Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2013

(Scroll down for English version)

Tänk hur olika man kan värdera saker och ting som egentligen är av samma kategori. Ta lärande, t ex. Att gå i skolan, att skaffa sig en utbildning – ju längre desto bättre – är uppmuntrat, något att sträva efter och något som knappast någon känner skam över att ha på sitt CV. Och inget fel i det!

Men att göra misstag är något de allra flesta av oss strävar efter att undvika. Och vad värre är, det anses av Samhället att vara något dåligt, något skamfullt att göra misstag. Trots att det är en av de mest lärorika erfarenheter vi kan gå igenom.

Jag säger inte att det är kul att göra misstag. När man är ute efter att göra något, så vill man göra det rätt och inte fel om och om igen tills man till slut får till det. Men i längden – tänk vad mycket man kan lära sig av ”misstag”. Ta matlagning t ex – kanske är det misstagen man gör när man testar en ny rätt som leder fram till en fantastisk smakblandning. Eller de gånger man plockar fram saker ur kylskåpet som inte alls låter som en bra blandning men i sin tankspriddhet ändå råkar mixar med varann och det visar sig vara en hit (jag vill gärna tro att choklad- och rödbetsmuffins är en dylik ”miss” – har aldrig smakat en sådan, men det låter konstigt att det skulle vara gott… 🙂 )

Inom mer seriösa situationer kan också misstag vara en bra grej i längden, även fast det inte känns så när man är mitt i det hela. Man växer med misstagen. Man söker nya vägar i o m sina misstag. Förhoppningsvis ger man inte upp p g a sina misstag och ”gillar läget”.

För att citera Thomas Wayne i filmen ”Batman begins”:
”Varför faller vi, Bruce? Så att vi kan lära oss att resa oss igen.”

How different one can value things that are essentially of the same category. Take learning, for example. To go to school, to get an education – the longer the better – is encouraged, something to strive for and something that hardly anyone would feel shame of having on their CV. And nothing wrong with that!

But to make mistakes is something most of us strive to avoid. And what’s worse, Society says it’s something bad, it’s something shameful to make mistakes. Even though it’s one of the most educational experiences we can go through.

I’m not saying it’s fun to make mistakes. When you’re out to do something, you want to do it right and not have to do it wrong over and over again until you get it right. But in the long run – think of how much you can learn from ”mistakes”. Take cooking for example – perhaps it’s the mistakes you make when you’re trying out a new recipe  that leads to a fantastic mix of flavors. Or the times when you get things from the fridge that don’t sound like a good mix at all but in your absent-mindedness still happen to blend together and it turns out to be a hit (I’d like to think that chocolate and beetroot muffins are such a ”mistake” – I’ve never tasted one, but it sounds odd that it should taste good… 🙂 )

In more serious situations, mistakes can be a good thing in the long run too, even though it doesn’t seem like it when you’re in the middle of it. You grow from your mistakes. You search new paths because of your mistakes. Hopefully you don’t give up because of your mistakes and just settle.

To quote Thomas Wayne in the movie ”Batman begins”:
”Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.”

Read Full Post »

”Vilken dåre som helst kan kritisera, fördöma och klaga, men det krävs karaktär och självkontroll att vara förstående och förlåtande.”

– Dale Carnegie (1888-1955), amerikansk författare, talare och företagsledare.

*

”Any fool can criticize, condemn and complain but it takes character and self control to be understanding and forgiving.”

– Dale Carnegie (1888-1955), American author, lecturer and executive.

Read Full Post »

”Vid något tillfälle bryts illusionen ner och öppnar för inledningen av det andliga sökandet start.
Sökningen vänds från utåt till inåt och letandet efter svar påbörjas.”

– Dr. David R. Hawkins, 1927-2012 (psykiater, läkare, researcher and pionjär inom medvetandeforskning och spiritualism)

*

”At some point, the illusion breaks down and the opening for the start of the spiritual quest commences.
The quest turns from without to within and the search for answers begins.”

– Dr. David R. Hawkins, 1927-2012 (psychiatrist, physician, researcher and pioneer in the fields of conciousness research and spirituality)

Dr. Hawkins

Read Full Post »

”Det finns inte en person någonstans som inte är kapabel att göra mer än vad han tror att han kan.”

– Henry Ford (1863 – 1947), amerikansk industrialist och grundare av Ford Motor Company 

*

”There isn’t a person anywhere  who isn’t capable of doing more than he thinks he can.”

– Henry Ford (1863-1947), American industrialist and founder of the Ford Motor Company

Henry Ford, 1919

Read Full Post »

”Tankar blir till ting. Välj de goda tankarna.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

*

”Thoughts become things. Choose the good ones.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

Read Full Post »