Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2013

(Scroll down for English version)

En sak jag gillar med Attraktionslagen är att det finns vetenskaplig forskning att hänvisa till – det finns belägg!

Ta bara en sån sak som att allting är av energi. Absolut allting. Datorer, träd, moln, ekorrar, planeter, köttbullar, ljud, atomer osv.

Squirrel-and-Nut
”Är jag gjord av energi?? Nötter också??”

T o m våra tankar är av energi, vilket kanske är det svåraste att ta till sig.

Alla dessa former av energi vibrerar på olika frekvenser. (Det har faktiskt kunnat mätas.) Och sådant som vibrerar på samma frekvens dras till varandra. Du har kanske hört att man säger, i samband med Attraktionslagen, ”lika dras till lika” som magneter. (En del opponerar sig mot detta eftersom en magnet stöter bort en annan magnet med samma pol men drar till sig en magnet av motpol. Men jag tror inte att man använde magneter som exempel på ”lika dras till lika” utan bara ett sätt att beskriva själva dragkraftsfenomenet som finns i magneten. Så tolkar jag det i alla fall.)

Om nu dina tankar är av energi, och energi vibrerar på frekvenser, och energier som vibrerar på samma frekvens dras till varandra – vad betyder då det? Jo, att den energi som dina tankar vibrerar ut drar till sig andra energier på samma frekvens. Och det gäller både dina medvetna och undermedvetna tankar!

En sak bara – det är ditt undermedvetna som är bossen av de två. Och om du inte lyckas med dina medvetna tankar att attrahera det du önskar, så är det troligt att det är ditt undermedvetna som bromsar, som inte är på samma frekvens som det du önskar attrahera till dig. Så, vad gör man åt det då? (Nu kommer strax lite mer vetenskapliga belägg.)

Om det undermedvetna håller dig tillbaka så kan man behöva omprogrammera det – och detta kan man göra genom repetition.

I din hjärna finns något som heter det retikulära aktiveringssystemet (RAS). Det är ett nervnätverk i hjärnstammen och är en del av den vetenskapliga förklaringen till Attraktionslagen.

RAS sköter flera olika funktioner i kroppen, såsom sömn, motivation, andning – och filtreringen av information. Helt enkelt, RAS bestämmer vilken av den enorma mängd inkommande information som faktiskt blir uppmärksammad av ditt medvetande. Har du varit med om att du befunnit dig bland en massa okända människor, kanske på en busstation eller liknande; det är mycket ljud, många röster, rörelser och ansikten – och ändå lyckas du få syn på den enda av alla dessa människor som du känner igen. Det är ditt RAS som gick igenom all information och sorterade fram det som mest troligt skulle vara av vikt för dig.

Så vad har detta med Attraktionslagen att göra? Jo, genom att t ex upprepa affirmationer, ha specifika bilder som du ser varje dag, visar du ditt RAS vad du vill ha fokus på och undan för undan programmerar du den att släppa igenom relevant information om ditt nya fokus genom filtret. Jag skrev om ett exempel för något år sen som visar hur mitt RAS fungerade – mina föräldrar köpte en bil som var mörkgrön. En underlig färg tyckte jag då, hade jag någonsin sett en grön bil?? Det dröjde inte mer än någon dag förrän jag märkte av gröna bilar överallt! Mitt RAS hade snappat upp att ”grön bil” var av vikt för mig och släppte igenom den informationen närhelst en grön bil var i mitt synfält.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Hur som  helst, så lätt kan en omprogrammering ske, ibland tar det lite mer repetition för att det ska fastna. Men ditt undermedvetna går att programmera om och få att börja vibrera på den frekvens som är densamma som det du vill attrahera. För dina tankar är energi. Och energier dras till energier som har samma frekvens…

One thing I like about the Law of Attraction is that there is scientific research to back it up – there is confirmation!

Just take such a thing as everything is made of energy. Absolutely everything. Computers, trees, clouds, squirrels, planets, meat balls, sound, atoms etc.

Squirrel-and-Nut
”I’m made of energy? Nuts, too??”

Even our thoughts are energy, which is perhaps the most difficult one to  grasp.

All these forms of energy vibrate at different frequencies. (It’s actually been measured.) And things that vibrate at the same frequency are attracted to each other. Perhaps you’ve heard it being said, in connection to the Law of Attraction, that ”like attracts like” just like magnets. (Some people object to this since a magnet will repel another magnet of the same pole but attact a magnet of the opposite pole. But I don’t think magnets was used as an example of ”like attracts like” but rather a way to describe the attraction phenomenon of a magnet. That’s my take on it anyway.)

If you’re thoughts are energy, and energy vibrates at frequencies, and energies that vibrate at the same frequency attract each other – what does that mean? Well, that the vibration of the energy that your thoughts are sending out are attracting other energies that are at the same frequency. And that goes for both your conscious and subconscious thoughts!

There’s just one thing – it’s your subconscious that’s the boss of the two. And if you’re not successful in attracting what you want with your conscious thoughts, then it’s probably your subconscious that’s holding you back, that’s not on the same frequency as the thing you want to attract. So, what to do about it? (Some more scientific confirmation is coming up soon.)

If the subconscious is holding you back you may need to reprogram it – and this is done through repetition.

In your brain there is something called the reticular activating system (RAS). It’s a bundle of nerves in the brainstem and it’s part of the scientific explaination of the Law of Attraction.

The RAS handles many different functions in the body, such as sleep, motivation, breathing – and the filtration of information. Basically, the RAS decides what out of the enormous amount of incoming information that is actually noted by your conscious mind. Have you ever experienced being among a bunch of strangers, perhaps at a bus station or such; there’s a lot of noise, many voices, movements and faces – and yet you manage to spot the one person in the crowd that you actually recognise. That’s your RAS filtering through all that information and sorting out what is most likely to be of use to you.

So what does that have to do with the Law of Attraction? Well, by for example repeating affirmations or have special pictures you see everyday, you show your RAS what you want to focus on and little by little you program it to let through the filter relevant information about your new focus. I wrote about an example last year or so that shows how my RAS worked – my parents bought a car that was dark green. Odd colour, I thought at the time, had I ever seen a green car?? It didn’t take longer than a day or so before I started noticing green cars everywhere! My RAS had picked up that ”green car” was of use to me and let through that information whenever a green car passed my eyes.

greenbeetle greenbeetlegreenbeetlegreenbeetle

Anyway, that’s how easily a reprogramming can be, sometimes it takes a bit more repetition to stick. But your subconscious can be reprogrammed and start vibrating at the same frequency as what you want to attract. Because your thoughts are energy. And energy attracts energy that is on the same frequency…

Read Full Post »

”Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är pyttesmå saker jämfört med vad som ligger inom oss.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk poet och filosof

*

”What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American poet and philosopher

Emerson

Read Full Post »