Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘change’

(Scroll down for English version)

Jag har tänkt en del (igen) på förändring de senaste dagarna. Hur det ofta finns en rädsla för förändring, även om man lever i en mindre önskvärd situation, även om man inte är lycklig i sin tillvaro – för man vet vad man har, men inte vad man får. Kanske vill man ha en förändring men man vet inte hur man ska få det i rullning, man vet inte vilken tråd man ska börja dra i för att nysta upp oredan. Kanske vill man inte ha en förändring och därför försöker undvika det in i det längsta på alla sätt och vis. Oavsett hur mycket sämre ens situation blir…

Jag vet själv hur många gånger jag försökt ducka en annalkande förändring och ibland har jag verkat lyckas – men det har bara varit ett uppskov av det oundvikliga för så småningom kommer något annat att förändras istället. Det jag har lärt mig (efter ett antal år) är att hur skrämmande förändringen än verkar, så försöker jag bemöta den med tanken att det är för mitt eget bästa. Även fast det vid första anblick tycks vara en förändring till det sämre.

Man kan se det som när ett barn ska vaccineras och barnet gråter både av rädsla och sticket från sprutan – men det är i längden för barnets eget bästa, även fast barnet inte förstår det just när det onda händer.

change-next-exit
Jag har också upplevt känslan av att vilja se en förändring i livet men inte vetat hur jag ska få bollen i rullning. Egentligen behövs nog inte särskilt mycket – en liten knuff bara. Att man gör något annorlunda, om så bara tar en annan väg hem från jobbet. ”Inspirerad handling” är ett uttryck jag börjat ta mer och mer till mig – när jag får ett infall, en känsla så ska jag följa den.
Jag som gillar citat hade många i bakhuvudet när jag började skriva på detta inlägg, särskilt i samband med om man känner att ens liv hamnat i stiltje:

”Inget förändras om inget förändras.”
– Dr. Phil, författare, psykolog och tv-profil

”Om du gör så som du alltid gjort, kommer du få vad du alltid har fått.”
– Tony Robbin, författare och motivationstalare

”Galenskap: göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”
– Albert Einstein, teoretisk fysiker (1879-1955)

 Vare sig man vill ha förändring eller inte så kommer den att dyka upp. I en form eller en annan, fört in i ens liv av en själv eller någon/något annat. Som Herakleitos (grekisk filosof ca. 535-475 FVT) sa:” inget är bestående förutom förändring”. Benjamin Franklin (1706-1790) skrev ”i denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatter” men kanske bör man lägga till ”förändring” också…

butterfly

 

I’ve thought a bit (again) about change the last few days. How there is often a fear of change, even if you’re living in a less desirable situation, even if you’re not happy with your life – because you know what you have but not what you’ll get. Perhaps you want a change but you don’t know how to get it rolling, you don’t know which threat to pull in order to sort out the hank. Perhaps you don’t want a change and therefore try to avoid it as long as possible in any way possible. Regardless of how much worse your situation gets…

I know how many times I myself have tried to duck an approaching change and sometimes I’ve seemingly succeeded – but it has only been a postponement of the inevitable because eventually something else will change instead. What I’ve come to learn (over quite some years) is that no matter how frightening the change appears, I try to meet it with the thought that it is for my own best interest. Even if at first glance it seems like a change for the worse.

You could see it as when a child is getting vaccinated and the child cries both from fear and the sting of the needle – but it is in the longrun for the good of the child, even though it can’t understand that at the moment that the ”bad thing” happens. change-next-exit

I’ve also experienced the feeling of wanting a change in life but not know how to get the ball rolling. It probably doesn’t take much really – just a litte push. To do something differently, if only taking a different way home from work. ”Inspired action” is an expression I’ve come to assimilate more and more – when I get a notion, I should follow it.
As someone who likes quotes I had a lot of them in the back of my head as I started writing this post, especially concerning when you feel like your life has come to a halt:

”Nothing changes if nothing changes.”
– Dr. Phil, author, psychologist and tv-show host

”If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ll always gotten.”
– Tony Robbin, author and motivational speaker

”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
– Albert Einstein, theoretical physicist (1879-1955)

Whether you want change or not, it will show up anyway. In one form or another, brought into your life by you or someone/something else. As Heraclitus (Greek philosopher c. 535 – c. 475 BCE.) said:” change is the only constant”. Benjamin Franklin (1706-1790) wrote ”In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” but perhaps ”change” should be added to that…

butterfly

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag kände mig smått träffad när jag satt nyss och läste i en bok om hur svårt många av oss har ibland för förändringar. ”Man vet vad man har, men inte vad man får”-mentalitet. Problemet är att när vi försöker undvika förändring stagnerar livet och snart märks en minskning i vitalitet. Vi känner oss oinspirerade, nedstämda, uppgivna – vilket inte är den bästa förutsättningen för att attrahera goda ting, men det är inte konstigt att när livet saknar gnista blir vår längtan efter sagda gnista ännu starkare.

Jag log lite generat för mig själv för jag kände igen mig. Och jag såg för mitt inre hur min önskan om gnista men oförmåga att våga mig på förändring påminde mig om en video (se nedan) på en liten kille som försöker sparka en boll. Han kan inte komma på hur han ska göra och med ett skri av frustration står han och stampar – han vet vad han vill göra, men kan inte komma på hur. Jag känner igen situationen (bildligt talat) och frustrationen (bokstavligen talat)!

Den sufiske poeten Jalal al-din Rumi skrev (min översättning):

Detta att vara människa är ett gästhus.
Varje morgon en ny ankomst.
En glädje, en depression, en elakhet,
En del tillfälliga insikter kommer
Som en oväntad besökare.
Välkomna och vårda dem alla!
Även om de är en samling av sorger,
Som våldsamt sveper ditt hus
Tomt på dess möbler.
Ändock, behandla varje gäst ärofullt.
Han kanske röjer ut åt dig för någon ny fröjd.

I was a moment ago reading in a book about how it’s difficult sometimes for many of us to deal with change and I felt a little like it was aimed at me. The ”you know what you have, but not what you will get” mentality. The problem is that when we try to avoid change, life stagnates and soon a decrease of vitality is noticeable. We feel uninspired, low, resigned – which isn’t the best basis for attracting good things, but it isn’t strange that when life lacks spark, our longning for said spark grows stronger.

I smiled sheepishly because it rang a big bell. And I saw before me how my wish for a spark but inability to dare to make a change reminded me of a video (see above) of a little guy trying to kick a ball. He can’t figure our how to do it and with a shreek of frustration he remains in place, tramping – he knows what he wants to do, but can’t figure out how. I recognise the situation (figuratively speaking) and the frustration (literally speaking)!

The Sufi poet Jalal al-din Rumi wrote:

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
Some momentary awareness comes
As an unexpected visitor.
Welcome and attend them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
Who violently sweep your house
Empty of all its furniture.
Still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out for some new delight.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)


Följande text får fungera både som ett inlägg i denna blogg så väl som en påminnelse till mig själv. Det kommer från Rhonda Byrnes ”The Secret Daily Teachings” (Hemlighetens dagliga undervisning):

När saker och ting förändras i våra liv känner vi oftast ett sådant motstånd mot förändringen. Detta beror på att när folk ser en stor förändring ske är de ofta rädda att det är något dåligt. Men det är viktigt att komma ihåg att när något stort förändrar våra liv, betyder det att  något bättre är på väg. Det kan inte finnas vakuum i universum, så när något försvinner bort, måste något annat komma in och ersätta det. När en förändring kommer, slappna av, ha total tillit och vet att förändringen är HELT OKEJ.

Något mer magnifikt är på väg till dig!

The following text gets to serve both as a post on this blog as well as a reminder to myself. It comes from Rhonda Byrne’s ”The Secret Daily Teachings”:

So often when things change in our lives, we have such a resistance to the change. This is because when people see a big change appearing they are often fearful that it is something bad. But it is important to remember that when something big changes in our lives, it means something better is coming. There cannot be a vacuum in the Universe, and so as something moves out, something must come in and replace it. When change comes, relax, have total faith, and know that the change is ALL GOOD.

Something more magnificent is coming to you!

Read Full Post »

Människan är ofta så fokuserad på att fixa saker och/eller andra människor, att man inte inser att allt börjar hos en själv. Som Gandhi sa ”var den förändring du vill se i världen”.
Jag har använt detta citat av Konfucius förut, men tycker att det är värt att upprepa.

 ”För att få världen i ordning måste vi först få nationen i ordning;
För att få nationen i ordning måste vi få familjen i ordning;
För att få familjen i ordning måste vi utveckla vårt personliga liv;
Och för att utveckla vårt personliga liv måste vi först ställa våra hjärtan rätt.”

 Människan är snabb att försöka åtgärda symptomen. Vid en fysisk sjukdom hjälper det inte kärnproblemet om vi tar mediciner för att minska symptomen. Medicinerna kommer bara att åstadkomma fler symptom som behöver nya mediciner… samma sak gäller i samhället. Tillfälliga lösningar är just det – tillfälliga. Gå till kärnan av problemet och ”bota” det istället.

Man is so often focused on fixing things and/or other people that he/she doesn’t realize that it all starts with himself/herself. As Gandhi said “be the change you want to see in the world”. I’ve used this quote from Confucius before, but I think it’s well worth repeating.

“To put the world in order, we must first put the nation in order;
to put the nation in order, we must put the family in order;
to put the family in order, we must cultivate our personal life;
and to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.”

Man is quick to try and fix the symptoms. With a physical illness it doesn’t help the core problem if we take medicine to reduce the symptoms. The medicines will only cause more symptoms that need new medicines… the same problem applies to the community. Temporary solutions are just that – temporary. Go to the core of the problem and “cure” that instead.

 

Read Full Post »