Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Musik / music’ Category

(Scroll down for English version)

Nu var det ett tag sen jag hade ett musikinlägg, men den här låten passar in i vad jag vill förmedla här inne. För mig handlar den om att glädje och lycka är något som kommer inifrån. Självklart kan något utanför en själv ge en glädje, men den bestående glädjen kommer från dig själv. Och det GÅR att framkalla, om man bara vill. Som Henry Ford sa: ”Vare sig du tror att du kan eller tror att du inte kan, så har du rätt”. Det är en process som allt annat. Är det något som bara händer över en natt?

 

It’s been a while since I had a music post,  but this song really fits what I’m trying to convey in here. To me it’s about the fact that joy and happiness is something that comes from within. Naturally, something outside of yourself can bring you joy, but the lasting happiness comes from you yourself. And it CAN be evoked, if you just want to. Like Henry Ford said: ”Whether you think you can or think you can’t, you’re right”. It is a process like everything else. Does anything really happen just overnight?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

När jag är i köket en längre stund så vill jag gärna lyssna på musik. Eftersom det är dålig radiomottagning (plus att det oftast spelas samma låtar om och om igen) så har jag en trave cd-skivor jag byter mellan. Dock återgår jag väldigt ofta till samma skiva, soundtracket till musikalfilmen ”Chicago”. Jag har flera favoriter på den skivan, som ”All that jazz”, ”Mister Cellophane” m fl. Det är har hänt ett par gånger när jag lyssnar på ”Chicago” att jag tänkt på hur musikaler kan dela upp folk i två läger; de som älskar musikaler och de som avskyr dem. Vad jag förstår är en av anledningarna till att man inte gillar musikaler att man uppfattar det som alltför onaturligt att folk brister ut i sång helt plötsligt.

Och då brukar jag tänka – vore det inte kul ändå om det VAR naturligt att brista ut i sång?! Undrar hur samhället skulle se ut om folk började sjunga och dansa när de ville uttrycka sig – oavsett hur bra eller mindre bra man må vara på just de konstformerna. Jag minns hur jag som barn önskade att det skulle komma ett tillfälle då jag fick göra precis som i filmen ”Fame” (som väl egentligen inte är en musikalfilm på samma sätt som ”Chicago”) och spontant börja dansa på gatan med en massa människor!

 

 

Eller tänk att kunna göra som i vissa musikvideors; storma fram till en person och, som om det var det mest naturliga i världen, sjunga ut hur man verkligen känner om dem, som t ex i ”Just came back” av Colin James.

 

 

Sen kom jag på att det finns de som gjort liknande saker, kanske främst vid frierier. Det är inte spontana infall, men det är sång och dans som man utför för att uttrycka sig. Vilket jobb de har lagt ner på att engagera andra människor, all planering och koreografi… Ni måste väl medge att visst blir dagen lite ljusare efter att ha sett något sånt här?

 

 

When I’m in the kitchen for a longer time, I like to listen to some music. Since the radio reception isn’t the best (plus that they often play the same saongs over and over), I have a stack of CDs that I choose from. However, I tend to go back to the same album, the soundtrack to the musical film ”Chicago”. I have several favorites on that album, like ”All that jazz”, ”Mister Cellophane” etc.  It’s happened a couple of time when I’ve listened to “Chicago” that I’ve thought about how musicals can divide people into two camps; those who love musicals and those who hate them. As I understand it, one of the reasons some people don’t like musicals is because it’s regarded to be too unnatural that people burst into song all of a sudden.

That’s when I usually think – wouldn’t it be fun if it WAS natural to burst into song? I wonder how society would look if people started to sing and dance when they wanted to express themselves – no matter how good or less good one might be at those particular art forms. I remember when I was a kid and I wished that there would come an opportunity when I would get to do just like they did in the movie ”Fame” (which I suppose isn’t really  a musical movie in the same way as ”Chicago”) and spontaneously start dancing in the streets with a bunch of people!

 

 

Or imagine getting to do what they do in some music videos; storm up to a person and, like it was the most natural thing in the world, start singing about how you really feel about them, like Colin James in ”Just came back”.

 

 

And then I recalled that there are those who have done things similar to that, perhaps mainly to propose. They aren’t spontaneous notion, but it’s song and dance used to express oneself. Such work they’ve put into getting people involved, all the planning and the choreography… you must admit that they day got a little brighter after watching something like this?

 

Read Full Post »

Som min mamma brukar säga: hårdrockare gör de bästa balladerna. Just nu känns denna rätt för mig.

*

Like my mom says: hard rock bands make the best ballads. Right now this one feels very right for me.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)


Följande text får fungera både som ett inlägg i denna blogg så väl som en påminnelse till mig själv. Det kommer från Rhonda Byrnes ”The Secret Daily Teachings” (Hemlighetens dagliga undervisning):

När saker och ting förändras i våra liv känner vi oftast ett sådant motstånd mot förändringen. Detta beror på att när folk ser en stor förändring ske är de ofta rädda att det är något dåligt. Men det är viktigt att komma ihåg att när något stort förändrar våra liv, betyder det att  något bättre är på väg. Det kan inte finnas vakuum i universum, så när något försvinner bort, måste något annat komma in och ersätta det. När en förändring kommer, slappna av, ha total tillit och vet att förändringen är HELT OKEJ.

Något mer magnifikt är på väg till dig!

The following text gets to serve both as a post on this blog as well as a reminder to myself. It comes from Rhonda Byrne’s ”The Secret Daily Teachings”:

So often when things change in our lives, we have such a resistance to the change. This is because when people see a big change appearing they are often fearful that it is something bad. But it is important to remember that when something big changes in our lives, it means something better is coming. There cannot be a vacuum in the Universe, and so as something moves out, something must come in and replace it. When change comes, relax, have total faith, and know that the change is ALL GOOD.

Something more magnificent is coming to you!

Read Full Post »

Eftersom jag gillar både den ursprungliga versionen och versionen från tv-serien ”Glee”, tar jag med båda två. Denna låt påminner mig om att vara närvarande i nuet, att oavsett situation kan jag bestämma mig för att just här och nu vara lycklig.

Since I like both the original version and the Glee version I’m including them both. This song reminds me to be present in the now, that no matter the situation I can decide to be happy right here and now.

 

 

Read Full Post »

Annie Lennox är en fantastisk sångerska och min favoritlåt med henne är ”Love Song for a Vampire”.
Men dagens låt blir istället denna, ett just nu personligt passande val.

Annie Lennox is a fantastic singer and my favorite song by her is ”Love Song for a Vampire”.
But the Song of the Day will be this one instead, a for the moment personally fitting choice.

Read Full Post »

Jag gillar humorn i den här videon, jag gillar låten i sig och Glenn Frey – och jag gillar budskapet! Känner igen mig så väl när glöden tänds inom honom och han ger sig sjutton på att han ska klara att lyfta skivstången och sen är det ett steg i taget, den ena vinsten efter den andra när man märker vad man kan få sin kropp att klara av med hjälp av ens mentala styrka.

*

I like the humor in this video, I like the song and Glenn Frey – and I like the message! I see myself when the fire is lit in him and he desides to be able to lift that barbell and then it’s step by step, one win after the other when you notice what you can make your body do with a little help from your mental strength.

 

Read Full Post »

Detta måste vara min favoritlåt av Queen och under min runda idag märkte jag att den var härlig att springa till – precis rätt takt för att pusha på och göra det med upprymdhet i stegen.

 
This must be my favorite song by Queen and during my run today I noticed that it was a great beat to keep up with – to push harder and to do it with upbeat strides.

 

Read Full Post »

Den här låten gör mig alltid glad. Nej, lycklig. Den får det att pirra och kittla i magen av glädje. Jag vet inte varför. Kanske är det texten, melodin… eller att låten heter ”Fairground” (ung. nöjesplats) och videon visar en berg- och dalbana…

This song always makes me cheerful. No, happy. It makes my stomach tingle och tickle from joy. I don’t know why. Perhaps it’s the lyrics, the melody… or that the song is called ”Fairground” and the video shows a roller coaster…

Read Full Post »

Det finns mer sanning i den här låten än vad folk kanske tror.

There is more truth in this song than people might think.

 

 

Read Full Post »

Older Posts »