Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘community’

Människan är ofta så fokuserad på att fixa saker och/eller andra människor, att man inte inser att allt börjar hos en själv. Som Gandhi sa ”var den förändring du vill se i världen”.
Jag har använt detta citat av Konfucius förut, men tycker att det är värt att upprepa.

 ”För att få världen i ordning måste vi först få nationen i ordning;
För att få nationen i ordning måste vi få familjen i ordning;
För att få familjen i ordning måste vi utveckla vårt personliga liv;
Och för att utveckla vårt personliga liv måste vi först ställa våra hjärtan rätt.”

 Människan är snabb att försöka åtgärda symptomen. Vid en fysisk sjukdom hjälper det inte kärnproblemet om vi tar mediciner för att minska symptomen. Medicinerna kommer bara att åstadkomma fler symptom som behöver nya mediciner… samma sak gäller i samhället. Tillfälliga lösningar är just det – tillfälliga. Gå till kärnan av problemet och ”bota” det istället.

Man is so often focused on fixing things and/or other people that he/she doesn’t realize that it all starts with himself/herself. As Gandhi said “be the change you want to see in the world”. I’ve used this quote from Confucius before, but I think it’s well worth repeating.

“To put the world in order, we must first put the nation in order;
to put the nation in order, we must put the family in order;
to put the family in order, we must cultivate our personal life;
and to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.”

Man is quick to try and fix the symptoms. With a physical illness it doesn’t help the core problem if we take medicine to reduce the symptoms. The medicines will only cause more symptoms that need new medicines… the same problem applies to the community. Temporary solutions are just that – temporary. Go to the core of the problem and “cure” that instead.

 

Read Full Post »