Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brendon Burchard’

(Scroll down for English version)

En av böckerna jag läser för närvarande är ”The Charge” (ung. Laddningen) av Brandon Burchard. Jag blev allt mer nyfiken på den efter att bl a Paulo Coelho, Jack Canfield och Bob Doyle rekommenderat den och när erbjudandet kom att få den gratis mot att jag betalade endast frakt så slog jag till.

Burchard beskriver sin uppfattning om hur människor lever sina liv genom att dela upp det i tre typer: The Caged Life (det inburade livet), The Comfortable Life (det bekväma livet) och The Charged Life (det laddade livet). Kortfattat kan man beskriva dem så här:

Det inburade livet levs av de som är bundna till det förflutna eller till andras förväntningar. De har aldrig försökt att bryta sig loss från de begränsningar som de själva eller andra har lagt på dem. De känner ofta att världen har tvingat dem till ett visst sätt att vara och låter dem inte komma undan det.

Det bekväma livet är det liv som kanske de flesta lever. Genom arbete, engagemang och lite tur har  man vad man behöver. En del kompromisser har man fått göra; några fler timmar på jobbet mot lite färre möjligheter till äventyr, men man vet vad man gett sig in på – man  hade ju sett sina vänner och bekanta leva samma liv och de verkade ju tillfreds.

Det laddade livet handlar om att känna sig levande. Medan ett inburat jag ser livet som skrämmande och ett bekvämt jag ser livet som mystisk men stillastående, ser det laddade jaget på livet som magiskt, meningsfullt och med obegränsade möjligheter till utveckling.

Är man i det inburade livet eller det bekväma livet kan man tycka att de som lever det laddade livet har haft det enkelt och att de med lätthet tar sig förbi alla hinder. Men alla kan ha ett laddat liv om man så önskar. Som Burchard skriver:

”Omvandlingen i [de laddades] liv hände när de bestämde sig för att transformera sig själva. De kände en längtan att ha mer liv i sin liv, och sen arbetade de på att nå denna önskan.”

Jag misstänker att detta inte blir det enda inlägget jag kommer att göra angående denna bok. 🙂

the charge

One of the books I’m reading at the moment is ”The Charge” by Brandon Burchard. I got more and more curious after it was recommended by i.a. Paulo Coelho, Jack Canfield and Bob Doyle and when the offer came to get it for free provided I paid only for the shipping, I took the deal.

Burchard describes his understanding of how people live their lives by deviding it into three types: The Caged Life, The Comfortable Life and The Charged Life. To make it brief one can describe them like this:

The Caged Life is lived by those who are tied to the past or to the expectations of others. They have never tried to break free from the boundries that they or others have set for them. They often feel like the world has forced them into a certain way of being and won’t let them escape.

The Comfortable Life is the life that perhaps most people live. Through work, dedication and a bit of good fortune you have what you need. You’ve had to compromise a bit; a few more hours at work for a few less opportunities for adventure, but you knew what you were getting into – you had seen friends and peers living this life and they seem happy.

The Charged Life is about feeling alive. While the caged self sees life as scary and the comfortable self  sees life as mysterious but stale, the charged self sees life as magical, meaningful and with unlimited possibilities for growth.

If you’re living The Caged Life or The Comfortable Life, one might feel that those who live The Charged Life have had it easy and that they sail past any obsticle. But everyone can have a charged life, if one wishes to. As Burchard writes:

”The transformation in [the Charged ones’] lives happend when they decided to transform themselves. They felt a desire to have more life in their lives, and then they worked toward achieving that desire.”

I suspect that this will not be the only post I write about this book. 🙂

Read Full Post »