Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘citat’

(Scroll down for English version)

Astrid Lindgren förmedlade mer visdom genom sina böcker än man förstod som barn. Jag kom inte ihåg detta från Pippi-böckerna, men när jag hörde det så tänkte jag att så borde man ju tänka så klart! Bara för att man aldrig provat något förut, varför utgår man från att man kanske INTE kan?

Pippi Långstrump

”I ‘ve never tried that, so I’m quite sure I can do it!”
– Pippi Longstocking

Astrid Lindgren (1907-2002, Swedish author) conveyed more wisedom through her books than one understood as a child. I didn’t remember this from the Pippi Longstocking books, but when I heard it I thought that this is how one obviously should think! Just because one has never tried something before, why presuppose that one might NOT be able to do it?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Att vara dig själv i en värld som konstant försöker att göra dig till någonting annat är den största prestationen.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk författare och filosof

Ralph_Waldo_Emerson

Ralph Waldo Emerson

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American writer and philosopher

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Bara för att detta är en väldigt tuff träning betyder det inte att du måste säga ‘åh, jag kastar in handduken’. Du använder handduken till att torka svetten.”

– Shaun T, amerikansk fitnesstränare och koreograf

Shaun-T

”Just because this is a very hard workout, doesn’t mean you have to say ‘oh I’m thowing in the towel’. You use the towel to wipe the sweat.”

– Shaun T, American fitness trainer and choreographer

Read Full Post »

”Det finns inga lata människor, bara människor med kraftlösa målsättningar. Dvs målsättningar som inte motiverar dem.”

-Anthony Robbins, amerikansk motivationstalare och författare

(Personlig respons: TACK!)

anthony robbins

*

”People are not lazy, they simply have impotant goals. That is, goals that do not inspire them.”

-Anthony Robbins, American motivational speaker and author

(Personal respons: THANK YOU!)

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag gillar ord. Att uttrycka mig med ord, specifikt i skrift, är utmanande. Intressant. Roligt. Spännande. Ibland är det enda sättet för mig att få ur mig hur jag tänker och känner. Som när jag var barn och var arg på mina föräldrar – jag kunde inte säga det till dem utan jag skrev lappar istället.

Jag kan vara rätt känslig vad gäller personers ordval. En gång skickade jag ett förslag till en redaktör på en tidning och fick svaret att det inte var något för dem. Jag tog lite illa vid mig eftersom jag tolkade svaret som mycket hårdare än det kanske var menat. Ett enda ord hade kunnat göra hans svar mjukare: nog. ”Det var nog inte något för dem.” Då hade jag uppfattat det som om han sa tack, men nej tack. Istället blev det ett rungande ”är du inte klok i huvudet” i mina ögon.

Därför var det med igenkännande ögon som jag läste detta citat idag:

”Skillnaden mellan det rätta ordet och det nästan rätta ordet
är skillnaden mellan en blixt och en eldfluga.”

– Mark Twain (1835-1910), amerikansk författare och humorist.

Mark Twain

Ett sista citat om ord, från tv-serien ”Hannibal”:

”Ord är levande ting. De har personlighet, åsikt, agenda.”
-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

I like words. To express myself with wiords, specifically in writing, is challenging. Interesting. Fun. Exciting. Sometimes it’t the only way for me to get out what I’m thinking and feeling. Like when I was a child and was angry with my parents – I couldn’t tell them so I wrote notes instead.

I can be pretty sensitive when it comes to people’s choice of words. Once I sent a suggestion to an editor at a magazine and got the reply that it was not something for them. I felt a little offended since I interpreted the reply as much harsher than it perhaps was intended. One single word could have made his reply softer: probably. ”It was probably not something for them.” Then I would have interpreted it as if he said thanks, but no thanks. Instead it turned into resounding ”are you out of your mind” in my eyes.

That’s why it was with recognition that I read this qoute today:

”The difference between the right word and the almost right word
is the difference between lightning and a lightning bug.”

– Mark Twain (1835-1910), American author and humorist.

Mark Twain
A final quote about words, from the TV-show ”Hannibal”:

”Words are living things. They have personality, point-of-view, agenda.”

-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

Read Full Post »

”Det är upprepningen av affirmationer som leder till tillförsikt.
Och det är när den tillförsikten blir djup övertygelse som saker börjar att hända.” 

– Muhammad Ali
*
”It’s the repetition of affirmations that leads to belief.
And once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen.”

– Muhammad Ali
Muhammad-Ali

Read Full Post »

Nelson Mandela

”Ingen föds att hata en annan person för deras hudfärg eller deras bakgrund eller deras religion. Människor måste lära sig att hata och om de kan lära sig att hata kan de bli lärda att älska, för kärlek kommer mer naturligt till människohjärtat än dess motsats.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

*

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

Nelson Mandela

 

Read Full Post »

Detta citat kändes väldigt träffande för mig just nu, något att ha i åtanke…

”De relationer du har attraherat in i ditt liv i just denna stund, är precis de du behöver i ditt liv just i denna stund.
Det finns en dold mening bakom alla händelser och denna dolda mening tjänar din egen utveckling.”

– Deepak Chopra, indisk-amerikansk läkare och författare

*

This quote feels very appropriate for me at the moment, something to keep in mind…

”Whatever relationships you have attracted in your life at this moment, are precisley the ones you need in your life at this moment.
There is a hidden meaning behind all events, and this hidden meaning is serving your own evolution.”

– Deepak Chopra, Indian-American physician and author

deepak

Read Full Post »

”Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är pyttesmå saker jämfört med vad som ligger inom oss.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk poet och filosof

*

”What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American poet and philosopher

Emerson

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag har tänkt en del (igen) på förändring de senaste dagarna. Hur det ofta finns en rädsla för förändring, även om man lever i en mindre önskvärd situation, även om man inte är lycklig i sin tillvaro – för man vet vad man har, men inte vad man får. Kanske vill man ha en förändring men man vet inte hur man ska få det i rullning, man vet inte vilken tråd man ska börja dra i för att nysta upp oredan. Kanske vill man inte ha en förändring och därför försöker undvika det in i det längsta på alla sätt och vis. Oavsett hur mycket sämre ens situation blir…

Jag vet själv hur många gånger jag försökt ducka en annalkande förändring och ibland har jag verkat lyckas – men det har bara varit ett uppskov av det oundvikliga för så småningom kommer något annat att förändras istället. Det jag har lärt mig (efter ett antal år) är att hur skrämmande förändringen än verkar, så försöker jag bemöta den med tanken att det är för mitt eget bästa. Även fast det vid första anblick tycks vara en förändring till det sämre.

Man kan se det som när ett barn ska vaccineras och barnet gråter både av rädsla och sticket från sprutan – men det är i längden för barnets eget bästa, även fast barnet inte förstår det just när det onda händer.

change-next-exit
Jag har också upplevt känslan av att vilja se en förändring i livet men inte vetat hur jag ska få bollen i rullning. Egentligen behövs nog inte särskilt mycket – en liten knuff bara. Att man gör något annorlunda, om så bara tar en annan väg hem från jobbet. ”Inspirerad handling” är ett uttryck jag börjat ta mer och mer till mig – när jag får ett infall, en känsla så ska jag följa den.
Jag som gillar citat hade många i bakhuvudet när jag började skriva på detta inlägg, särskilt i samband med om man känner att ens liv hamnat i stiltje:

”Inget förändras om inget förändras.”
– Dr. Phil, författare, psykolog och tv-profil

”Om du gör så som du alltid gjort, kommer du få vad du alltid har fått.”
– Tony Robbin, författare och motivationstalare

”Galenskap: göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”
– Albert Einstein, teoretisk fysiker (1879-1955)

 Vare sig man vill ha förändring eller inte så kommer den att dyka upp. I en form eller en annan, fört in i ens liv av en själv eller någon/något annat. Som Herakleitos (grekisk filosof ca. 535-475 FVT) sa:” inget är bestående förutom förändring”. Benjamin Franklin (1706-1790) skrev ”i denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatter” men kanske bör man lägga till ”förändring” också…

butterfly

 

I’ve thought a bit (again) about change the last few days. How there is often a fear of change, even if you’re living in a less desirable situation, even if you’re not happy with your life – because you know what you have but not what you’ll get. Perhaps you want a change but you don’t know how to get it rolling, you don’t know which threat to pull in order to sort out the hank. Perhaps you don’t want a change and therefore try to avoid it as long as possible in any way possible. Regardless of how much worse your situation gets…

I know how many times I myself have tried to duck an approaching change and sometimes I’ve seemingly succeeded – but it has only been a postponement of the inevitable because eventually something else will change instead. What I’ve come to learn (over quite some years) is that no matter how frightening the change appears, I try to meet it with the thought that it is for my own best interest. Even if at first glance it seems like a change for the worse.

You could see it as when a child is getting vaccinated and the child cries both from fear and the sting of the needle – but it is in the longrun for the good of the child, even though it can’t understand that at the moment that the ”bad thing” happens. change-next-exit

I’ve also experienced the feeling of wanting a change in life but not know how to get the ball rolling. It probably doesn’t take much really – just a litte push. To do something differently, if only taking a different way home from work. ”Inspired action” is an expression I’ve come to assimilate more and more – when I get a notion, I should follow it.
As someone who likes quotes I had a lot of them in the back of my head as I started writing this post, especially concerning when you feel like your life has come to a halt:

”Nothing changes if nothing changes.”
– Dr. Phil, author, psychologist and tv-show host

”If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ll always gotten.”
– Tony Robbin, author and motivational speaker

”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
– Albert Einstein, theoretical physicist (1879-1955)

Whether you want change or not, it will show up anyway. In one form or another, brought into your life by you or someone/something else. As Heraclitus (Greek philosopher c. 535 – c. 475 BCE.) said:” change is the only constant”. Benjamin Franklin (1706-1790) wrote ”In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” but perhaps ”change” should be added to that…

butterfly

Read Full Post »

Older Posts »