Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2012

Det finns en person som många människor glömmer. En person som man inte tror räcker för att ens liv, ens tillvaro, ska kännas tillräckligt. Någon vars stöd och kärlek som man underskattar. Den personen är du själv.

Sam Lenarz är en ung kvinna som deltog i uttagningarna för den nionde säsongen av ”So you think you can dance” och som berättade att hennes mamma hade sparkat ut henne från deras hem. Hon uttryckte det så här: ”Även om någon kanske inte stöttar dig, eller de tror inte på dig, så kan du alltid tro på dig själv.”

Många glömmer nog det. Eller tror inte på det. Men i slutändan är du själv den enda som du behöver. Du har allt inom dig som behövs. Du kan stötta dig själv, du kan peppa dig själv, du kan älska dig själv. Och om du inte tror på detta – se det från det andra hållet: kan du förstöra för dig själv? Kan du tala nedsättande om dig själv? Kan du avsky dig själv? Om svaret är ”ja”, varför ska du då inte kunna göra det motsatta?

Människan är ett flockdjur, vi behöver varandras sällskap. Det kan t o m en ensamvarg som jag själv erkänna. Men jag är också mycket medveten om att jag kan finna tröst, kärlek och styrka inom mig själv – och många gånger är det starkare än vad jag kan få från en medmänniska.

Det finns en person som aldrig lämnar din sida och det är du själv. Men du väljer om det är på gott eller ont.

 

There is a person a lot of people forget. A person who is often believed to not be enough in one’s life in order for it to feel complete. Someone whose support and love is underestimated. That person is you.

Sam Lenarz is a young woman who tried out for the ninth season of ”So you think you can dance” and who shared that her mother had kicked her out of their home. She put it this way: ”Even though somone may not support you, or they don’t believe in you, you can always believe in yourself.”

A lot of people probably forget that. Or doesn’t believe it. But in the end the only one you need is yourself. You have all you need inside you. You can support yourself, you can pep yourself, you can love yourself. And if you don’t believe in this – look at it from the other side: can you ruin things for yourself? Can you talk disparagingly to youself? Can you despise yourself? If the answer is ”yes”, then why shouldnät you be able to do the opposite?

Man is a pack animal, we need each other’s company. Even a loner like myself can admit that. But I am also very aware that I can find comfort, love and strength within myself – and many times it’s stronger than what I might get from a fellow human being.

There is a person who never leaves your side and that is you yourself. But you have to choose if it’s something good or bad.

Read Full Post »

”Ta det första steget med tillit.
Du behöver inte se hela trappan, bara ta det första steget.”

– Martin Luther King Jr.

”Take the first step in faith.
You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.”

– Martin Luther King Jr.

Read Full Post »

Det finns en fras som man tror kommer ifrån medeltida sufiska poeter (sufism används som en samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten inom islam) som jag finner en hel del tröst hos: ”även detta skall upphöra”.

Både när det gäller positiva ting och negativa ting – allting upphör, allt har ett slut.

Jag kan tänka mig att en del tänker att det är väl inte bra om de positiva tingen tar slut. Men jag vill nog se det som så att när något positivt tar slut gör det plats för något annat positivt, som kanske t o m är ännu bättre. Man kan alltid hoppas.

Men allra mest tröst ger frasen när något är svårt och jobbigt – att minnas att de stunderna är inte eviga och även om tiden tycks gå långsamt medan man tar sig igenom detta svåra, så kommer alltid ett slut.

Som Rolling Stones-låten går: ”Time is on my side, yes it is”. (Tiden är på min sida, ja det är den)

There is a phrase which is believed to originate from medieval Persian Sufi poets (sufism is the spiritual or esotheric aspect of Islam) in which I find a lot of comfort: ”this too shall pass”.

Bothe regarding positive things as well as negative things – all things pass, everything has an end.

I can imagine that some thing that it can’t be good that the positive things end. But I’d like to see it as when something positive ends, it makes room for some new positive thing, that might even be better. One can always hope.

But the phrase gives most comfort when things are difficult and tough – to remember that these moments aren’t forever and even if time seems to move ever so slowly while you get through the hard parts, it will eventually end.

As the song by the Rolling Stones goes: ”Time is on my side, yes it is”.

Read Full Post »

I ett tidigare inlägg skrev jag om att män och kvinnor har olika förutsättningar för olika saker och bör därför inte jämföras i försök att komma fram till vem som är bäst.
Idag hittade jag ett citat från en av mina favoriter, Albert Einstein, som visar att jämförelse måste vara relevant för att vara rättvis.

Einstein sa:

”Alla är ett geni. Men om du dömer en fisk efter dess förmåga att klättra upp i ett träd, så kommer fisken genom hela sitt liv tro att den är dum.”

In a previous post I wrote that men and women have different qualifications in different things and should therefore not be compared in any attempt to decide which is best.
Today I found a quote by one of my favorites, Albert Einstein, that in my eyes show that comparisons must be relevant to be fair.

Einstein said:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Read Full Post »

När jag var barn trodde jag att uttrycket ”inga nyheter är goda nyheter” betydde att alla nyheter är dåliga nyheter – det finns inga nyheter som kan vara goda.
Om man ser på nyhetsrapporteringarna så kan man verkligen tro att min uppfattning från barndomen var korrekt. Det är inte ofta vi får höra eller läsa goda nyheter om man vänder sig till media. Men är det deras fel?
Går man in på t ex Aftonbladet och läser en del mindre viktiga nyheter kan man finna en hel del kommentarer från läsarna där de ifrågasätter om artikeln kan anses vara nyheter, man ondgör sig över vad tidningen skriver.

Men Aftonbladet (precis som andra tidningar) levererar vad läsarna visar intresse för. De rapporterar om hemskheter därför att det skjuter försäljningen i taket. (Kan man klandra dem för att de vill/behöver tjäna pengar?) De skriver om kändisars småsaker därför att folk läser om det – oavsett om läsarna tycker det är nyhetsvärde eller inte, det ger dem åtminstone en chans att klaga. Och är det något folk älskar att göra så är det att klaga – se bara på mig nu, som klagar på att folk klagar! 😀

Själv håller jag mig endast smått uppdaterad om vad som händer i landet och i världen, för jag vet att för mycket nyheter sänker mitt humör och påverkar min uppfattning om tillvaron. Det är alldeles för viktigt för mig att ha ett så gott humör som möjligt varje dag.

Och om jag märker att humöret sjunker tar jag till ett knep – jag tänker på sånt som gör mig glad! Som sången ”Det bästa jag vet” från musikalen ”Sound of music”:

När en hund bits, när ett bi sticks
När min glädje flytt
då tänker jag blott på det bästa jag vet
och då blir jag glad på nytt

 

When I was a kid I thought that the expression ”no news is good news” meant that all news is bad news – there is no such thing as good news.
Looking at what is reported in the news media every day you might think that my interpretation as a kid was correct.  It is not often we get to hear or read good news. But is it the media’s fault?
If you visit one of our evening papers and read some of the less important news articles, you can find quite a few comments from readers where they question if the articles can be considered newsworthy.

But all papers and magazines are delivering what readers show intrest in. They report disasters and atrocities because that makes sales go through the roof. (Can you blame them for wanting/needing to make money?) They write about celebrities and their smallest matters because people read it – whether they think it’s newsworthy or not, at least it gives them a chance to complain. And if it’s one thing people love to do, it’s complain – just look at me now, I’m complaining about people complaining! 😀

I try to keep myself mildly updated about what goes on in the country and in the world, because I know that too much news brings my mood down and affect my perception of what life really is like. It is much too important to me to be in as good a mood as possible every day.

And if I notice that my mood is swaying I use a trick – I think of things that make me happy! Like the song ”My Favorite Things” from the musical ”The Sound of Music”:

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

 

Read Full Post »