Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2013

(Scroll down for English version)

Jag vill dela med mig av några kloka råd från Natalie Ledwell från Mindmovies när det gäller att hantera negativa människor. Det är inte lätt att fortsätta vara positiv och fokuserad på sina drömmar och mål om man är omringad av sådana personer – men det är inte alltid självklart hur man slipper undan negativiteten. Natalie ger tre tips om hur man kan hantera negativa människor:

Tips #1: Ta det inte personligt
När någon är negativt inställd mot dig eller dina mål eller drömmar, har det oftast inte ett dugg att göra med dig! Istället är det vanligen deras egna problem – ofta en spegelbild av deras egna missnöje – så låt deras negativa kommentarer gå in i ena örat och ut genom det andra!

Tips #2: Du har kontrollen över ditt eget liv
Oavsett vad andra kanske säger har du i slutändan kontrollen över din egen verklighet och dina tankar. Så kom ihåg: när andra får dig att känna dig nere har du makten att vända på det och resa dig igen.

Tips #3: Beröm dem!
Om någon är negativ eller taskig mot andra är de förmodligen t o m ännu taskigare mot sig själva. Tänk vad missnöjda de måste känna sig hela tiden. Så försök ge dem en komplimang. Vad är denna person bra på? Vad gillar du hos honom/henne? Bejaka de positiva sakerna och ge beröm för dem. Personen kommer troligen att bli väldigt överraskad till en början och kanske även avvisa komplimangen, men inombords kommer han/hon att känna sig riktigt bra.

Bara ett tips. Eller tre. 🙂

I want to share some good advise from Natalie Ledwell at Mindmovies when it comes to dealing with negative people. It’s not easy to stay positive and focused on your dreams and goals if you are surrounded by such people – but it’s not always obvious how to get away from the negativity. Natalie gives three tipson how to deal with such people:

Tip #1: Don’t take it personally
When someone else is negative towards you or your goals or dreams, it often has absolutely nothing to do with you! Instead, it’s usually their own issue – often a reflection of their own inner unhappiness – so just let their negative comments go in one ear and out the other!

Tip #2: You are in control of your own life
No matter what others may say, you are ultimately in charge of your reality and your thoughts. So remember: when others start to make you feel down, you have the power to turn it around and pick yourself back up.

Tip #3: Praise them!
If someone is negative or mean to others, chances are they’re even harder on themselves. Imagine how unhappy they must feel all the time. So try giving them a compliment. What are the things the person is good at? What do you like about the person? Recognize the positive things and praise them for it. They will most likely be really surprised at first and might even reject the compliment, but on the inside they will feel really good.

Just a tip. Or three. 🙂

Read Full Post »

Eftersom jag gillar både den ursprungliga versionen och versionen från tv-serien ”Glee”, tar jag med båda två. Denna låt påminner mig om att vara närvarande i nuet, att oavsett situation kan jag bestämma mig för att just här och nu vara lycklig.

Since I like both the original version and the Glee version I’m including them both. This song reminds me to be present in the now, that no matter the situation I can decide to be happy right here and now.

 

 

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

I ett tidigare inlägg skrev jag om mina erfarenheter av EFT (Emotional Freedom Technique), ett sätt att förändra djupliggande inställningar genom att knacka med fingertopparna på specifika punkter på kroppen. Som akupunktur men utan nålar. En metod som jag definitivt kan rekommendera och som dessutom blir mer och mer utvecklad och sprids över världen.

Men jag vill även slå ett slag för PSTEC, som jag i förra inlägget skrev att jag inte hade provat än. Det har jag gjort nu. Man knackar fortfarande med fingertopparna men inte på specifika punkter. Istället lyssnar man på en ljudfil där skaparen Tim Phizackerley pratar samtidigt som man i bakgrunden hör tre olika ljud byta av varann. Vid första ljud ska man knacka med fingrarna på höger hand, vid andra ljudet använda vänster hand och vid det tredje båda händerna. Under tiden ska du försöka hålla fast vid känslan som det problem du vill arbeta bort ger dig. Jag kan säga att vid mitt första försök med PSTEC så fnissade jag till slut för det var helt omöjligt att hålla fast vid den negativa känslan jag ville arbeta bort! Efteråt försökte jag igen, då jag inte längre behövde koncentrera mig på att knacka vid de olika ljuden, men det var fortfarande omöjligt att få fram den gamla känslan. Det är det fortfarande.

Grejen är att kopplingen mellan den negativa känslan och minnet som orsakade känslan förvrängs. Du försöker fokusera på två saker: att knacka med rätt hand vid rätt ljud och att hålla fast den negativa känslan. Samtidigt som Tim pratar om hur omöjligt det är att hålla fast vid känslan, hur den var ologisk till att börja med osv… Ibland räcker det med att göra detta en gång för att känslan ska förminskas så pass att den försvinner eller blir hanterbart liten. Ibland kan man få göra om det ett par gånger och känslan förminskas ett par steg för varje gång. Men så är det med det mesta tycks det mig – ibland går det på en gång, ibland tar det några försök.

Personligen tycker jag bättre om PSTEC. Visserligen behöver jag lyssna på ljudfilen och blir därmed begränsad till när och var jag kan använda mig av tekniken (möjligen kan man göra det själv även utan ljudfilen – i så fall har jag inte kommit till det än), medan EFT kan jag göra själv när jag så önskar. Men med PSTEC kände jag ett märkbart resultat på en gång.

In a previous post I wrote about my experiences with EFT (Emotional Freedom Technique), a way to change underlying attitudes by tapping with your findertips on specific points on the body. Like acupuncture but without the needles. A method I can definitely recommend and which is also becoming more and more developed and spred around the world.

But I also want to promote PSTEC, which I hadn’t tried yet when I wrote the previous post. I have now. You still tap with your fingertips but not on specific points. Instead you listen to an audio where the creator Tim Phizackerley speaks at the same time as you hear in the background three different sounds alternate. When you hear the first sound you are supposed to tap with the fingers on your right hand, the second sound is for your left hand and the third for both hands.  Meanwhile you are also to hold on to the feeling you get from the problem you want to work with. I can tell you this; during my first try with PSTEC I ended up snickering because it became completely impossible to hold on to the negative feeling I wanted to work on! I tried again afterwards, when I no longer had to concentrate on tapping along the different sounds, but it was still impossible to bring forth that old feeling. It still is.

The thing is that the connection between the negative feelinfgand the memory that caused the feeling gets scrambled. You try to focus on two things: to tap with the correct hand at the correct sound and holding on to the negative feeling. At the same time Tim talks about how impossible it is to hold on to that feeling, how it was illogical to begin with etc… Sometimes it’s enough to do this once in order for the feeling to diminish so much that it disappears or becomes manageably small. Sometimes you’ll have to do it a couple of times and the feeling will diminish a few steps at a time. But that’s how many things work, it seems to me – sometimes it works right away, sometimes it takes a few attempts.

Personally I prefer PSTEC. Indeed, I do need to listen to the audio and am therefore limited to when and where I can use the technique (perhaps you can do it yourself without the audio – in that case I haven’t gotten to that part yet), while I can do EFT whenever I choose. But with PSTEC I felt a noticable result right away.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag brukar inte skriva om personliga grejer, men idag har jag klippt mig och klippt mig ordentligt. För någon som alltid haft åtminstone halvlångt hår känns det lite underligt, men jag är nöjd! Har alltid haft svårt att hitta en frisyr som jag känt är JAG, men om detta inte är rätt så är jag jädrigt nära!

Snapshot_20130109_2

Snapshot_20130109_4

I don’t usually write about personal stuff, but today I cut my hair and I cut quite a bit. For someone who’s almost always had longish hair, this feels a little odd, but I’m satisfied! It’s always been hard to find a hair style that feels like ME, but if this isn’t then I’m darn close!

Read Full Post »