Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

(Scroll down for English version)

Ibland är vi människor lite blasé för vad som finns i världen. Vi tror att vi sett allt, vet allt… Jag tycker det är härligt att förundras över allt fantastiskt som finns på vår jord och då speciellt i växt- och djurvärlden. En del djur kanske inte ser ut som mycket för världen, men har otroliga färdigheter för att överleva. Ta t ex snögeten som klättrar efter bergväggar för att få i sig salt.

(Foto: Joel Sartore)

Andra djur ser otroliga ut, med fantastiska färger och mönster. Som Violsnäckan, en s k nakensnäcka.

(Foto: redbubble.com)

Eller denna puckelstrit av arten Metcalfiella vicina vars nymfer (mellanstadiet i utvecklingen från ägg till fullt utvecklad individ) är otroligt färggranna.

(Foto: David Guzman)

Så, du måste hålla med… det måste vara en rätt fantastisk värld som har såna varelser. Och det var bara tre exempel.

Sometime we humans are a little jaded regarding what exists in this world. We think that we have seen it all, know it all… I think it’s wonderful to be astounded by all the fantastic things that exist on this planet and especially in the plant and animal world. Some animals might not look like much, but have amazing skills to survive. Like for example the mountain goat that climbs rock walls to get a lick of salt.

(Photo: Joel Sartore)

Other animals look amazing, with fantastic colors and patterns. Like the Blue dragon nudibranch.

(Photo: redbubble.com)

Or this treehopper Metcalfiella vicina whose nymphs (the stage between egg and fully developed insect) is incredibly colorful.

(Photo: David Guzman)

Now, you must agree… it has to be a pretty amazing world to have such creatures in it. And those were just three examples.

Read Full Post »

Jag gillar humorn i den här videon, jag gillar låten i sig och Glenn Frey – och jag gillar budskapet! Känner igen mig så väl när glöden tänds inom honom och han ger sig sjutton på att han ska klara att lyfta skivstången och sen är det ett steg i taget, den ena vinsten efter den andra när man märker vad man kan få sin kropp att klara av med hjälp av ens mentala styrka.

*

I like the humor in this video, I like the song and Glenn Frey – and I like the message! I see myself when the fire is lit in him and he desides to be able to lift that barbell and then it’s step by step, one win after the other when you notice what you can make your body do with a little help from your mental strength.

 

Read Full Post »

”När du dömer en annan definierar du inte dem – du definierar dig själv.”
– dr. Wayne Dyer, amerikansk psykolog och författare

*

”When you judge another, you do not define them – you define yourself.”
– dr. Wayne Dyer, American psychologist and author

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

En kär vän till mig sa en gång: ”Det är inte bra. Det är inte dåligt. Det bara är.”
Dessa ord brukar jag påminna mig om. Särskilt när jag kommer på mig själv med att sätta värde på saker och ting som inte bör värderas. Som t ex känslor. Vi människor är snabba på att värdera om något är bra eller dåligt och känslor är inte exkluderat. Men onödigt värderande riskerar att leda till skuldkänslor, ångest, ilska – med andra ord, mindre trevliga saker.

Jag kan ta mig själv som exempel. Ett tag nu har jag upplevt känslor som jag värderat och dömt att vara ”inte bra” – åtminstone inte i det sammanhang jag befunnit mig i.  Samtidigt har dessa känslor känts riktigt bra ibland, vilket gjort att jag inte kunnat/velat arbeta med att släppa taget om dem. Och inte nog med att jag värderat känslorna i sig som ”inte bra”,  jag har även värderat min oförmåga/ovilja att släppa dem som ”inte bra”. Plus att jag varit medveten om att  allt detta ”inte bra”-tänket bara skulle, enligt attraktionslagen, hålla borta det som faktiskt vore bra för mig. Och det var ju ”inte bra” det heller! Kaka på kaka. Vad har detta lett till? Frustration. Ilska. Grubblerier. Skuld. Inget produktivt eller positivt.

I morse lyckades jag dock att ta ett steg tillbaka och betrakta situationen med nya ögon. Vad jag än känner är de känslorna varken bra eller dåliga. De bara är. De bara finns där och finns av en anledning, något har orsakat dem. För vad är känslor? I fall som mitt är de signaler. De är reaktioner på hur vi ser på vår tillvaro och signalerar vad vi önskar oss, vad vi behöver. Det är inte alltid så lätt alla gånger att välja hur vi känner, men vi kan välja hur vi agerar utifrån våra känslor. Hur vi agerar mot oss själva och andra.

Så, jag ska försöka att vara lite snällare mot mig själv i detta fall.

A dear friend of mine once said: ”It’s not good. It’s not bad. It just is. ”
I remind myself of these words from time to time. Especiallt when I catch myself valuing things that shouldn’t have any value. Like emotions for example. We humans are so quick to value if something is good or bad and emotions are not excluded. But uneccessary valuations might lead to guilt, anxiety, anger – in other words, less pleasant things.

I can use myself as an example. For a while I’ve been having feelings that I valued and judged as being ”not good” – at least not in the context I’ve been in. At the same time, these feelings have felt really good sometimes, which made me feel like I couldn’t/wouldn’t work on letting go of them.  And not only did I value the feelings themselves as ”not good”, I also valued my inability/unwillingness to let them go as ”not good”. Add to that the knowledge that all that ”not good”-thinking would, according to the Law of Attraction, only keep away the things that actually would be good for me. And that’s ”not good” either! What has that lead to? Frustration. Anger. Brooding. Guilt. Nothing productive or positive.

This morning however I managed to take a step back and look at the situation with new eyes. Whatever I’m feeling, those emotions are neither good nor bad. They just are. They’re just there and they are there for a reason, something has caused them. For what are emotions? Is cases like mine they are signals. They are reactions to how we view our life and signal back to us what we wish for, what we need. It’s not always so easy to choose how we feel, but we can choose how we act on the basis of our emotions. How we act toward ourselves and others.

So, I’m going to try and cut myself some slack in this case.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Bra citat behöver inte komma från gamla greker, irländska poeter eller tyska fysikgenier. Detta är ett citat jag tänker på ibland när jag hör någon påstå att något är omöjligt eller ologiskt eller inte vetenskapligt bevisat:

”En person är smart. Folk är dumma, panikslagna farliga djur och du vet det. Femtonhundra år sedan visste alla att jorden var universums centrum. Femhundra år sedan visste alla att jorden var platt och femton minuter sen visste du att människor var ensamma på denna planet. Tänk dig vad du kommer att veta imorgon.”

– Agent Kay, spelad av Tommy Lee Jones i Men in Black (1997)


Good quotes don’t need to come from ancient Greeks, Irish poets or German physics geniuses. This is a quote I think of at times when I hear someone claim that something is impossible or illogical or not scientifically proven:

”A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals and you know it. Fifteen hundred years ago everybody knew the Earth was the center of the universe. Five hundred years ago, everybody knew the Earth was flat, and fifteen minutes ago, you knew that humans were alone on this planet. Imagine what you’ll know tomorrow.”

 

– Agent Kay, played by Tommy Lee Jones in Men in Black (1997)

 

Read Full Post »

Detta måste vara min favoritlåt av Queen och under min runda idag märkte jag att den var härlig att springa till – precis rätt takt för att pusha på och göra det med upprymdhet i stegen.

 
This must be my favorite song by Queen and during my run today I noticed that it was a great beat to keep up with – to push harder and to do it with upbeat strides.

 

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

När jag slog på tv:n i morse möttes jag av ord som fångade mitt intresse. Det var Micael Dahlén (professor i ekonomi, föreläsare och författare) som pratade om förväntningar och hur de formar våra liv.

”HUR KAN GRAPEFRUKT SMAKA APELSINJUICE? Varför är man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses till världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier?

Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett till att imorgon blivit viktigare än idag. I en tid när allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade av vad som väntar runt hörnet.

På så sätt har vi byggt ett förväntningssamhälle där vi rusar mot nästa jobb, nästa sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett nextopia som lovar att nästa vad-som-helst är bättre än någonting vi upplevt tidigare. I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt har det aldrig varit svårare att förbli lycklig.”  – http://swe.nextopia.info/

Det är något att ha i åtanke och jag kommer att ta reda på mer av vad han har att förmedla. I min värld är förväntningar bra, om man vågar ge sig hän – MEN detta måste kombineras med att vara glad och nöjd med det man har idag. Är du inte nöjd med din nuvarande tillvaro blir det mycket svårare för bättre ting att nå fram till dig. Så, förvänta dig enbart goda ting – men sträva efter att vara lycklig här och nu, med det du har.

When I turned on the TV this morning I was met by words that caught my attention. It was Micael Dahlén (professor of economics, lecturer and author) who spoke of expectations and how they shape our lives.

”HOW CAN GRAPEFRUIT TASTE LIKE ORANGE JUCIE? Why are you more blissful before the wedding than after? How can iPhone be named the world’s best phone before it’s reached the market? What does the movie industry go for triologies?

The answer is expectations. Expectations has also lead to tomorrow being more important than today. In a time when all is accessible we have become more intrested in what lies around the corner.

And so we have built a society of expectations where we rush toward the next job, the next thing, the next date. We strive for a nextopia that promises that the next whatever is better than anything we’ve experienced before. In the Society of Expectations there are plenty of opportunities to be happy. At the same time it has never been more difficult to stay happy.”  – http://nextopia.info/

It’s something to keep in mind and I will find out more about what Micael Dahlén has to convey. In my world expectations are good, if you dare to give in to them – BUT it has to be combined with being happy and content with what you have today. If you are not happy with your current existence it will be a lot harder to get better things to reach you. So, expect only good things – but strive to be happy, here and now with what you’ve got.

Read Full Post »

”Tacksamhet är inte bara den främsta av dygder,
den är förfader till alla de andra.”
– Cicero, 106 f.Kr – 43 f.Kr

*

”Gratitude is not only the greatest of virtues,
but the parent of all the others.”
– Cicero, 106 BC – 43 BC

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Förlåtelse är inte alltid lätt. För min del har jag svårt att förlåta och glömma om en person har passerat en viss gräns. Vad jag försöker påminna mig om vid sådana tillfällen är att förlåtelse handlar om mig, inte om personen som gjort mig illa. Förlåtelse betyder inte att vad den andra personen gjorde var okej, att jag var inte värd bättre behandling etc. Det handlar inte om att låta dem slippa ta ansvar för sina handlingar. Det handlar om mig och min egen sinnesfrid. Det handlar om att jag ska släppa de bördor som lagts på mig av denna person. För om jag håller agg mot någon annan – vem lider mest av det? Jag själv.

Som sagt, det är dock inte alltid lätt att förlåta och om det inte fungerar att tänka på att förlåtelse handlar om dig och din sinnesfrid, tänk på ett alternativ: karma. Vad man sänder ut får man tillbaka. Universums bumerang. Den som gjort dig illa kommer att få betala, på något vis. Men karma innebär också att du inte bör försöka hämnas. Vänd den andra kinden till – det betyder inte att man låter folk trampa på en. Det betyder att inte ge igen. Karma sköter vågskålarna.

En sista sak. När Nelson Mandela valdes till president var det många oroliga för att han skulle söka hämnd på Sydafrikas tidigare ledare som höll honom fängslad i 27 år samt övriga vita medborgare. Men Mandela valde att försöka ena landet genom att uppmuntra förlåtelse och försoning. När han vid ett tillfälle fick frågan varför han inte var förnärmad över sin tid i fängelse, svarade han: ”Förnärmelse är som ett glas med gift som en man dricker; sedan sätter han sig ner och väntar på att hans fiende ska dö”.

Ett par ytterligare citat om förlåtelse:

”De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är de starkas attribut.” – Mahatma Gandhi

”Att förlåta är att släppa en fånge fri och upptäcka att fången var du.” – Okänd

”Du vet att förlåtelse har påbörjats när du minns de som gjort dig illa och finner förmågan att önska dem väl”. – Lewis B. Smedes

Forgiveness isn’t always easy. For me I have a hard time to forgive and forget if a person crosses a certain line. What I try to remind myself of in such situations is that forgiveness is about me, not about the person who has wronged me. Forgiveness doesn’t mean that what the other person did was okay, that I wasn’t worth to treated better etc. It isn’t about letting them off the hook. It’s about me and my peace of mind. It’s about letting go of the burdens that this person put on my shoulders. Because if I hold a grudge toward someone – who suffers from it? I do.

Like I said, it isn’t always easy to forgive and if it doesn’t work to think about how forgiveness is about you and your peace of mind, think about an alternative: karma. What you send out, you get back.  The boomerang of the Universe. Whoever hurt you will pay, in some way. But karma also means you shouldn’t try to get revenge. Turn the other cheek – it doesn’t mean that you let people walk all over you. It means to not get back at them. Karma will take care of the scales.

One last thing. When Nelson Mandela was elected president a lot of people were worried that he would seek revenge against the former rulers of South Africa who held him in prison for 27 years, and against whites in general. But Mandela chose to try to unite the country by encouraging forgiveness and reconciliation. At one point when he was asked why he wasn’t resentful for his imprisonment, he answered: ”Resentment is like a glass of poison that a man drinks; then he sits down and waits for his enemy to die”.

A few more quotes on forgiveness:

”The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” – Mahatma Gandhi

”To forgive is to set a prisoner free and discover the prisoner was you.” – Unknown

”You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.” – Lewis B. Smedes

Read Full Post »