Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2013

”Sanningen är att det är aldrig det som händer oss som är av betydelse så mycket som vad vi gör med det som händer oss. De som sårat oss i det förflutna har ingen makt att avgöra om du lever ett liv av kärlek och tillfredsställelse eller inte. Du är den enda som har den makten.”

– Katherine Woodward Thomas, författare, psykoterapeut och talare

*

”The truth is, it’s never what happens to us that matters as much as what we do with what happens to us. Those who hurt you in the past have no authority to determine whether or not you will live a life of love and fulfillment. You are the only one holding that power.”

– Katherine Woodward Thomas, author, psychotherapist and speaker

Read Full Post »

”Ge aldrig upp om en dröm bara för att det kommer att ta tid att uppnå den. Den tiden kommer att passera ändå.”

– Earl Nightingale, amerikansk motivationstalare och författare

*

”Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.”

– Earl Nightingale, American motivational speaker and author

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag kände mig smått träffad när jag satt nyss och läste i en bok om hur svårt många av oss har ibland för förändringar. ”Man vet vad man har, men inte vad man får”-mentalitet. Problemet är att när vi försöker undvika förändring stagnerar livet och snart märks en minskning i vitalitet. Vi känner oss oinspirerade, nedstämda, uppgivna – vilket inte är den bästa förutsättningen för att attrahera goda ting, men det är inte konstigt att när livet saknar gnista blir vår längtan efter sagda gnista ännu starkare.

Jag log lite generat för mig själv för jag kände igen mig. Och jag såg för mitt inre hur min önskan om gnista men oförmåga att våga mig på förändring påminde mig om en video (se nedan) på en liten kille som försöker sparka en boll. Han kan inte komma på hur han ska göra och med ett skri av frustration står han och stampar – han vet vad han vill göra, men kan inte komma på hur. Jag känner igen situationen (bildligt talat) och frustrationen (bokstavligen talat)!

Den sufiske poeten Jalal al-din Rumi skrev (min översättning):

Detta att vara människa är ett gästhus.
Varje morgon en ny ankomst.
En glädje, en depression, en elakhet,
En del tillfälliga insikter kommer
Som en oväntad besökare.
Välkomna och vårda dem alla!
Även om de är en samling av sorger,
Som våldsamt sveper ditt hus
Tomt på dess möbler.
Ändock, behandla varje gäst ärofullt.
Han kanske röjer ut åt dig för någon ny fröjd.

I was a moment ago reading in a book about how it’s difficult sometimes for many of us to deal with change and I felt a little like it was aimed at me. The ”you know what you have, but not what you will get” mentality. The problem is that when we try to avoid change, life stagnates and soon a decrease of vitality is noticeable. We feel uninspired, low, resigned – which isn’t the best basis for attracting good things, but it isn’t strange that when life lacks spark, our longning for said spark grows stronger.

I smiled sheepishly because it rang a big bell. And I saw before me how my wish for a spark but inability to dare to make a change reminded me of a video (see above) of a little guy trying to kick a ball. He can’t figure our how to do it and with a shreek of frustration he remains in place, tramping – he knows what he wants to do, but can’t figure out how. I recognise the situation (figuratively speaking) and the frustration (literally speaking)!

The Sufi poet Jalal al-din Rumi wrote:

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
Some momentary awareness comes
As an unexpected visitor.
Welcome and attend them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
Who violently sweep your house
Empty of all its furniture.
Still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out for some new delight.

Read Full Post »

”Låt inte medelsvenssons åsikter rucka dig. Dröm, och han tycker att du är galen. Lyckas, och han tycker att du har tur. Införskaffa rikedom, och han tycker att du är girig. Bry dig inte om det. Han förstår helt enkelt inte.”

– Robert G. Allen, kanadensisk-amerikansk affärsman och författare

*

”Don’t let the opinions of the average man sway you. Dream, and he thinks you’re crazy. Succeed, and he thinks you’re lucky. Acquire wealth, and he thinks you’re greedy. Pay no attention. He simply doesn’t understand.”

– Robert G. Allen, Canadian-American businessman and author 

Read Full Post »

”Vi är vad vi tänker. Allt som vi är kommer ur det vi tänker. Med våra tankar skapar vi världen.”

– ur Dhammapada, en samling av Buddhas ordspråk och en av de mest lästa och välkända buddhistiska skrifter. 

*

”We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts we make the world.”

– from the Dhammapada, a collection of sayings of the Buddah and one of the most read and best known Buddhist scriptures.

Dhammapada

Read Full Post »

”En antropolog frågade en gång en Hopiindian varför så många av hans folks sånger handlade om regn.
Hopiindianen svarade, ”Därför att det är så knappt om vatten. Är det därför som så många av era sånger handlar om kärlek?”

Ur ”Gila: en amerikansk flods liv och död” av Gregory McNamee

*

”An anthropologist once asked a Hopi why so many of his people’s songs were about rain.
The Hopi replied, ”Because water is so scarce. Is that why so many of your songs are about love?”

From ”Gila: Life and Death of an American River” by Gregory McNamee

Read Full Post »

(Scroll down for English version)


Följande text får fungera både som ett inlägg i denna blogg så väl som en påminnelse till mig själv. Det kommer från Rhonda Byrnes ”The Secret Daily Teachings” (Hemlighetens dagliga undervisning):

När saker och ting förändras i våra liv känner vi oftast ett sådant motstånd mot förändringen. Detta beror på att när folk ser en stor förändring ske är de ofta rädda att det är något dåligt. Men det är viktigt att komma ihåg att när något stort förändrar våra liv, betyder det att  något bättre är på väg. Det kan inte finnas vakuum i universum, så när något försvinner bort, måste något annat komma in och ersätta det. När en förändring kommer, slappna av, ha total tillit och vet att förändringen är HELT OKEJ.

Något mer magnifikt är på väg till dig!

The following text gets to serve both as a post on this blog as well as a reminder to myself. It comes from Rhonda Byrne’s ”The Secret Daily Teachings”:

So often when things change in our lives, we have such a resistance to the change. This is because when people see a big change appearing they are often fearful that it is something bad. But it is important to remember that when something big changes in our lives, it means something better is coming. There cannot be a vacuum in the Universe, and so as something moves out, something must come in and replace it. When change comes, relax, have total faith, and know that the change is ALL GOOD.

Something more magnificent is coming to you!

Read Full Post »

Older Posts »