Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2014

(Scroll down for English version)

Nu var det ett tag sen jag hade ett musikinlägg, men den här låten passar in i vad jag vill förmedla här inne. För mig handlar den om att glädje och lycka är något som kommer inifrån. Självklart kan något utanför en själv ge en glädje, men den bestående glädjen kommer från dig själv. Och det GÅR att framkalla, om man bara vill. Som Henry Ford sa: ”Vare sig du tror att du kan eller tror att du inte kan, så har du rätt”. Det är en process som allt annat. Är det något som bara händer över en natt?

 

It’s been a while since I had a music post,  but this song really fits what I’m trying to convey in here. To me it’s about the fact that joy and happiness is something that comes from within. Naturally, something outside of yourself can bring you joy, but the lasting happiness comes from you yourself. And it CAN be evoked, if you just want to. Like Henry Ford said: ”Whether you think you can or think you can’t, you’re right”. It is a process like everything else. Does anything really happen just overnight?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Du vet hur man ibland tänker ”om jag bara hade gjort si eller så istället”? Något man sagt eller gjort har gett en utgång man inte önskade och man tänker sig hur det hade blivit bättre om man hade agerat på annat vis. Ibland är det riktigt svåra konsekvenser som dödsfall som ens agerande av olyckshändelse orsakar och då kan man verkligen förstå att man grubblar över ”om jag bara hade gjort annorlunda så hade personen varit vid liv idag”.

Grejen är den att det vet man egentligen inte. Förutom att det inte går att ändra på det som redan gjorts så är det ingenting som garanterar att om man hade gjort annorlunda så hade det gett ett bättre resultat. Det kanske hade blivit en ännu värre katastrof om en annan väg hade valts. Det vet man inte och kommer aldrig få veta heller.

En vän till mig missade ett viktigt samtal häromdagen och gick miste om en möjlighet som verkade toppen. Visst känns det förargligt när sådant händer och det är lätt att grubbla och banna sig själv, men vi var båda av övertygelsen att när något sånt sker så är det för det bästa.
Som historien jag hörde berättas av en författare som skulle köpa ett hus med sin make och allt tycktes så bra, huset verkade perfekt. Men av en eller annan anledning (minns faktiskt inte varför) så köpte de aldrig huset. Senare fick de veta att huset strax efter drabbats av svåra vattenskador. Skillnaden mellan denna författarinnas historia och de allra flesta andra historier om möjligheter som gåtts miste om är att det är ganska sällan man får se varför det var bra att man missade möjligheten. Kanske om vi fick veta det lite oftare så skulle vi inte grubbla så mycket på om vad vi hade kunnat göra annorlunda.

Jag väljer att utgå ifrån att en missad möjlighet bara betyder att något ännu bättre är på väg – för det ska erkännas, att det känns bra mycket bättre att tänka så, än att grubbla över vad man borde ha gjort istället och sen se att såna tankar ändå inte leder någonstans.

Som avslutning, ett klipp som visserligen är tänkt som ett skämt men som ändå illustrerar min tanke. Hur han än hade gjort, blev det förmodligen samma resultat. Eller… vet vi det?

Traffic

You know how you sometimes think ”if only I’d done this or that instead”? Something you said or did led to an outcome you didn’t wish for and you imagine how much better it would have been if you had acted differently. Sometimes there are quite severe consequences, like death, that one’s actions accidentally cause and then you can really appreciate that one broods over “if only I had done differently, that person would be alive today”.

The thing is, there is no way of really knowing. Not only is it impossible to change what has already been done, there is nothing that guarantees that if you had done something differently it would have led to a better outcome. It could even have been a worse disaster if another path had been chosen. You don’t know and you never will either.

A friend of mine missed an important phone call the other day and lost an opportunity that had seemed great. It’s rather irritating when that happens and it’s easy to brood and scold yourself, but we were both of the conviction that when something like that happens, it’s for the best.
Like the story I heard told by an author who was going to buy a house with her husband and everything seemed so great, the house seemed perfect. But for one or another reason (I can’t remember why to be honest) they never bought the house. Later they found out that the house had been struck by severe water damage. The difference between this author’s story and most other stories about opportunities lost, is that very rarely you get to see why it was good that you missed the opportunity. Perhaps if we got that information more often, we wouldn’t brood so much over what we could have done differently…

I choose to think that a missed opportunity only means that something even better is on the way – to be honest, it feels a whole lot better to think like that, than to brood over what one could have done instead and then see that those kind of thoughts lead nowhere anyway.

To round it up, a gif that is meant to be a joke but still illustrates my thought. No matter what he would have done, the outcome would probably have been the same. Or… can we know that?

Traffic

Read Full Post »