Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2012

(Scroll down for English version)

Detta citat är något jag själv bör tänka på, fler än en gång…

”Vår största svaghet ligger i att ge upp. Den säkraste vägen till framgång är att alltid försöka bara en gång till.”

– Thomas Edison (1847-1931)

This quote is something I should think about myself, more than once…

”Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to success is always to try just one more time.”

– Thomas Edison (1847-1931)

Thomas_Edison

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”När du stiger upp på morgonen, tacka för morgonljuset, för ditt liv och din styrka. Tacka för din mat och för glädjen i att leva. Om du inte ser någon anledning att tacka ligger felet hos dig.”

Tecumseh (1768-1813)
Ledare för Shawneeindianerna

“When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food, and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself.”

Tecumseh (1768-1813)
Native American leader of the Shawnee

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Så här på juldagen vill jag passa på att önska alla som råkar titta in här på denna blogg en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kom ihåg: attityd är allt och tacksamhet är vägen till överflöd.

 

On this Christmas Day I want to take the opportunity to wish everyone who happens upon on this blog a very Merry Christmas and a Happy New Year!

Remember: attitude is everything and gratitude is the road to plenty.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Som många andra har jag väntat på detta datum. Men inte för att jag tror att världens undergång är på intågande. Nej, jag har sett fram emot startdatumet för förändringarnas tid. För jag hoppas att det är så. Att vågen nu tippar över till att vi går från dystra till bättre tider.

Det kommer inte att ske över en natt. Inte över en vecka eller en månad. Långsamt kommer det att vända, precis som med vintersolståndet – det är vändpunkten, men det dröjer ändå innan vi ser resultat, innan vi märker att dagarna blir längre.
Jag tror på att det kommer att bli bättre. Det är mörkast före gryningen.

P.S. Detta skulle ha publicerats den 21:a, men det blev något tok så det fick bli den 23:e istället. Så kan det gå.

Like many others I’ve waited for this date. But not because I think the end of the world is approaching. No, I’ve been looking forward to the starting date for a time for change. Because I hope that is what’s happening. That the scales are tipping from bad to better times.

It won’t happen over night. Nor over a week or a month. Slowly it will turn, just like the winter solstice – it’s the turning point, but it will still take time before we see the results, before we notice that the days are getting longer.

I believe that things will get better. It’s always darkest before dawn.

P.S. This should have been published on the 21st but I had some problems so it got published on the 23rd instead. Them’s the breaks.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Du vet säkert om att det du säger till dig själv börjar du snart tro på. Om du t ex upprepar ”vad trött jag är” om och om igen så visst blir du trött! Än värre blir det om du även säger det högt därför att då upprepar du det hela för dig själv tre gånger: när du tänker det, när du sedan säger det och när du därefter hör det. Detta fenomen påminns jag om nu när vintern har kommit och temperaturen ligger på runt -15 C på mornarna. Ja, visst biter det lite i kinderna och näsan och för en sån som jag som tycker om vinterkylan innebär det inga större problem. Men vad värmedyrkare kanske ska ha i åtanke är att ju mer man tänker på hur kallt det är, desto mer märker man av det! 🙂
Eller som min pappa brukar säga: det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.

För två år sedan fick jag i julklapp av min svägerska boken ”Lyckan, kärleken och meningen med livet” av Elizabeth Gilbert. Ska erkännas att det inte är riktigt min vanliga genre, jag som håller mig till sådana författare som Val McDermid och Thomas Harris. Men, jag hade hört talas om boken och det behandlade ju också ämnen som jag själv studerar, så närmare våren började jag läsa boken.
Så här i efterhand är det egentligen en enda sak som jag minns från boken och det beror på att jag tog till användning det jag läst.

Det var under maj månad. Jag hade ett tillfälligt jobb som inventerare av sikyngel (ja, du läste rätt). Jag och en kollega åkte till olika punkter efter kusten och drog not. Utrusningen bar vi i en stor plastback vilket inte var några problem så länge notet var torrt…

Vid ett tillfälle kunde vi inte komma fram till kusten med bilen då vägen var blockerad av en låst bom. Vi hade inget annat val än att gå till fots. Nu minns jag inte hur långt det kan ha varit från bilen till vattnet, men vad jag minns väl är hur tungt det var att bära tillbaka utrustningen till bilen efter notdragningen, fastän jag och min kollega bar plastbacken tillsammans i varsitt handtag. Trots att jag hade handskar på mig skar lådans handtag in i mina fingrar och tyngden gjorde att det värkte i hela armen. Plus att det var lite uppförsbacke. Jag visste att om vi skulle börja ta pauser skulle det 1) bli väldigt frestande att ta MÅNGA pauser vilket 2) skulle göra att det skulle ta ännu längre tid att nå bilen.

Då tänkte jag på vad jag hade nyligen läst i ”Lyckan, kärleken och meningen med livet”. Det hade handlat om hur det finns en meditationsvariant som är rätt hardcore; du får inte ändra ställning hur obekvämt du än sitter. Om det gör ont ska du betrakta smärtan, inte känna den. Så, jag provade. Jag betraktade smärtan som plastbacken orsakade i min hand och i min arm. Det funkade. Smärtan fanns naturligtvis kvar, men jag kunde hålla ut tills vi var framme vid bilen. Genom detta fokusskifte behövde jag inte längre pausa, jag var inte längre överväldigad av att känna hur ont det gjorde. Jag beordrade min hand att hålla kvar greppet och betraktade sedan inombords hur det kändes, utan att erkänna smärtan.

Nu använder jag detta knep när det behövs och så länge jag kan behålla fokus så fungerar det. Sinnets makt över materia.

I’m sure you already know that what you tell yourself you soon begin to believe. If you e.g. repeat ”I’m so tired” over and over, sure enough you will become tired! It gets even worse if you also say it out loud because then you’ve repeated it to yourself three times: when you think it, when you say it and when you hear it. I’m reminded of this phenomenon now that winter is here and the temperature is around -15 C/ 5 F in the morning. Yes, the cold bites your cheeks and nose and for someone like me who likes the winter cold, it’s no biggie. But warmth worshippers may need to keep in mind that the more you think about how cold it is, the more you will notice it! 🙂
Or as my father says: there is no bad weather, only bad clothes.

Two years ago my sister-in-law gave me the book ”Eat, Pray, Love” by Elizabeth Gilbert for Christmas. I admit that it’s not quite my usual genre, I usually stick to authors like Val McDermid and Thomas Harris. But, I had heard of the book and it did contain subjects that I myself study, so closer to spring I started reading the book.
In hindsight there is really only one thing I remember from the book and it’s because I used what I had read.

 It was during May. I had a temporary job taking inventory of white fish fry (yes, you read correctly). My colleague and I went to different points along the coast and seine fished. The equipment we carried in a large plastic crate which was no problem as long as the net was dry…

At one point we couldn’t reach the coast by car since the road was blocked by a locked beam. We had no choice but to walk. I can’t recall how far it was from the car to the water, but I do remember how heavy it was to carry the equipment back to the car after the seine fishing, even though my colleague and I carried it together. Although I had gloves on the crate’s handle cut into my fingers and the weight made my arm hurt badly. Plus, it was uphill. I knew that if we started to take breaks it would 1) be very tempting to take MANY breaks which 2) would cause it to take a lot longer to get to the car.

That’s when I thought of what I had just recently read in ”Eat, Pray, Love”. It was about a variety of meditation that was pretty hardcore; you weren’t allowed to shift your position no matter how uncomfortably you were sitting. If it hurt you were to observe the pain, not feel it. So, I tried it. I observed the pain that the crate was causing my hand and arm. It worked. The pain was still there of course, but I could endure it until we reached the car. By shifting focus I no longer felt the need for a break; I was no longer overwhelmed by feeling how much it hurt. I ordered my hand to keep the grip and then observed within how it felt, without acknowledging the pain.

Now I use that trick whenever I need to and as long as I can keep my focus it works. Mind over matter.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Visa att du är bättre själv.”

– Märta Wennerlöfw, min mormor

När jag hamnar i en sits då jag måste välja mitt beteende  efter en annan människas mindre trevliga beteende mot mig då tänker jag på mormors ord. Ska erkännas att jag inte alltid följer hennes råd, men 9 gånger av 10 gör jag det. I slutändan visar vårt beteende vilka vi är, de säger mer om oss själva än de som mottar vårt beteende. Jag ser hellre att mitt beteende säger gott om mig, än ont om andra.

”Show that you are better.”

– Märta Wennerlöfw, my maternal grandmother

When I find myself in a situation where I have to choose my behavior according to someone else’s less pleasant behavior towards me, I remind myself of grandma’s words. I admit that I don’t always follow her advice, but 9 times out of 10 I do. In the end our actions show who we are, they say more about us than those who are subjected to them. I would rather have my actions speak well of me than badly about someone else.

Read Full Post »

Lift your head up high
And scream out to the world
I know I am Someone
And let the truth unfurl
No one can hurt you now
Because you know what’s true
Yes, I believe in me
So you believe in you
 
– ”Wanna be startin’ somethin’ ”, Michael Jackson 1958-2009
 
Lyft ditt huvud högt
Och skrik ut till världen
Jag vet att jag är Någon
Och låt sanningen öppnas upp
Ingen kan skada dig nu
För du vet vad som är sant
Ja, jag tror på mig
Så tro du på dig
 
 

Read Full Post »

Older Posts »