Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

Varje dag tänker vi runt 60 000 tankar. Många av dem går oss helt förbi, andra är medvetet utformade. Sen har vi också dem som dyker upp oinbjudna och lägger krokben för oss. De där gamla invanda tankarna som påpekar att vi inte alls är så bra som vi tror eller att det vi tänkt oss aldrig kommer att funka osv. Ni vet precis vilka de är, eller hur?
De senaste dagarna har en påminnelse dykt upp i mitt huvud när en eller flera av dessa oinbjudna glädjedödare till tankar kommit – en påminnelse som jag inte lagt in medvetet utan den poppade upp av sig själv. Det är egentligen en boktitel (som jag inte har läst): ”Du har inte råd med lyxen att tänka negativt”. Den meningen ”knuffar” mig ur mina uppgivna tankar och känslor. För tankar blir till ting.

En fråga som ofta dyker upp när man pratar om just detta att tankar blir till ting, är varför inte vissa tankar faktiskt blir ting. T ex varför vinner jag aldrig när jag köper lotter eller varför får jag aldrig den där befordran, när jag tänker så ofta på hur gärna jag vill vinna/bli befordrad. Men hur många gånger tänker du inte tankar som är motsatsen? Som motverkar din önskan? Hur ofta följs inte ”jag vill… [fyll i luckan]” med ”men det kommer aldrig hända” eller ”sånt händer inte mig” eller liknande? Därför har du inte råd med lyxen att tänka negativa tankar!

Tänk på vad du tänker.

Every day we think about 60 000 thoughts. Many of them pass us by unnoticed, others are deliberately formed. Then we also have those that show up uninvited and trip us up. Those old habitual thoughts that point out to us that we aren’t as good as we think we are or that what we have in mind can never work etc. You know exactly who they are, don’t you?
The past couple of days a reminder has showed up in my head when one or more of thoses uninvited killjoys has come up – a reminder I haven’t deliberatley put in my mind but it just popped up by itself. It’s actually a book title (haven’t read it): ”You can’t afford the luxury of a negative thought”.That sentence gives me a ”shove” out of my dejected thoughts and feelings. Because thoughts become things.

A question that often comes up when you talk about this, that thoughts become things, is why some thoughts don’t turn into actual things. E.g. why don’t I ever win when I buy lottery tickets or why don’t I ever get that promotion, when I so often think about how much I want to win/get promoted. But how many times don’t you think thoughts that are the opposite? That counteract your wish? How often isn’t ”I want… [fill in the blank]” followed by ”but it’ll never happen” or ”that doesn’t happen to me” or such? That is why you don’t have the luxury of thinking a negative thought!

Think about what you’re thinking.

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »

Ibland kan det kännas som om universum retas med en. Ungefär som bilden av en åsna som lockas att gå framåt genom att man dinglar en morot framför den – en morot som åsnan aldrig kan nå fram till.

Ibland dyker påminnelser upp hela tiden om vad det är man drömmer om… Som t ex om man drömmer om att resa till en speciell plats; helt plötsligt verkar alla andra resa dit eller ortens/landets namn nämns på tv om och om igen eller man kan inte köpa en tidning utan att det finns reklam för produkter därifrån. Och ibland känns det som om någon retas med dig. Viftar med den där moroten framför dig och säger ”titta vad du inte har, titta vad som ännu är utom räckhåll för dig”. Jag upplever det just nu, att det känns som om någon vill gnida salt i såret genom att låta mig påminnas om min dröm, att andra nått dit men inte jag.

Med det är inte universum som driver med mig. Jag tänker mig snarare att det är universums sätt att påminna mig om mitt mål, att inte släppa det med blicken och sinnet. Kanske t o m en vink om att det ligger runt nästa hörn eller nästnästa. Minns uttrycket ”det är alltid mörkast före gryningen”. Precis när det känns som kämpigast, när det känns som om det är lika bra att ge upp… om du visste hur nära genombrottet är då. Så håll ut liiiite till. Människan är utrustad med en grundläggande tillit, något som vi får lära oss att arbeta bort redan som barn…

Om jag inte missminner mig (och om jag gör det så ber jag om ursäkt) så sade Stephen Hawkings (brittisk kosmologiforskare och populärvetenskaplig författare) en gång att han ansåg att troende människor var rädda människor. Personligen anser jag att det är tvärtom – att de personer som behöver bevis är de som är rädda.
Inget illa menat.

Sometimes it might feel as if the universe is teasing you. Like the image of a donkey that is lured to walk forward by dangling a carrot infront of it – a carrot the donkey can never reach.

Sometimes reminders of what you dream of show up all over the place… Like for example if you’re dreaming of a trip to a specific place; all of a sudden everyone else seems to go there or the name of the place gets mentioned on tv over and over or you can’t buy a magazine without there being ads for products from that particular place. And sometimes it feels like someone is mocking you. Dangling that carrot infront of you and saying ”look what you don’t have, look what is still out of your reach”. I’m having that experience right now, it feels lika someone wants to rub salt in my wounds by reminding me of my dream, that others have reached it but not I.

But it’s not the universe mocking me. I imagine it more likley that it’s the universe way of reminding me of my goal, to not take my eyes or my mind off it. Perhaps it’s even a hint that it’s just around the next corner or the next after that. Remember the expression ”it is always darkest before dawn”. Just when it feels tougher than ever, when it fells like you might as well give up… if only you knew how close you are to the breakthrough then. So hang on just a liiiiittle more. Mankind is equipped with a basic reliance, someting we are taught as kids to put behind us…

If I remember correctly (and if I don’t, I apologize) Stephen Hawkings (Brittish cosmologist, theoretical physicist and author) once said that people of faith are scared people. Personally I think it’s the other way around – that the people who need proof are the scared ones.
No offense intended.

Read Full Post »

”Kärlek missförstås vara en känsla;
egentligen är det ett medvetandetillstånd, ett sätt av varande i världen, ett sätt att se sig själv och andra.”

– Dr. David Hawkins (psykiater, läkare, researcher and pionjär inom medvetandeforskning och spiritualism)

”Love is misunderstood to be an emotion;
actually, it is a state of awareness, a way of being in the world, a way of seeing oneself and others.”

-Dr. David Hawkins (psychiatrist, physician, researcher and pioneer in the fields of conciousness research and spirituality)

Read Full Post »

Min tolkning av ”Frihet”.

My interpretation of ”Freedom”.

Freedom

 

Read Full Post »