Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Attraktionslagen’

(Scroll down for English version)

Idag fick jag en bra påminnelse.

Ibland blir man så otålig och frustrerad att man är redo för att göra vad som helst för att få det man önskar sig att ske. Det händer lite då och då att jag börjar grubbla på vad jag måste göra eller vad jag gör fel osv och det skapar bara mer frustration.

I dagens mejlskörd dök detta upp i inkorgen:

Var medveten om den stora skillnaden mellan inspirerat agerande och verksamhet. Verksamhet kommer från hjärnan och har sitt ursprung i tvivel och brist på tillit – du agerar för att ”tvinga” din önskan att ske. Inspirerat agerande är att tillåta [attraktions]lagen att fungera genom dig och att påverka dig.

Verksamhet känns jobbig. Inspirerat agerande känns underbart.

inspiration

Today I got a good reminder.

Somtimes you get so impatient and frustrated that you’re ready to do anything to make what you want happen. Now and then I find myself brooding about what I might need to do or what I might be doing wrong etc. and it only creates more frustration.

With today’s incoming emails this showed up in my inbox:

Be aware of the big difference between inspired action and activity. Activity comes from the brain-mind and is rooted in disbelief and lack of faith – you are taking action to “make” your desire happen. Inspired action is allowing the law to work through you and to move you.

Activity feels hard. Inspired action feels wonderful.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

En sak jag gillar med Attraktionslagen är att det finns vetenskaplig forskning att hänvisa till – det finns belägg!

Ta bara en sån sak som att allting är av energi. Absolut allting. Datorer, träd, moln, ekorrar, planeter, köttbullar, ljud, atomer osv.

Squirrel-and-Nut
”Är jag gjord av energi?? Nötter också??”

T o m våra tankar är av energi, vilket kanske är det svåraste att ta till sig.

Alla dessa former av energi vibrerar på olika frekvenser. (Det har faktiskt kunnat mätas.) Och sådant som vibrerar på samma frekvens dras till varandra. Du har kanske hört att man säger, i samband med Attraktionslagen, ”lika dras till lika” som magneter. (En del opponerar sig mot detta eftersom en magnet stöter bort en annan magnet med samma pol men drar till sig en magnet av motpol. Men jag tror inte att man använde magneter som exempel på ”lika dras till lika” utan bara ett sätt att beskriva själva dragkraftsfenomenet som finns i magneten. Så tolkar jag det i alla fall.)

Om nu dina tankar är av energi, och energi vibrerar på frekvenser, och energier som vibrerar på samma frekvens dras till varandra – vad betyder då det? Jo, att den energi som dina tankar vibrerar ut drar till sig andra energier på samma frekvens. Och det gäller både dina medvetna och undermedvetna tankar!

En sak bara – det är ditt undermedvetna som är bossen av de två. Och om du inte lyckas med dina medvetna tankar att attrahera det du önskar, så är det troligt att det är ditt undermedvetna som bromsar, som inte är på samma frekvens som det du önskar attrahera till dig. Så, vad gör man åt det då? (Nu kommer strax lite mer vetenskapliga belägg.)

Om det undermedvetna håller dig tillbaka så kan man behöva omprogrammera det – och detta kan man göra genom repetition.

I din hjärna finns något som heter det retikulära aktiveringssystemet (RAS). Det är ett nervnätverk i hjärnstammen och är en del av den vetenskapliga förklaringen till Attraktionslagen.

RAS sköter flera olika funktioner i kroppen, såsom sömn, motivation, andning – och filtreringen av information. Helt enkelt, RAS bestämmer vilken av den enorma mängd inkommande information som faktiskt blir uppmärksammad av ditt medvetande. Har du varit med om att du befunnit dig bland en massa okända människor, kanske på en busstation eller liknande; det är mycket ljud, många röster, rörelser och ansikten – och ändå lyckas du få syn på den enda av alla dessa människor som du känner igen. Det är ditt RAS som gick igenom all information och sorterade fram det som mest troligt skulle vara av vikt för dig.

Så vad har detta med Attraktionslagen att göra? Jo, genom att t ex upprepa affirmationer, ha specifika bilder som du ser varje dag, visar du ditt RAS vad du vill ha fokus på och undan för undan programmerar du den att släppa igenom relevant information om ditt nya fokus genom filtret. Jag skrev om ett exempel för något år sen som visar hur mitt RAS fungerade – mina föräldrar köpte en bil som var mörkgrön. En underlig färg tyckte jag då, hade jag någonsin sett en grön bil?? Det dröjde inte mer än någon dag förrän jag märkte av gröna bilar överallt! Mitt RAS hade snappat upp att ”grön bil” var av vikt för mig och släppte igenom den informationen närhelst en grön bil var i mitt synfält.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Hur som  helst, så lätt kan en omprogrammering ske, ibland tar det lite mer repetition för att det ska fastna. Men ditt undermedvetna går att programmera om och få att börja vibrera på den frekvens som är densamma som det du vill attrahera. För dina tankar är energi. Och energier dras till energier som har samma frekvens…

One thing I like about the Law of Attraction is that there is scientific research to back it up – there is confirmation!

Just take such a thing as everything is made of energy. Absolutely everything. Computers, trees, clouds, squirrels, planets, meat balls, sound, atoms etc.

Squirrel-and-Nut
”I’m made of energy? Nuts, too??”

Even our thoughts are energy, which is perhaps the most difficult one to  grasp.

All these forms of energy vibrate at different frequencies. (It’s actually been measured.) And things that vibrate at the same frequency are attracted to each other. Perhaps you’ve heard it being said, in connection to the Law of Attraction, that ”like attracts like” just like magnets. (Some people object to this since a magnet will repel another magnet of the same pole but attact a magnet of the opposite pole. But I don’t think magnets was used as an example of ”like attracts like” but rather a way to describe the attraction phenomenon of a magnet. That’s my take on it anyway.)

If you’re thoughts are energy, and energy vibrates at frequencies, and energies that vibrate at the same frequency attract each other – what does that mean? Well, that the vibration of the energy that your thoughts are sending out are attracting other energies that are at the same frequency. And that goes for both your conscious and subconscious thoughts!

There’s just one thing – it’s your subconscious that’s the boss of the two. And if you’re not successful in attracting what you want with your conscious thoughts, then it’s probably your subconscious that’s holding you back, that’s not on the same frequency as the thing you want to attract. So, what to do about it? (Some more scientific confirmation is coming up soon.)

If the subconscious is holding you back you may need to reprogram it – and this is done through repetition.

In your brain there is something called the reticular activating system (RAS). It’s a bundle of nerves in the brainstem and it’s part of the scientific explaination of the Law of Attraction.

The RAS handles many different functions in the body, such as sleep, motivation, breathing – and the filtration of information. Basically, the RAS decides what out of the enormous amount of incoming information that is actually noted by your conscious mind. Have you ever experienced being among a bunch of strangers, perhaps at a bus station or such; there’s a lot of noise, many voices, movements and faces – and yet you manage to spot the one person in the crowd that you actually recognise. That’s your RAS filtering through all that information and sorting out what is most likely to be of use to you.

So what does that have to do with the Law of Attraction? Well, by for example repeating affirmations or have special pictures you see everyday, you show your RAS what you want to focus on and little by little you program it to let through the filter relevant information about your new focus. I wrote about an example last year or so that shows how my RAS worked – my parents bought a car that was dark green. Odd colour, I thought at the time, had I ever seen a green car?? It didn’t take longer than a day or so before I started noticing green cars everywhere! My RAS had picked up that ”green car” was of use to me and let through that information whenever a green car passed my eyes.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Anyway, that’s how easily a reprogramming can be, sometimes it takes a bit more repetition to stick. But your subconscious can be reprogrammed and start vibrating at the same frequency as what you want to attract. Because your thoughts are energy. And energy attracts energy that is on the same frequency…

Read Full Post »

(For English verison, scroll down)

Av nyfikenhet (trots mitt ointresse för sport) läste jag en artikel på Aftonladets sportsidor om ”världens sämsta OS-land”, som tydligen är Indien. Fastän landet har 1.2 miljarder invånare (och är därmed det näst folkrikaste landet i världen) har man hittills endast en gång vunnit individuellt guld, vilket var i Peking 2008 och av luftgevärsskytten Abhinav Bindra. Utöver det har det indiska herrlaget i landhockey tagit hem åtta OS-guld genom tiderna, men det senaste var 1980 (landhockey är Indiens traditionella nationalsport, trots att cricket är i särklass den största idrotten i landet).
 
I artikeln tar man upp fem faktorer som folk använder till att förklara Indiens svårigheter med att vinna guld: politik, psykologi, tradition, resurser och cricket.
 
Det som fångade mitt intresse var faktor nr 2, psykologi. I artikeln står ”Ett land med en OS-mästare på hundra år har en nedärvd brist på kunskap om det här med att vinna. I Indien är det en accepterad sanning att deras idrottare saknar rätt sorts cyniska instinkt för att kunna hävda sig.”
 
För mig är detta fantastiskt. På ett positivt sätt. Vad underbart med ett folk som ”saknar /…/ cynisk instinkt”!
 
Om man känner mig, så vet man att jag inte alls gillar att tävla. Spela ingen roll vad det gäller. Därför har det alltid känts lite orättvist att leva i en värld/samhälle där tävling är en förutsättning för många saker, där det uppskattas och hyllas att vara tävlingsinriktad istället för att tänka som jag gör: ”måste någon alltid vara bäst/först?” Jag kan till viss del förstå ett tävlingsinriktat sinne, att vissa är födda till att känna lockelsen att jaga hundradelars sekunder eller milimetrar – särskilt de som söker att slå sina egna rekord. Men jag kan inte ta till mig den ”cyniska instinkten”.
 
Till min stora lättnad är tävlande inte en del av attraktionslagen. Utdrag ur boken ”Hemligheten” av Rhonda Byrne:
 
”Tävling är en form av separation. När du har tankar om konkurrens kommer det från en mentalitet som kretsar kring brist, som att du säger att det finns en begränsad tillgång. Du säger att det inte finns tillräckligt för alla, så vi måste tävla och konkurrera för att få saker. Pga attraktionslagen kommer du att via konkurrens attrahera många människor, omständigheter och tillfällen att konkurrera med dig i varje aspekt av ditt liv.”
 
Indien kanske inte vinner OS-guld, men i mina ögon är det något att beundra att ett helt folk saknar den ”cyniska instinkten” att konkurrera. Kanske gäller detta endast inom sporten, men må så vara.

För att komma med ett citat (JA, IGEN!) från ytterligare en av mina favoriter:
 
”En person som vet priset på allt och inte värdet av något.”
Ur Oscar Wilde’s pjäs ”Lady Windermere’s Fan”, act III, Lord Darlingtons svar på frågan ”vad är en cyniker?”
 
 
 
 
Out of curiosity (despite my lack of interest in sports) I read an article on the sportspages of a Swedish evening paper about ”the world’s worst country at the Olympics”, which apparantly is India. Although the country has 1.2 billion people (and is thereby the second most populated country in the world) they have so far only once won an individual gold at the Olympics, which was in Beijing 2008 and by shooter Abhinav Bindra. In addition to that the Men’s Field Hockey Team has won eight Olympic gold medals through the years, but the last one was in 1980 (field hockey is India’s traditional national sport, even though cricket is by far the biggest sport in the country).
 
In the article, five factors are mentioned that people use to explain India’s trouble at winning gold: politics, psychology, tradition, resources and cricket.
 
What caught my eye was factor # 2, psychology. In the article it says ”A country with one Olympic champion in one hundred years has a hereditary lack of knowledge regarding winning. In India it is an accepted truth that their athletes lack the right kind of cynical instinct to be able to assert themselves”.
 
To me this is fantastic. In a positive way. How wonderful with a people who ”lack /…/ cynical instinct”!
 
If you know me, you know that I do not like to compete. Doesn’t matter what it’s about. Therefore it’s always felt a little unfair to be living in a world/society where competition is a prerequisite in many areas, where it is appreciated and celebrated to be competitive, rather than to think like I do: ”does someone always have to be the best/first?” I can to a degree understand a competitive mind, that some people are born to feel the appeal to hunt for hundredth of a second or inches – especially those who try to beat their own records. But I can’t assimilate to the ”cynical instinct”. 
 
To my great relief competition is not a part of the Law of Attraction. Excerpt from the book ”The Secret” by Rhonda Byrne:
 
”Competition is a form of separation. First, when you have thoughts of competition, it is coming from a lack mentality, as you are saying there is a limited supply. You are saying there is not enough for everybody, so we have to compete and fight to get things. By the law of attraction, as you compete you will attract many people, circumstances, and events to compete against You in every single aspect of your life.”
 
India may not win Olympic gold medals, but in my eyes there is something to admire when a whole people lacks the ”cynical instinct” to compete. Perhaps it’s only in sports, but so be it.
 
To add a quote (YES, AGAIN!) from another of my favorites: ”A man who knows the price of everything but the value of nothing”. From Oscar Wilde’s play ”Lady Windermere’s Fan”, act III, Lord Darlington’s answer to the question ”what is a cynic?”
 

Read Full Post »

Jag skrev i ett tidigare inlägg om Mike Dooley – idag hittade jag hans bror Andy Dooley. Till att börja med kan jag säga att bröderna är roliga! Åtminstone passar de min humor.

Precis som Mike lär Andy ut kunskap om attraktionslagen, bl a via kortare videosnuttar som kan hittas på YouTube eller på Andys webbsida. Som smakprov inkluderar jag den video som berörde mig mest; att inte vara rädd för att fatta beslut (något som jag brottas med ganska ofta).

In a previous post I wrote about Mike Dooley – today I found my way to his brother Andy Dooley. First of all, I can say that the brothers are funny! They fit my sense of humor anyway.

And just like Mike Andy teaches about the Law of Attraction, e.g. through short videos that can be found on YouTube or on Andy’s website. As a sample I include (above) the video that I most responded to; not being afraid to make decisions (something I personally often wrestle with).

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »

”Never expect, only hope” (förvänta dig aldrig, bara hoppas) stod det på väggen i ett avsnitt av Project runway. Min spontana reaktion var ”Nej! Det är ju tvärtom!” Åtminstone för oss som känner till Attraktionslagen… 🙂

Jag förstår verkligen tanken bakom dessa ord (som jag tolkar dem i detta sammanhang) – att det känns säkrare att hoppas, att den eventuella besvikelsen blir mindre svår om man hoppas istället för har förväntan. Jag har själv haft detta tankesätt, jag har t o m tänkt att det är ingen idé att ens hoppas eftersom det är säkrare att vara förberedd på besvikelse, än att ha hopp eller förväntan.

Men, idag tänker jag annorlunda. Till att börja med förväntar jag mig inte det värsta hela tiden – bara det är en framgång! 🙂 Jag har inte övergett hoppet, jag bara ser på det på ett annat sätt. Det sätt vi oftast använder ordet idag är t ex ”jag hoppas att detta funkar”, ”jag hoppas att de anställer mig”, ”jag hoppas att jag vinner”. När man använder ordet ”hopp” i detta sammanhang visar det på en haltande tillit och en önskan att bli räddad av något externt utan att själv lyfta ett finger. Attraktionslagen kan göra en hel del för dig – men det krävs ändå att du själv gör din del!

Förvänta dig goda ting istället för att hoppas på dem. Försök, ansträng dig verkligen, att sluta använda uttrycket ”jag hoppas” när du önskar att något ska komma in i ditt liv. Använd ”jag vet” eller ”jag är” istället.

Bara ett tips. 🙂

”Never expect, only hope”  was written on a wall in an episode of Project runway. My spontaneous reaction was ”No! It’s the other way around!” At least for us who know about the Law of Attraction… 🙂

I really do understand the thought behind those words (as I interpret dem in that context) – it feels safer to hope, that the possible disappointment will be less painful if you hope instead of expect. I myself have had this way of thinking, I’ve even thought that there is no point in even hoping since it is safer to be prepared for disappointment rather than to have hope or expectation.

But, I think differently today. To begin with I no longer expect the worst all the time – that alone is a success! 🙂 I have not abandoned hope, I just look at it differently. The way we use the word today is e.g. ”I hope this works”, ” I hope they will hire me”, ”I hope I win”. When you use the word ”hope” in that context it points to a faltering trust and a wish to be saved by something external without lifting a finger yourself. The Law of Attraction can do a lot for you – but you need to do your part too!

Expect good things instead of hoping for them. Try, really try, to stop using the expression ”I hope” when you wish for something to come into your life. Use ”I know” or ”I am” instead.

Just a tip. 🙂

Read Full Post »

Fastän jag inte har kommit väldigt långt i lyssnandet av dr Robert Anthonys ljudbok ”Beyond positive thinking” så måste jag ändå rekommendera den. Det tycks mig som om han är väldigt duktig på att förklara, han ger bra exempel och metaforer för att hjälpa en att förstå och det är inte mycket ”runt omkring”-prat, utan mer rakt på sak.

Det kliade i mig att få skriva om vad han säger om lidande. Följande är min översättning av hans skrivna ord.

”Har du någonsin undrat varför de flesta förväntar sig att det värsta ska hända och varför vi lider så mycket? Lidandet är det utbyte vi får av att känna oss eländiga för att kunna vara lyckliga. (Suffering is the payoff that we get for being miserable in order to be happy.) Det är ett enormt utbyte att känna sig bedrövad och tvingas lida. Lidandet är ett socialt accepterat beteende. Det är t o m uppmuntrat! Kanske är ditt hela trossystem baserat på det. Har du någonsin märkt hur eländiga vissa av våra kärlekssånger är, som ”The worst you ever gave me was the best I ever had”. De populäraste gratulationskorten är de som har ett ensamt träd eller en enda fågel på dem och de populäraste kärlekssångerna är de sånger som handlar om ensamhet.”

Dr Anthony fortsätter på ett annat ställe i boken:

”Det är intressant att i vårt samhälle så är det helt okej att spendera $50 000 på en hjärtattack, men vad skulle folk säga om du spenderade den summan på att bara ha roligt? De skulle tycka att du var galen och de skulle förmodligen bli förnärmade av det. Det verkar som om vi har blandat ihop våra prioriteringar. Kanske om vi spenderade $50 000 på att ha kul så skulle vi inte ha så många hjärtattacker! Tänk på det! Att ha roligt är abnormt, men att ha det smärtsamt är normalt.”

 

När dr Anthony nämnde hur våra kärlekssånger ofta handlar om lidande, då tänkte jag på något Joe Vitale skrev i The Attractor Factor” om de övertygelser vi alla har om vad som sker omkring oss. En del av dessa kommer från vår barndom, då man var öppen till allt och absorberade allt utan att förstå eller ifrågasätta.

”Andra övertygelser kommer från vår kultur självt. Jag satt i en biosalong bara idag, förklarandes för en vän hur vi kan medvetet välja nya övertygelser, när via högtalarna spelades låten ”It aint easy”. Den fortsatte att upprepa samma ord ”it ain’t easy, it ain’t easy, it ain’t easy”. Låten följdes av Rolling stones klassiker “You can’t always get what you want”. Min vän och jag började skratta, vi märkte att den kulturella hjärntvätten var i full fart. Tyvärr verkade ingen annan i biosalongen inse att de programmerades med begränsande övertygelser.”  

 Joe fortsätter:

”En del människor säger att du ljuger för dig själv när du kungör en intention som inte gått i uppfyllelse än. Mitt motargument är att du redan ljuger för dig själv. Att säga ”jag är alltid pank” är en lögn. Det är en övertygelse som orsakar din nuvarande verklighet. Det verkar vara sanningen men det är bara ett påstående ingjuten med energi som du väljer att tro är verkligt. Så länge som du håller fast vid det så kommer det att vara verkligt. Du kommer att fortsätta att attrahera situationer som bevisar det för dig. Men övertygelsen är vad som orsakar attraktionen och den övertygelsen är en lögn.”

Något att tänka på idag kanske? Och imorgon. Vad är dina övertygelser? Och är de sanna? Är de verkliga?

Read Full Post »