Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

Read Full Post »

Behöver jag säga mer?

Need I say more?

Read Full Post »

I morse såg jag på filmen ”How do you know” (en titel som verkligen passar in på mina egna tankar nu för tiden) med Reese Witherspoon i huvudrollen. Hennes rollkaraktär Lisa får ett oväntat besked som vänder hennes tillvaro upp och ner – vad ska hon nu göra med sitt liv?

Vid ett samtal med George (Paul Rudd) berättar Lisa om vad hon ser som sitt problem, sin svårighet; andra kvinnor som varit i hennes situation har sett det som självklart att söka kärleken, gifta sig, skaffa barn och jobb. Men, fortsätter Lisa ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan” (”jag vet inte om jag har vad som krävs för att klara av vad alla andra tycker är självklart”).
Det slog an en sträng i mig eftersom jag undrar hur många som faktiskt följer sitt eget hjärtas röst i livet, istället för att följa den väg som ”alla andra” vandrar. Den väg som vi tror förväntas av oss. Hur många t ex skaffar barn för att de tror att de borde, inte för att de vill? För att det är något man ”ska göra” i livet, i samhället.

Lisa fortsätter: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”. (Jag har aldrig känt sån kärlek… att killen är medelpunkten… Ärligt, det där med barn – aldrig. Aldrig! Jag är bara bra på en enda sak. Och när jag hör tjejer prata om hur kära de är eller hur barnet betyder allt… då tror jag att de låtsas.)

Med detta inlägg menar jag INTE att det är fel, dåligt, svagt eller liknande att vilja ha en partner och/eller en familj (eller något annat som man kan argumentera är förväntat av en av samhället, vänner, föräldrar, osv) – om det är vad du verkligen vill ha; KÖR!

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men överväg att i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Akt 1, scen 3, 78-82)

This morning I watched the movie ”How do you know” (a title that really fits my own way of thinking these days) with Reese Witherspoon in the lead. Her character Lisa gets some unexpected news which turn her life upside down – what will she now do with her life?

While talking to George (Paul Rudd) Lisa tells him about what she sees as her problem, her challenge; other women who have been in her situation have seen it as natural to find love, get married, have kids and a job. But, Lisa continues ”I don’t know if I have what it takes for everybody’s regular plan”.
That struck a chord in me since I often wonder how many actually follow their own heart’s voice in life, instead of following the road ”everyone else” takes. The road we think is expected of us. How many e.g. have kids because they think they should, not because they want to? Because it’s something that you’re ”supposed to do” in life, in society.

Lisa continues: ”I’ve never felt like that love… like the guy is the whole deal… To be honest, the baby thing – never. Never! I’m just good at this one thing, you know. And when I hear girls talking about how in love they are or how the baby is everything… I think they’re pretending”.

With this post I DO NOT mean that there is something wrong, bad, weak or such to want a partner and/or family (or anything else that you could argue is expected of you by society, friends, parents etc) – if it is what you truly want; GO!

BUT, do it because it’s what your heart tells you to do. Follow your own path, no matter what others might expect of you. Yes, it may be easier said than done, but consider that in the long run it is your life…

MEN, gör det för att det är ditt hjärtas röst som säger det. Följ din egen väg, oavsett vad andra kanske förväntar sig av dig. Ja, det är kanske lättare sagt än gjort, men i längden är det ditt liv…

 

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell, my blessing season this in thee!

William Shakespeare (Hamlet, Act 1, scene 3, 78-82)

Read Full Post »

”Never expect, only hope” (förvänta dig aldrig, bara hoppas) stod det på väggen i ett avsnitt av Project runway. Min spontana reaktion var ”Nej! Det är ju tvärtom!” Åtminstone för oss som känner till Attraktionslagen… 🙂

Jag förstår verkligen tanken bakom dessa ord (som jag tolkar dem i detta sammanhang) – att det känns säkrare att hoppas, att den eventuella besvikelsen blir mindre svår om man hoppas istället för har förväntan. Jag har själv haft detta tankesätt, jag har t o m tänkt att det är ingen idé att ens hoppas eftersom det är säkrare att vara förberedd på besvikelse, än att ha hopp eller förväntan.

Men, idag tänker jag annorlunda. Till att börja med förväntar jag mig inte det värsta hela tiden – bara det är en framgång! 🙂 Jag har inte övergett hoppet, jag bara ser på det på ett annat sätt. Det sätt vi oftast använder ordet idag är t ex ”jag hoppas att detta funkar”, ”jag hoppas att de anställer mig”, ”jag hoppas att jag vinner”. När man använder ordet ”hopp” i detta sammanhang visar det på en haltande tillit och en önskan att bli räddad av något externt utan att själv lyfta ett finger. Attraktionslagen kan göra en hel del för dig – men det krävs ändå att du själv gör din del!

Förvänta dig goda ting istället för att hoppas på dem. Försök, ansträng dig verkligen, att sluta använda uttrycket ”jag hoppas” när du önskar att något ska komma in i ditt liv. Använd ”jag vet” eller ”jag är” istället.

Bara ett tips. 🙂

”Never expect, only hope”  was written on a wall in an episode of Project runway. My spontaneous reaction was ”No! It’s the other way around!” At least for us who know about the Law of Attraction… 🙂

I really do understand the thought behind those words (as I interpret dem in that context) – it feels safer to hope, that the possible disappointment will be less painful if you hope instead of expect. I myself have had this way of thinking, I’ve even thought that there is no point in even hoping since it is safer to be prepared for disappointment rather than to have hope or expectation.

But, I think differently today. To begin with I no longer expect the worst all the time – that alone is a success! 🙂 I have not abandoned hope, I just look at it differently. The way we use the word today is e.g. ”I hope this works”, ” I hope they will hire me”, ”I hope I win”. When you use the word ”hope” in that context it points to a faltering trust and a wish to be saved by something external without lifting a finger yourself. The Law of Attraction can do a lot for you – but you need to do your part too!

Expect good things instead of hoping for them. Try, really try, to stop using the expression ”I hope” when you wish for something to come into your life. Use ”I know” or ”I am” instead.

Just a tip. 🙂

Read Full Post »

Eftersom jag själv upplevde en stark känsla av brist i helgen så tänkte jag ta upp det ämnet här.
Om man fokuserar på brist i sitt liv här och nu, attraherar man mer brist in i sitt liv. ”Energy flows where attention goes” – energi flödar dit ens uppmärksamhet riktas. Ibland händer det dock att man glömmer bort sig, att bristen på vad-det-nu-kan-vara gör sig så tydlig, saknaden blir så överväldigande att man inte kan låta bli att notera det. Och kanske göra som jag gjorde; mer eller mindre drunkna i det känslomässigt. Tills man – förhoppningsvis – tar sig ur det.

En annan sak att undvika som är besläktad med ”brist i nutid” är att tänka sig att inte längre ha brist ”någon gång i framtiden”. Vilket bara gör att detta något fortsätter att befinna sig i framtiden – och framtiden kommer egentligen aldrig, eftersom när man väl når fram till framtiden så har det blivit nutid!

Så, saknar du något i dag i ditt liv? Ta fem minuter varje dag, sätt dig till rätta och se till att du inte störs – och fokusera på känslan av att ha det du saknar HÄR OCH NU. Fyll dig själv med känslan av tacksamhet och glädje över att du har det du önskar just nu. Känns det svårt att dra fram dessa känslor, svårt att veta hur de känns? Låtsas. Fake it til you make it. Det finns så mycket kraft i fantasin, mer än vad vi tror. Fantasin är en av dörröppningarna till kontakt med energier.

För att citera en av mina favoriter, Albert Einstein:
”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till det vi känner till och förstår just nu, medan fantasin omfattar hela världen och allt som någonsin kommer att kännas till och förstås.”

Since I myself experienced a strong feeling of lack this weekend, I thought I would bring up the subject here.
If you focus on lack in your life here and now, you will attract more lack into your life. ”Energy flows where attention goes”. Sometimes though it happens that you forget, that the lack of whatever-it-might-be is so distinct, the absence is so overwhelming that you can’t help but to  notice it. And perhaps to what I did; more or less drown in it emotionally. Until you – hopefully – make your way out of it.

Another thing to avoid which is related to ”the lack in the now” is to think of not having this lack ”sometime in the future”. Which only causes this something to remain in the future – and the future doesn’t really ever arrive, since once you reach the future it’s become the present!

So, are you missing something today in your life? Take five minutes a day, make yourself comfortable and make sure you’re not disturbed – and focus on the feeling of having that thing that you’re missing right HERE AND NOW. Fill yourself with the feeling of gratitude and joy for having what you want right now. Is it hard to find these feelings, hard to know how they feel? Pretend. Fake it til you make it. There is so much power in the imagination, more than we think. The imagination is one of the doorways to contact with energies.

To quote one of my favorites, Albert Einsten:
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Read Full Post »

Alla bär vi på ”sanningar”. Påståenden som vi har lärt oss genom livet, via våra föräldrar, kamrater, TV… en del är harmlösa, andra kan komma i vår väg.

Särskilt om vi försöker oss på att använda Attraktionslagen. Hur man än försöker att t ex attrahera mer pengar in i sitt liv, så kommer det inte att fungera om du har en underliggande övertygelse som motarbetar det. T ex ”pengar växer inte på träd”, ”pengar är roten till allt ont”, ”rika människor är dåliga människor”. Så länge som en negativ känsla finns inom dig, i detta fall gentemot pengar, så kan du använda alla verktyg du har för att försöka attrahera pengar – det kommer inte att fungera särskilt bra. Om alls.

Så, hur beter man sig då för att ändra denna djupliggande inställning? Bob Doyle, som jag nämnde i ett tidigare inlägg, föreslår en del olika metoder, så som Silvametoden, EFT (Emotional Freedom Techniques) och PSTEC (Percussive Suggestion Technique). (Länkarna leder till sajter på engelska, men åtminstone EFT finns att läsa om på ett par svenska sajter – googla! :))

Själv har jag provat på EFT och har hittills fått bra resultat. För närvarande håller jag på att sätta mig in i Silvametoden och PSTEC för att se om de passar mig eller inte.

EFT fungerar ungefär som akupunktur, men istället för att använda nålar för att ”rätta till” energin i kroppen så knackar man med fingertopparna på vissa specifika områden på kroppen. När man väl lärt sig hur man gör tar det inte mer än någon minut att göra hela proceduren.

För att få en snabb uppfattning – och det gäller alla tre metoderna – kolla på youtube. Det finns många videos där som visar hur man gör.

We all carry ”truths”. Assertions that we have learned through life, through our parents, friends, TV… some are harmless, others may stand in our way.

Especially if we try to use the Law of Attraction. No matter how muh you try to e.g. attract more money into your life, it won’t work if you have an underlying conviction which resists it. Like ”money doesn’t grow on trees”, ”money is the root to all evil”, ”rich people are bad people”. As long as you have a negative feeling inside you, in this case towards money, you can use all the tools you have to attempt to attract money – it won’t work very well. If at all.

So, how do you do to change these underlying attitudes? Bob Doyle, who I mentioned in an earlier post, suggests some methods such as the Silva method, EFT (Emotional Freedom Techniques) and PSTEC (Percussive Suggestion Technique).

I myself have tried EFT and so far I’ve had good results. At the moment I’m getting acquainted with the Silva Method and PSTEC to see if they might suit me or not.

EFT works a little like acupuncture, but instead of using needles to ”adjust” the energy in the body, you tap with your fingertips on specific areas on your body. Once you learn the order of the procedure, it doesn’t take more than a few minutes to do it all from start to finish.

To get  a quick idea – and this goes for all three methods – check out youtube. There are pleny of videos there that show how it’s done.

Read Full Post »

Bestämde mig för ett tag sen att börja öva på porträtt igen. Oftast gör jag bara sådana när någon ber mig om det, men nu fick jag för mig att öva. Portia Di Rossi och Ellen Degeneres blev mina ”försökskaniner” den här gången. Det gick ju rätt bra ändå i slutändan…

 

Decided a while ago that I would practise drawing portraits again. Usually I only do them when someone asks for one, but now I decided to practise. Portia Di Rossi and Ellen DeGeneres became my ”guinea pigs” this time. It turned out okay in the end…

 

Read Full Post »

Bob Doyle är en av mina favoriter när det gäller Attraktionslagen. Inget flum, utan rakt på sak med vetenskapliga fakta till grund.

Om du har några minuter över, lyssna på honom i den här videon: Wealth beyond reason

Under den första halvan av filmen förklarar han ypperligt, tycker jag, hur det faktiskt hänger ihop. (Resten av filmen handlar om  hans nya program.)

Bob Doyle is one of my favorites when it comes to the Law of Attraction. No fuzziness, just straight to the point with scientific facts as base.

If you have 11 minutes and 33 seconds to spare, listen to him in this video: Wealth beyond reason

He explains excellently, in my opinion, how it all works. (The rest of the film he talks mostly about his new program.)

Read Full Post »

Härom veckan skummade jag igenom en debattartikel. Orsaken till att jag skummade istället för att läsa den noggrant var att jag förstod att den skulle göra mig upprörd, men ändå kunde jag inte låta bli. Och jag hade rätt så klart.
Någon dag senare gick jag tillbaka till artikeln för att se om någon hade kommenterat – fanns det flera som uppfattade artikeln som jag? Jodå, det fanns fullt med kommentarer, både för och emot. Debattören uttryckte sig nedsättande om personer som har en tro. Vare sig det gällde tro på änglar, naturväsen eller en mer etablerad religion så var man enligt denne debattör helt utan förnuft och logik om man trodde på dessa kvacksalverier.

Naturligtvis har denne man rätt att tycka detta. Precis som de kommentatörer som höll med honom. Det jag blir upprörd över är respektlösheten. Om man nu måste uttrycka sig om saken, varför räcker det inte med att säga ”jag håller inte med”? Varför nedvärdera? Varför håna?
Logiker vill ha bevis. Det är inget fel med det – jag väljer att tro på attraktionslagen just därför att det finns en vetenskaplig bakgrund till denna, jämfört med de flesta religioner. För mig känns det viktigt att kunna blanda de två; ”science and sorcery” så att säga. Vad som är fel är att håna de som klarar sig utan bevis. Oavsett hur ”tokig” deras tro verkar i våra ögon.

Visst kan vi titta kritiskt på de olika trossystem som finns och visst kan vi söka efter logik. Men i slutändan – kan vi motbevisa dem? Kan de motbevisa oss? Jag vill påstå att svaret blir ”nej” i båda fallen. Hur kan vi avgöra vad som är logiskt och vetenskapligt troligt, egentligen? Det enda vi har att använda är den vetenskap vi har upptäckt hittills. En gång i tiden var det logiskt att jorden var platt… vilket man kom fram till baserat på den kunskap man hade då.

Att säga att det inte finns mer än vad vi kan bevisa är ganska arrogant i mina ögon. Och att sedan håna de som vågar ta steget och tro på något man inte kan bevisa är… tja, elakt? Obegåvat? Trångsynt? Välj själv.

En sak jag är nyfiken på är hur de som söker bevis för allting ställer sig inför sådana saker som strängteori. Det är inom vetenskapen fysik, men går inte att bevisa. Einstein införde begreppet rumtid: universum beskrivs som fyrdimensionellt med tre rumsdimensioner och en tidsdimenstion. Inom bl a strängteorin finns ny forskning som tyder på att det kanske finns upp till elva dimensioner. Det finns inga konkreta bevis för existensen av fler dimensioner än de fyra som Einstein talade om. Men många fysiker anser ändå att de existerar, därför att det finns behov av fler dimensioner för att få vissa viktiga teorier att fungera. Källa: Illustrerad vetenskap

Här har vi alltså något vetenskapligt som inte går att bevisa – men som behövs för att få vissa viktiga teorier att fungera. Påminner det inte lite om något annat? Människans försök genom alla tider att förklara livet…
Det jag vill komma fram till: om ni inte kan acceptera att andra har tror på något som inte verkar logiskt i era öron, kan ni åtminstone tolerera det utan att håna eller förlöjliga?

Tack.

Some weeks ago I skimmed a debate article. The reason I skimmed instead of reading it thoroughly is because I knew it would upset me, but still I couldn’t stay away. And I was right, of course.
A few days later I went back to the article to see if anyone had commented on it – were there others who perceived the article as I had? Oh yes, there were plenty of comments, both for and against.
The debater spoke derogatorily about people who have a faith. Whether it was faith in angels, nature spirits or a more established religion, you were according to this debater completely without reason and logic if you believed in these quackeries.

Naturally this man is intitled to think this. Just as the commentators who agreed with him. What makes me upset is the disrespect. If it is necessary to say anything about it, why isn’t it enough to simply say ”I don’t agree”? Why belittle? Why mock?

Logicians want proof. There is nothing wrong with that – I choose to believe in the law of attraction because there is a scientific background to it, compared to most religions. For me it feels important to be able to mix the two: science and sorcery so to speak. What is wrong is to mock those who can go without proof. No matter how ”crazy” their faith may seem in our ears.
We can of course look with critical eyes on the different belief systems and of course we can look for the logic in them. But in the end – can we prove them wrong? Can they prove us wrong? I would like to claim that in both cases the answer is ”no”. How can we determine what is logical and scientifically plausible, really? The only thing we have to use is the science we have discovered so far. Once it was logical that the earth was flat… which was based on the knowedge they had back then.

To say that there is no more than what we can prove is pretty arrogant in my eyes. And to then mock those who dare take that step and believe in something that cannot be proven is… well, mean? Ignorant? Close-minded? You pick.
One thing I’m curious about is how those who seek proof about everything think about such things as string theory. That is within the science of physics, but can’t be proven. Einstein brought the term spacetime: the universe is described as four dimensional with three space dimensions and one time dimension. Within i.a. string theory there is new research that indicate that there may be up to eleven dimensions. There are no concrete evidence for the existence of more dimensions than the four Einstein spoke of. But many physicists still consider them to exist because there is a need for more dimensions in order to make certain important theories to work. Source: Illustrerad vetenskap
So, here we have something scientific that can’t be proven – but is needed to make certain important theories to work. Doesn’t that remind a little of something else? Man’s attempts through the ages to explain life…

What Iwanted to get to is: if you can’t accept that others believe in something that doesn’t seem logical in your ears, can you at least tolerate it without mocking or belittling?

Thanks.

Read Full Post »