Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Einstein’

(Scroll down for English version)

Jag har tänkt en del (igen) på förändring de senaste dagarna. Hur det ofta finns en rädsla för förändring, även om man lever i en mindre önskvärd situation, även om man inte är lycklig i sin tillvaro – för man vet vad man har, men inte vad man får. Kanske vill man ha en förändring men man vet inte hur man ska få det i rullning, man vet inte vilken tråd man ska börja dra i för att nysta upp oredan. Kanske vill man inte ha en förändring och därför försöker undvika det in i det längsta på alla sätt och vis. Oavsett hur mycket sämre ens situation blir…

Jag vet själv hur många gånger jag försökt ducka en annalkande förändring och ibland har jag verkat lyckas – men det har bara varit ett uppskov av det oundvikliga för så småningom kommer något annat att förändras istället. Det jag har lärt mig (efter ett antal år) är att hur skrämmande förändringen än verkar, så försöker jag bemöta den med tanken att det är för mitt eget bästa. Även fast det vid första anblick tycks vara en förändring till det sämre.

Man kan se det som när ett barn ska vaccineras och barnet gråter både av rädsla och sticket från sprutan – men det är i längden för barnets eget bästa, även fast barnet inte förstår det just när det onda händer.

change-next-exit
Jag har också upplevt känslan av att vilja se en förändring i livet men inte vetat hur jag ska få bollen i rullning. Egentligen behövs nog inte särskilt mycket – en liten knuff bara. Att man gör något annorlunda, om så bara tar en annan väg hem från jobbet. ”Inspirerad handling” är ett uttryck jag börjat ta mer och mer till mig – när jag får ett infall, en känsla så ska jag följa den.
Jag som gillar citat hade många i bakhuvudet när jag började skriva på detta inlägg, särskilt i samband med om man känner att ens liv hamnat i stiltje:

”Inget förändras om inget förändras.”
– Dr. Phil, författare, psykolog och tv-profil

”Om du gör så som du alltid gjort, kommer du få vad du alltid har fått.”
– Tony Robbin, författare och motivationstalare

”Galenskap: göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”
– Albert Einstein, teoretisk fysiker (1879-1955)

 Vare sig man vill ha förändring eller inte så kommer den att dyka upp. I en form eller en annan, fört in i ens liv av en själv eller någon/något annat. Som Herakleitos (grekisk filosof ca. 535-475 FVT) sa:” inget är bestående förutom förändring”. Benjamin Franklin (1706-1790) skrev ”i denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatter” men kanske bör man lägga till ”förändring” också…

butterfly

 

I’ve thought a bit (again) about change the last few days. How there is often a fear of change, even if you’re living in a less desirable situation, even if you’re not happy with your life – because you know what you have but not what you’ll get. Perhaps you want a change but you don’t know how to get it rolling, you don’t know which threat to pull in order to sort out the hank. Perhaps you don’t want a change and therefore try to avoid it as long as possible in any way possible. Regardless of how much worse your situation gets…

I know how many times I myself have tried to duck an approaching change and sometimes I’ve seemingly succeeded – but it has only been a postponement of the inevitable because eventually something else will change instead. What I’ve come to learn (over quite some years) is that no matter how frightening the change appears, I try to meet it with the thought that it is for my own best interest. Even if at first glance it seems like a change for the worse.

You could see it as when a child is getting vaccinated and the child cries both from fear and the sting of the needle – but it is in the longrun for the good of the child, even though it can’t understand that at the moment that the ”bad thing” happens. change-next-exit

I’ve also experienced the feeling of wanting a change in life but not know how to get the ball rolling. It probably doesn’t take much really – just a litte push. To do something differently, if only taking a different way home from work. ”Inspired action” is an expression I’ve come to assimilate more and more – when I get a notion, I should follow it.
As someone who likes quotes I had a lot of them in the back of my head as I started writing this post, especially concerning when you feel like your life has come to a halt:

”Nothing changes if nothing changes.”
– Dr. Phil, author, psychologist and tv-show host

”If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ll always gotten.”
– Tony Robbin, author and motivational speaker

”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
– Albert Einstein, theoretical physicist (1879-1955)

Whether you want change or not, it will show up anyway. In one form or another, brought into your life by you or someone/something else. As Heraclitus (Greek philosopher c. 535 – c. 475 BCE.) said:” change is the only constant”. Benjamin Franklin (1706-1790) wrote ”In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” but perhaps ”change” should be added to that…

butterfly

Read Full Post »