Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2013

(Scroll down for English version)

Jag har tänkt en del (igen) på förändring de senaste dagarna. Hur det ofta finns en rädsla för förändring, även om man lever i en mindre önskvärd situation, även om man inte är lycklig i sin tillvaro – för man vet vad man har, men inte vad man får. Kanske vill man ha en förändring men man vet inte hur man ska få det i rullning, man vet inte vilken tråd man ska börja dra i för att nysta upp oredan. Kanske vill man inte ha en förändring och därför försöker undvika det in i det längsta på alla sätt och vis. Oavsett hur mycket sämre ens situation blir…

Jag vet själv hur många gånger jag försökt ducka en annalkande förändring och ibland har jag verkat lyckas – men det har bara varit ett uppskov av det oundvikliga för så småningom kommer något annat att förändras istället. Det jag har lärt mig (efter ett antal år) är att hur skrämmande förändringen än verkar, så försöker jag bemöta den med tanken att det är för mitt eget bästa. Även fast det vid första anblick tycks vara en förändring till det sämre.

Man kan se det som när ett barn ska vaccineras och barnet gråter både av rädsla och sticket från sprutan – men det är i längden för barnets eget bästa, även fast barnet inte förstår det just när det onda händer.

change-next-exit
Jag har också upplevt känslan av att vilja se en förändring i livet men inte vetat hur jag ska få bollen i rullning. Egentligen behövs nog inte särskilt mycket – en liten knuff bara. Att man gör något annorlunda, om så bara tar en annan väg hem från jobbet. ”Inspirerad handling” är ett uttryck jag börjat ta mer och mer till mig – när jag får ett infall, en känsla så ska jag följa den.
Jag som gillar citat hade många i bakhuvudet när jag började skriva på detta inlägg, särskilt i samband med om man känner att ens liv hamnat i stiltje:

”Inget förändras om inget förändras.”
– Dr. Phil, författare, psykolog och tv-profil

”Om du gör så som du alltid gjort, kommer du få vad du alltid har fått.”
– Tony Robbin, författare och motivationstalare

”Galenskap: göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”
– Albert Einstein, teoretisk fysiker (1879-1955)

 Vare sig man vill ha förändring eller inte så kommer den att dyka upp. I en form eller en annan, fört in i ens liv av en själv eller någon/något annat. Som Herakleitos (grekisk filosof ca. 535-475 FVT) sa:” inget är bestående förutom förändring”. Benjamin Franklin (1706-1790) skrev ”i denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatter” men kanske bör man lägga till ”förändring” också…

butterfly

 

I’ve thought a bit (again) about change the last few days. How there is often a fear of change, even if you’re living in a less desirable situation, even if you’re not happy with your life – because you know what you have but not what you’ll get. Perhaps you want a change but you don’t know how to get it rolling, you don’t know which threat to pull in order to sort out the hank. Perhaps you don’t want a change and therefore try to avoid it as long as possible in any way possible. Regardless of how much worse your situation gets…

I know how many times I myself have tried to duck an approaching change and sometimes I’ve seemingly succeeded – but it has only been a postponement of the inevitable because eventually something else will change instead. What I’ve come to learn (over quite some years) is that no matter how frightening the change appears, I try to meet it with the thought that it is for my own best interest. Even if at first glance it seems like a change for the worse.

You could see it as when a child is getting vaccinated and the child cries both from fear and the sting of the needle – but it is in the longrun for the good of the child, even though it can’t understand that at the moment that the ”bad thing” happens. change-next-exit

I’ve also experienced the feeling of wanting a change in life but not know how to get the ball rolling. It probably doesn’t take much really – just a litte push. To do something differently, if only taking a different way home from work. ”Inspired action” is an expression I’ve come to assimilate more and more – when I get a notion, I should follow it.
As someone who likes quotes I had a lot of them in the back of my head as I started writing this post, especially concerning when you feel like your life has come to a halt:

”Nothing changes if nothing changes.”
– Dr. Phil, author, psychologist and tv-show host

”If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ll always gotten.”
– Tony Robbin, author and motivational speaker

”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
– Albert Einstein, theoretical physicist (1879-1955)

Whether you want change or not, it will show up anyway. In one form or another, brought into your life by you or someone/something else. As Heraclitus (Greek philosopher c. 535 – c. 475 BCE.) said:” change is the only constant”. Benjamin Franklin (1706-1790) wrote ”In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” but perhaps ”change” should be added to that…

butterfly

Read Full Post »

Intuitionen är en helig gåva och förnuftet är en trogen tjänare.
Vi har skapat ett samhälle som hyllar tjänaren men har glömt gåvan.

– Albert Einstein

*

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

– Albert Einstein

albert einstein

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Zenmästaren Hakuin bodde i en stad i Japan. Han var högt ansedd och många människor kom till honom för att få andlig undervisning. Sedan hände det sig att grannens tonårsdotter blev gravid.

När hon blev utfrågad av sina arga och skällande föräldrar om vem pappan var berättade hon till slut att det var Hakuin, zenmästaren. I stor ilska rusade föräldrarna över till Hakuin och berättade för honom under mycket skrik och många anklagelser att deras dotter hade erkänt att han var fadern. Det enda han svarade var: ”Jaså, verkligen?”

Nyheten om skandalen spreds i hela staden och till och med ännu längre. Mästaren förlorade sitt anseende. Det bekymrade honom inte. Ingen kom för att träffa honom längre. Han förblev oberörd. När barnet föddes gick föräldrarna med barnet till Hakuin. ”Du är fadern, så du får ta hand om honom.” Mästaren tog väl hand om barnet.

Ett år senare erkände modern ångerfullt för sina föräldrar att den verklige fadern till barnet var en ung man som arbetade i slakteriaffären. Under stor vånda och bedrövelse gick de till Hakuin för att be om ursäkt och få hans förlåtelse. ”Vi ber så väldigt mycket om ursäkt. Vi har kommit för att ta tillbaka barnet. Vår dotter har erkänt att du inte är fadern.” ”Jaså, verkligen?” var det enda han sa när han räckte över barnet till dem.

Mästaren svarar på både lögn och sanning, dåliga nyheter och goda nyheter, på exakt samma sätt: ”Jaså, verkligen?” Han låter formen i nuet vara som den är, oavsett om den är bra eller dålig, och blir därmed inte en deltagare i det mänskliga dramat.

För honom finns bara nuet, och nuet är som det är. Händelser blir inte personliga. Han är ingens offer. Han är så fullständigt ett med det som händer att det som sker inte längre har någon makt över honom. Det är bara om du gör motstånd mot det som händer som du är utelämnad till det och låter världen avgöra din lycka eller olycka.

Barnet blir väl omhändertaget. Dåligt förvandlas till bra genom kraften i att inte göra motstånd. Han svarar alltid på det som krävs i varje stund, och han släpper taget om barnet när det är dags att göra det.

Föreställ dig bara kort hur egot skulle ha reagerat på den här serien av händelser.

– ur Eckhart Tolles bok ”En ny jord”

The Zen Master Hakuin lived in a town in Japan. He was held in high regard and many people came to him for spiritual teaching. Then it happened that the teenage daughter of his next-door neighbor become pregnant.

When being questioned by her angry and scolding parents as to the identity of the father, she finally told them that he was Hakuin, the Zen Master. In great anger the parents rushed over to Hakuin and told him with much shouting and accusing that their daughter had confessed that he was the father. All he replied was, ”Is that so?”

News of the scandal spread throughout the town and beyond. The Master lost his reputation. This did not trouble him. Nobody came to see him anymore. He remained unmoved. When the child was born, the parents brough the baby to Hakuin. ”You are the father, so you look after him.” The Master took loving care of the child.

A year later, the mother remorsefully confessed to her parents that the real father of the child was the young man who worked at the butcher shop. In great distress they went to see Hakuin to apologize and ask for forgiveness. ”We are really sorry. We have come to take the baby back. Our daughter confessed that you are not the father.” ”Is that so?” is all he would say as he handled the baby over to them.

The Master responds to falsehood and truth, bad news and good news, in exactly the same way: ”Is that so?” He allows the form of the moment, good or bad, to be as it is and so does not become a participant in human drama.

To him there is only this moment, and this moment is as it is. Events are not personalized. He is nobody’s victim. He is so completely at one with what happens that what happens has no power over him anymore. Only if you resist what happens are you at the mercy of what happens, and the world will determine your happiness or unhappiness.

The baby is looked after with loving care. Bad turns into good through the power of nonresistance. Always responding to what the present moment requires, he lets go of the baby when it is time to do so.

Imagine briefly how the ego would have reacted during the various stages of the unfolding of these events.

– from Eckhart Tolle’s book ”A New Earth”

Read Full Post »