Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2012

Jag har en kompis som introducerade mig till uttrycket ”vem äger problemet”. Det tål att tänka på, för jag tror att det skulle eliminera en hel del aggression hos folk om de stannade upp, tänkte på den frågan och sen gjorde ett aktivt val. En del kommer naturligtvis att medvetet välja aggressionen ändå och andra kommer att ha svårt att låta bli att välja aggressionen. Jag hamnar själv i den situationen varje gång jag upptäcker vansinniga fel i översättning från engelska till svenska i böcker eller tv-program. Jag försöker att inte gå i taket, men det är svårt ibland faktiskt… hehe. 🙂

Hur som helst. När man hamnar i en situation som orsakar en frustration, irritation, aggression – stanna upp och tänk efter: vem äger problemet? Om det är jag som är ägaren kan jag göra någonting åt det. Är det någon annan som äger problemet är det bara att släppa taget och gå vidare – du kan ändå inte förändra denna någon annan, det kan bara de själva.

Hur många bli inte frustrerade på sina medtrafikanter? Jag själv blir superirriterad på folk som inte använder blinkers. Nu kör inte jag bil, men om jag gjorde det skulle jag kunna ”ge igen” genom att själv sluta att använda blinkers – detta tycks i alla fall vara en vanlig reaktion hos diverse trafikanter; ”om han inte tänker använda blinkers (eller köra för sakta, köra för fort eller vad nu det kan vara som irriterar) så tänker inte jag göra det heller”. Och kedjereaktionen har satts igång…

Men grejen är att jag kan inte påverka hur andra gör. Jag kan inte göra något åt de som inte använder blinkers (tro mig, ilskna blickar och huvudskakningar verkar inte alls ta). Men jag kan påverka hur jag själv reagerar och responderar.  Hur mår jag när jag låter mig själv bli irriterad? Inte särskilt bra. Hur mår jag om jag ställer mig över irritationen och är oberörd? Mycket bättre.

Så fundera på det nästa gång du hamnar i den där situationen som du vet gör att du går i taket: ”vem äger problemet?” Och du, om du inte lyckas på en gång med att sätta dig över frustrationen, ge inte upp! Man är inte en förlorare för att man misslyckas en eller tusen gånger. Det är när man inte ens försöker…

I have a friend who introduced me to the expression ”who owns the problem”. It’s worth thinking about, because I think ut would eliminate a lot of aggression in people if they stopped, thought about this question and then made an active choice. Some will of course deliberately choose aggression anyway and others will have trouble keeping from choosing aggression. I end up in that situation myself every time I notice crazy mistakes in translations from English to Swedish in books or tv-shows. I try not to hit the roof, but it’s hard sometimes actually… hehe. 🙂

Anyways. When you find yourself in a situation that causes frustration, irritation, aggression – stop and think: who owns the problem? If I’m the owner then I can do something about it. If it’s somebody else who owns it, then just let go and move on – you can’t change this person anyway, they can only change themselves.

How many of us doesn’t get frustrated with fellow road-users? I myself get super annoyed with people who don’t use their turn signals. I don’t drive, but if I did I could ”get even” by ceasing to use my own turn signals – this seems anyway to be a common reaction with various road-users: ”if he’s not going to use his turn signals (or drive too slow, drive too fast or whatever it is that is annoying), then I won’t do it either”. And the chain reaction is set in motion…

The thing is, I can’t do anything about what others do. I can’t do anything about those who don’t use their turn signals (believe me, angry looks and head shakes don’t seem to take at all). But I can do something about how I myself react and respond. How do I feel when I let myself get irritated? Not too good. How do I feel if I rise above the irritation and remain unaffected? Much better.

So think about that the next time you find yourself in that situation that you know will make you hit the roof: ”who owns the problem?” And remember, if you don’t succeed right away in rising above the frustration, don’t give up! You’re not a loser for failing once or a thousand times. It’s when you don’t even try…

Read Full Post »

Jag måste tipsa om en hemsida som tillhör en japansk konstnär vid namnTakanori Aiba. Han har gjort fantastiska miniatyrvärldar i bonsaiträd – jag skulle verkligen vilja se dem på nära håll!

I have to tip you about a website belonging to a Japanese artist by the name of Takanori Aiba. He has made fantastic miniature worlds in bonsai trees – I would really like to see them up close!

Read Full Post »

Det finns mer sanning i den här låten än vad folk kanske tror.

There is more truth in this song than people might think.

 

 

Read Full Post »

Då och då dyker det upp uttryck som blir något av en trend att använda. Ett tag var det ”att ta en time-out” till exempel. ”Gilla läget” är ett annat, som för övrigt är motsägelsefullt i mina öron. När det uttrycket används indikerar det att man ska ”bita ihop” och stå ut med det man har, utan att förvänta sig något bättre. Men om man ser till ordens bokstavliga betydelse har det viss grund i attraktionslagen; att man ska vara tacksam och glad för det man har, för det leder till att möjligheten att fler saker kan komma in i ens liv som man är tacksam över. Så, om jag ”gillar läget” som det är just nu – alltså kan känna glädje för det jag har, även om det inte är allt jag drömt om – kan det leda till något ännu bättre.

Men, det var inte det uttrycket jag ville skriva om utan detta: ”syns du inte så finns du inte”. Det tycks som om väldigt många känner så idag – att om de inte syns så betyder de inget. Man förlitar sig alltför mycket på sina medmänniskors bekräftelse. Man vill synas i tv, bli kändis – men det spelar ingen roll för vad man blir känd… så länge folk ser en. Varifrån kommer denna osäkerhet?

”Syns du inte så finns du inte” är för mig ett hemskt uttryck som hetsar till en ohälsa för individen så väl som för samhället. Det finns i slutänden bara en person som betyder något och det är du själv. Det är du själv som ger dig värde – och bestämmer hur högt detta värde är. Du är mer än ditt utseende, dina kläder, dina pengar, ditt jobb, dina vänner osv. Du behöver inte ses av någon annan än dig själv för att ha betydelse. Jag lovar.

Now and then expressions show up that become somewhat of a trend to use. For a while in Sweden it was ”taking a time-out” for example. ”Liking the situation” is another (used in Sweden), which moreover is somewhat contradictory in my ears. When the expression is used it indicates that you should endure, grin and bear it, without expecting anything to improve. But if you look at the literal meaning of the words they have grounds in the Law of Attraction; that you should be thankful and happy about what you have now, because it leads to the possibility of more things coming into your life to be thankful for. So, if I’m ”liking the situation” as it is now – in other words, I can fell joy for what I have, even if it isn’t all I’ve dreamed of – it can lead to something better.

But, that is not the expression I wanted to write about, but this: ”if you are not seen, you don’t exist”. It seems like a lot of people feel that way today – that if no one sees them, then they don’t matter. They rely too much on their fellow man’s acknowledgement. They want to be seen on tv, become famous – but it doesn’t matter for what they become famous… as long as people see them. Where does this insecurity come from?

”If you are not seen, you don’t exist” is to be a horrible exoression which is so hounding it leads to something unhealthy for the individual as well as for society. In the end there is only one person who matters and that is you yourself. It is you who give you yourself value – and decide how high that value is. You are more than your looks, your clothes, your money, your job, your friends and so on.  You don’t need to be seen by anyone else but yourself  in order to matter. I promise.

Read Full Post »

Fick just denna länk skickad till mig via MindMovies.com.
Titta, om du är redo att vakna…

Just got this link sent to me from MindMovies.com.
Watch
, if you are ready to wake up…

Read Full Post »

Idag tänkte jag på tid. Som egentligen inte finns. Som är en illusion. Och som, om man låter den, kan stressa och styra över ens liv hej vilt. Vi får alla 24 timmar om dygnet. På så vis är tiden ytterst rättvis och opartisk.

Men den styr inte över hur vi ser på den. Västerlänningar tänker oftast på tid som något som försvinner, något som rusar iväg… ”tiden går”, säger många och suckar över hur den inte räcker till. Vi vet inte hur mycket tid vi får – kanske är det därför västerlänningar är så oroliga för att inte ha tillräckligt mycket tid. Oroade att inte hinna med allt som ”ska” göras – för det är vad vi oftast tänker på; vad vi bör göra, inte vad vi faktiskt vill göra.

I öst säger man istället ”tiden kommer”. Bara en sån enkel vändning i ens tankesätt kan faktiskt göra under för hur man mår. Ett annat tips för en ljusare tillvaro är att göra som jag gjorde idag. Jag kände ett stygn av oro när jag tänkte på att detta blir ytterligare en dag utan ett jobb i sikte. Utan den där ljusningen jag hoppas på och försöker dra till mig. Men så slog det mig istället: för varje dag som går är jag en dag närmare mitt mål. Jag är närmare ett jobb idag än jag var igår och ännu närmare än jag var förra veckan! Varje resa börjar med ett steg och sen ett till. Rätt vad det är har man nått fram. Och DET är vad man bör hålla tankarna på.

Today I thought about time. Which really diesn’t exist. Which is an illusion. And which, if you let it, can stress you out and control your life. We all get 24 hours a day. In that way time is very fair and unbiased.

But it doesn’t control how we look at it. People in the West often think of time as something that vanishes, something that rushes forward… ”time flies”, is what many say and then sigh over how there’s never enough of it. We don’t know how much time we get – perhaps that is why Westerners are so worried that they don’t have enough. Worried that they won’t be able to do all the things that ”should” be done – because that is what we mostly think of; to do what we ought to do, not what we actually want to do.

In the East they say ”time comes”. Such a simple turn of thought can actually do wonders for how you feel. Another tip for a brighter existence is to do what I did today. I felt a pang of worry as I thought that this would be another day without a job in  sight. Without that light in the end of the tunnel that I’m hoping for and trying to attract. But then it hit me instead: for every day that passes I am one day closer to my goal. I am closer to a job today than I was yesterday and even closer still than I was last week! Every journey begins with a step and then another. Before you know it, you’ve arrived. And THAT is what you should keep your mind fixed on.

Vart enda steg du tar måste föra dig närmare ditt mål.

Read Full Post »

Bronnie Ware heter en sjuksyster i Australien som arbetade i många år på ett hem där människor lades in under sina sista veckor i livet. Efter alla samtal med patienterna där samlade hon i en bok det som dessa patienter ångrade mest med sina liv. Dessa är topp fem:

1. Uppfyllt sina drömmar istället för att lyssna på andra.

2. Inte jobbat så hårt.

3. Vågat säga emot.

4. Haft bättre kontakt med vännerna.

5. Tillåtit sig själv att vara gladare.

Hennes resultat förvånar mig inte det minsta.
1. Jag vill påstå att majoriteten av människorna i ett samhälle lever sitt liv så som de tror att livet ska levas och tänker inte närmare på vad de själva verkligen vill.
2. Samhället är också genomsyrat med tanken att man ska jobba och jobba hårt – ett av bevisen för detta är att arbetslösa och sjukskrivna är inte värda mycket i dagens samhälles ögon. Att jobba hårt är också det enda sättet som man kan nå sitt mål, enligt samhället, vilket inte alls behöver vara sant (vilket vi alla vet som känner till Attraktionslagen).
3. Att våga säga emot är inte heller populärt idag. Allt man behöver göra är att besöka ett forum på Internet och du kommer snart att hitta inlägg som attackerar andras åsikter, oavsett om det är berättigat eller ej. Vårt samhälle i dag är mer likt en sandlåda på dagis än en välformulerad och demokratisk diskussion med respekt och hänsyn.
4. Vad är att ”ha kontakt med vänner” idag? Facebook, Twitter, MySpace?
5. Vad folk glömt bort är att glädje och lycka inte kommer utifrån och in, utan inifrån och ut! Folk väntar på att något ska komma till dem och göra dem glada, lyckliga… när den enda varaktiga lyckan är den som man finner inom sig. Jag är en av dem som upplevt det själv.

Det ligger i dina händer vad du kommer att ångra den dagen du dör. Gör något åt det nu.

Bronnie Ware is the name of a nurse in Australia who worked many years at a home where people came to stay during their last weeks alive. After all the conversations she had had with the patients she collected in a book what these patients regretted the most in their lives. These are the top five:

1. Fulfilled their dreams instead of listening to others.

2. Not worked so hard.

3. Dared to speak up.

4. Had better contact with friends.

5. Allowed themselves to be happier.

Her results don’t surprise me the least.
1. I would claim that the majority of people in our society live their lives in a way they think that life should be lived and don’t really think about what they themselves really want.
2. Our society is also permeated with the idea that you should work and work hard – evidence of this is that the unemployed and the sick-listed are not worth a lot in the eyes of today’s society. To work hard is the also the only way that you can reach your goal, according to society, which isnät necessarily true (which we all know who are familiar with the Law of Attraction).
3. To dare to speak up isn’t very popular today either. All you have to do is to visit a forum somewhere on the Internet and you will soon find a post that is attacking other people’s opinions, whether legitimate or not. Our society today is more like a sandbox at a nursery school than a well-formulated and democratic discussion with respect and consideration.
4. What is ”have good contact with friends” today? Facebook, Twitter, MySpace?
5. What people have forgotten is that joy and happiness do not come from the outside and in, but from the inside and out! People wait for something to come to them and make them joyful, happy… when the only lasting happiness is the one you find inside yourself. I am one of those who have experienced this.

It is in your hands what you will regret the day you die. Do something about it now.

Read Full Post »