personen bakom disken kallade dig för ”lilla gumman/gubben” med en, åtminstone i dina öron, nedlåtande ton? Visst var det lite svårt att skaka av sig irritationen och ilskan? Det tog ett tag innan dagen kom på rätt köl igen. Vem vet, du kanske gick vidare och var själv otrevlig mot någon annan som var helt oskyldig? Gick hem och skällde ut dina barn eller din partner? Allt pga att en person under din dag gav dig negativ energi pga hur de bemötte dig.

Vi är alla människor och ingen av oss är perfekt. Vi kan alla ha jobbiga dagar och alla har vi någon gång fräst ifrån helt i onödan. Grejen är inte att vi ska alla ”hålla handen” i alla situationer och tassa på tå kring varann. Målet är att undvika den dåliga energin när vi kan. Så ser jag det i alla fall.

In my family we have a saying: you can tell someone to go to h-ll in more than one way. By that we mean that everone has a choice when we want to express ourselves – whatever you have to say, you can say it in a sensible way. No one needs to hurt anyone else to get their opinion across. Or course it still happens since we all interpret words and expressions in different ways. But it’s when you do it intentionally that we get problems. And I say ”we” because everything we say and do – all people on this planet – consists of energy. What charge that energy has depends entirely on us.

Just think about how irritated you got that time when you called e.g. your broadband supplier and were received by a snotty voice that dismissed your problem. Or when you went into a bank and the person behind the counter called you ”little dear” with a, at least in your ears, condescending tone? Wasn’t it a little difficult to shake the irritation and anger? It took a while to get the day back on track. Who knows, maybe you went on and were yourself unpleasant to someone who was completely innocent? Went home and yelled at your kids or your partner? All because a person during your day sent negative energy due to how they treated you.

We are all human and none of us is perfect. We can all have tough days and we have all at some point unnecessarily snapped at someone. The thing isn’t to ”hold hands” in all situations and tip-toe around each other. The goal is to avoid the bad energy when we can. That’s how I see it anyway.

Read Full Post »

”Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me” (pinnar och stenar må bryta mina ben, men ord kan aldrig skada mig) är ett engelskt uttryck för att visa på att ord inte kan skada oss.

Å ena sidan kan jag hålla med – rent fysiskt kan inte ord skada oss (så länge man inte lever i t ex Harry Potters värld vill säga). Men alla som någonsin har blivit mobbade eller på annat vis utsatts för verbalt plågande vet att det inte alltid är så enkelt att värja sig mot ord.

Pinnar och stenar...

 Orden i sig är harmlösa. Egentligen. Plocka upp en ordbok och plöj igenom den – även de ord som är förolämpande, anstötliga eller allmänt otrevliga har i det sammanhanget ingen laddning. Ingen energi. Det är när vi människor laddar dem som orden får inflytande.

För en person som jag, som tycker om att skriva och använda noggrant utvalda ord för att uttrycka mig, är det självklart att ord har laddningar. Deras energi varierar beroende på vem som använder orden, därför att ord betyder trots allt olika för oss alla. Ja, vi kan i stort ha samma definition på ett ord men om vi börjar gräva lite mer kan vi snart komma fram till små nyanser, små skillnader i detaljer för vad ett visst ord egentligen betyder för oss. Och se hur någon annan ser på samma ord lite annorlunda.

För mig finns även skillnaden i vilket språk jag använder. Svenska är mitt modersmål men jag använder även engelskan en hel del och därför har t ex uttrycket ”I did it” en mycket starkare känslomässig laddning för mig när jag vill peppa upp mig själv, än om jag tänker ”jag gjorde det”. Däremot har frasen ”jag älskar dig” aldrig större betydelse än när jag säger det på svenska. ”I love you”, ”Je t’aime”, ”Te quiero”, ”Aloha wau ia o’e”, ”Ti amo”… ingen av dessa språk kan ge den frasen samma känslomässiga betydelse för mig, som svenskan.

Ord är mer än simpel överföring av information. För att citera Konfucius igen: ”Ord är hjärtats röst”.

 

Mer om ord: https://karnifflesint.wordpress.com/2011/08/09/varda-spraket/

Read Full Post »