Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2012

Annie Lennox är en fantastisk sångerska och min favoritlåt med henne är ”Love Song for a Vampire”.
Men dagens låt blir istället denna, ett just nu personligt passande val.

Annie Lennox is a fantastic singer and my favorite song by her is ”Love Song for a Vampire”.
But the Song of the Day will be this one instead, a for the moment personally fitting choice.

Read Full Post »

Vad är meningen  med att vara rädd för en zombieapokalyps
när du redan är en zombie själv?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Varje vardag får jag ett meddelande från Universum på mejlen. Det är förstås inte från Universum självt, utan tänkvärda och finurliga ord skrivna av Mike Dooley. Idag kom detta:

”Varken en befordran, viktnedgång, att hitta sin själsfrände, eller att bli miljardär garanterar lycka. Inget garanterar lycka. Ingen destination är mäktig nog. Ingen dröm som blivit sanning duger.

Därför att lycka, kära vän, som inte är närvarande i början av en resa kommer inte att vara närvarande vid dess slutmål.”

Något att tänka på? 🙂

Every weekday I get a note from the Universe on my email. Of course it isn’t the Universe itself writing, but thoughtful and clever words written by Mike Dooley. Today I got this:

”Neither a promotion, losing weight, finding a soul mate, not becoming a billionair will ensure happiness. Nothing ensures happiness. No destination is great enough. No dream come true will do.

Because happiness, dear friend, that’s not present at the start of a journey will not be present  at its end.”

Something to think about? 🙂

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Misslyckande. Det är i mina öron ett onödigt ord. Det är onödigt nedslående och paralyserande. Jag jobbar på att utesluta ordet från min vokabulär och från mitt tänkande.

För det finns inga misslyckanden. Bara försök som inte gett de resultat man önskade, men däremot möjligheter att lära sig något. Även ett negativt resultat är ett resultat.

Dr. Wayne Dyer skriver på sin blogg:
”Jag föreslår att du överväger en radikal tanke. Tänk om det inte finns något som heter misslyckande? Misslyckande är en bedömning som vi människor har placerat på en given handling. Istället för att döma, byt ut mot denna attityd: Du kan inte misslyckas, du kan bara producera resultat.”

Skillnaden mellan framgångsrika och icke framgångsrika är inte att de sistnämnda misslyckas oftare än de förstnämnda. Jag vill påstå att det faktiskt är tvärtom. En icke framgångsrik person är den som provar en eller ett par gånger och sen ger upp om han/hon inte ser det önskade resultatet. En framgångsrik person provar om och om igen tills de når vad de strävar efter – oavsett om de får göra om sina försök 10, 100 eller 1000 gånger. Det är bara det att vi andra inte ser de framgångsrikas kamp – vi ser bara när de till slut når framgång.

Ett ofta använt exempel är en historia om Thomas Edison. Detaljerna i själva historien varierar men grunden är att en reporter frågade Edison hur det kändes att ha misslyckats tusen gånger (antalet misslyckanden varierar allt från 700 gånger till 25 000) med att skapa ett batteri (eller glödlampan – vilken Edison egentligen inte uppfann, men fick erkännandet för). Edison ska då ha svarat: ”Misslyckats? Jag har inte misslyckats. Jag har lyckats att bevisa att dessa tusen sätt inte fungerar. När jag har eliminerat alla sätt som inte fungerar, kommer jag att hitta det sätt som faktiskt fungerar.”

Failure. That is in my ears an unnecessary word. It is unnecessarily discouraging and paralyzing. I’m working on excluding that word from my vocabulary and from my way of thinking.

Because there are no failures. Only attempts that didn’t produce the results one wanted, but instead the possibilities to learn something. Even a negative result is a result.

Dr. Wayne Dyer writes on his blog:
”I suggest you consider a radical idea. What if there is no such thing as failure? Failing is a judgment that we humans place on a given action. Rather than judgment, substitute this attitude: You cannot fail, you can only produce results.

The difference between successful people and unsuccessful people isn’t that the latter fail more often than the former. I would like to claim that it’s actually the other way around. The unsuccessful person is the one who makes one or two attempts and then gives up if he/she doesn’t see the desired result. A successful person makes attempt after attempt until they reach their goal – even if it means making 10, 100 or 1000 attempts. It’s just that the rest of us don’t see the successful people’s struggles – we only see when they finally reach their success.

An example often given is a story about Thomas Edison. The details of the story vary but the basis is that a reporter asked Edison how it felt to have failed a thousand times (the number of failures vary from 700 times to 25 000) to invent a battery (or the light bulb – which Edison actually didn’t invent, he just got credit for it). Edison supposedly answered: ” Failed? I haven’t failed. I have successfully proven that these thousand ways don’t work. When I have eliminated the ways that will not work, I will find the way that will.”

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Vi får lära oss tidigt att vi inte ska säga dumma saker till varandra, men inte lika ofta påpekas det för oss att vara snälla mot oss själva.

En fras som jag tror de flesta av oss har inprogrammerad är ”vad dum jag är”. De små orden slinker lätt ut så fort vi gör något som vid första anblick verkar dumt, slarvigt och ”jag borde ha vetat bättre. Jag vet att jag gör det. Och det är svårt att sluta. Jag har försökt! Men orden är snabbare ut ur min mun än tanken som ska hindra dem.

 Grejen är den att ingen har mer makt över dig än du själv. Vad du säger till dig själv är en mycket större influens än du kanske tror. Särskilt om du säger det högt istället för ”bara” tänker det. Säger du något högt om dig själv så får du det budskapet repeterat (och därmed indoktrinerat) tre gånger: när du tänker tanken, när du säger tanken och när du hör tanken.

 Så, vad du säger till dig själv om dig själv?

SE PÅ DITT LIV MED EFTERSNÄLLHET.
SLUTA STRAFFA DIG SJÄLV FÖR SAKER FRÅN DITT FÖRFLUTNA.
ISTÄLLET FÖR ATT SLÅ DIG FÖR PANNAN OCH FRÅGA:
”VAD TÄNKTE JAG PÅ?”
TA ETT ANDETAG OCH STÄLL DEN SNÄLLARE FRÅGAN:
”VAD LÄRDE JAG MIG?”

We are taught early on not to say mean things to each other, but not as often is it pointed out to us that we should be nice to ourselves.

A phrase that I think most of us (or is it just Swedes?) have programmed in us is ”I’m so stupid”. Those small words slip out so easily whenever we do something that at first glance seem dumb, sloppy and ”I should know better”. I know I do it. And it’s difficult to stop. I’ve tried! But the words jump more quickly out of my mouth, than the thought that is supposed to stop them.

The thing is that no one has more power over you than you do. What you tell yourself has more influence than you might think. Especially if you say things out loud rather than ”just” think them. If you tell yourself something out loud you will get that message repeated (and thereby indoctrinated) thee times: when you think it, when you speak it and when you hear it.

So, what do you say to yourself about yourself?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Igår skrev jag om hur fantastisk vår värld är. Idag fick jag se den andra sidan.

Man har rapporterat i nyheterna om att IKEA tagit bort alla kvinnor ur sin katalog i Saudiarabien – de kvinnor och flickor som visades i de välkända vardagssituationerna som alltid visas i katalogen samt en kvinnlig designer. Rösterna delar sig naturligtvis, som de gör gällande alla ämnen. En del hävdar att IKEA endast tagit seden dit de kommit, medan andra säger att företaget ser mellan fingrarna gällande de mänskliga rättigheterna.

I vanliga fall håller jag på att man ska ta seden dit man kommer. Och jag tycker att det gäller svenskar som besöker/flyttar till andra länder, så väl som andra nationaliteter som kommer till Sverige. Men ingen regel utan undantag.

Skulle det vara okej om ett svenskt företag lägger sin tillverkning i ett annat land och sedan använder sig av barnarbetare – därför att det är ”seden dit de kommit”?

Skulle det vara okej om ett svenskt företag, i sin reklam i ett annat land, använder sig av nedsättande ord och uttryck mot en annan ras – därför att det är ”seden dit de kommit”?

Skulle det vara okej för ett svenskt företags anställda i ett annat land att fysiskt misshandla sina underordnade – därför att det är ”seden dit de kommit”?

Om du säger nej till alla dessa frågor, varför skulle det då vara okej att totalt ignorera att kvinnor existerar?

En annan sak som är skrämmande är hur många svenska män som verkade tycka att det var okej av IKEA att ”ta seden dit de kom” och följa Saudiarabiens exempel. Till dessa män vill jag fråga: om det gällde din syster, din mor eller din dotter – skulle du tänka likadant då? Om du svarar ”ja” – skulle du ha tänkt likadant om skon satt på andra foten och det var män som blev ignorerade och förtryckta?

Ja, man bör respektera det land man besöker och dess seder. Men inte på bekostnad av våra mänskliga rättigheter.

Vart tog mamma vägen?

Yesterday I wrote about how fantastic our world is. Today I got to see the other side.

It’s been reported in the news that IKEA has removed all women from their catalogue in Saudi Arabia – the women and girls that are shown in the well-known everyday situations that are always portrayed in the catalogue as well as a female designer. Opinions are divided of course, like they always are in any subject. Some claim that IKEA only “did what the Romans do”, when others feel that the company is turning a blind eye regarding human rights.

Normally I would agree that when in Rome one should do as the Romans. And I feel that it goes for Swedes visiting / moving to other countries, as well as other nationalities that come to Sweden. But no rule without exceptions.

Would it be okay if a Swedish company placed its manufacturing in another country and then use child labor – because it’s “doing what the Romans do”?

Would it be okay if a Swedish company, in its commercials in another country, uses derogatory words and phrases against another race – because it’s “doing what the Romans do”?

Would it be okay if the employees of a Swedish company in another country physically abused their subordinates – because it’s “doing what the Romans do”?

If you say no to these questions, then why would it be okay to totally ignore that women exist?

Another thing that is frightening is how many Swedish men who seem to think  that it’s okay of IKEA to “do as the Romans do” and follow Saudi Arabia’s example. I would like to ask these men: what if it was you sister, your mother or your daughter – would you still feel that same way? And if your answer is “yes” – would you still feel that same way if the shoe was on the other foot and men were the ones who were ignored and oppressed?

Yes, you should respect the country you visit and its customs. But not at the expense of our human rights.

Where did mommy go?

Read Full Post »