Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2011

Människan är ofta så fokuserad på att fixa saker och/eller andra människor, att man inte inser att allt börjar hos en själv. Som Gandhi sa ”var den förändring du vill se i världen”.
Jag har använt detta citat av Konfucius förut, men tycker att det är värt att upprepa.

 ”För att få världen i ordning måste vi först få nationen i ordning;
För att få nationen i ordning måste vi få familjen i ordning;
För att få familjen i ordning måste vi utveckla vårt personliga liv;
Och för att utveckla vårt personliga liv måste vi först ställa våra hjärtan rätt.”

 Människan är snabb att försöka åtgärda symptomen. Vid en fysisk sjukdom hjälper det inte kärnproblemet om vi tar mediciner för att minska symptomen. Medicinerna kommer bara att åstadkomma fler symptom som behöver nya mediciner… samma sak gäller i samhället. Tillfälliga lösningar är just det – tillfälliga. Gå till kärnan av problemet och ”bota” det istället.

Man is so often focused on fixing things and/or other people that he/she doesn’t realize that it all starts with himself/herself. As Gandhi said “be the change you want to see in the world”. I’ve used this quote from Confucius before, but I think it’s well worth repeating.

“To put the world in order, we must first put the nation in order;
to put the nation in order, we must put the family in order;
to put the family in order, we must cultivate our personal life;
and to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.”

Man is quick to try and fix the symptoms. With a physical illness it doesn’t help the core problem if we take medicine to reduce the symptoms. The medicines will only cause more symptoms that need new medicines… the same problem applies to the community. Temporary solutions are just that – temporary. Go to the core of the problem and “cure” that instead.

 

Read Full Post »

… hur ska jag klara mig utan ”The Walking Dead”?! Såg just sista avsnittet för året och saknar serien redan!

…how am I going to stand it without ”The Walking Dead”?! Just saw the midseason finale and am missing the series already!

 

 

Read Full Post »

Världen går igenom en hel del förändringar nu. Det enda som är bestående är just förändring. Tankar kring detta idag fick mig att tänka på denna låt.

The world is going through a lot of changes now. The only thing that is permanent is change. Thoughts about this todays made me think of this song.

Read Full Post »

Av mitt förra inlägg att döma kan man tro att jag menar att alla instinkter är av ondo. Tvärtom. Som allt annat är instinkter på gott och ont, precis som jag nämnde i första stycket i förra inlägget.

I många fall bör vi följa våra instinkter mer än lyssna på vårt intellekt, vårt ego, som är så oroligt att hamna i skymundan och förlora sin makt att det gör vad det kan för att få oss att känna osäkerhet och tvinga oss till att förlita oss på egot enkom.
Som Sonia Choquette beskrev egot (jag parafraserar): det är ett trevligt husdjur men om du inte får pli på det så kommer det, likt ett husdjur, att leva rövare och styra dig, istället för tvärtom.

Ego kan man säga är logik. Instinkt baseras inte på logik. En instinkt (eller intuition om man så vill) kan säga till oss att göra på ett visst sätt, ta en viss väg – men vi följer inte det infallet därför att vi har lärt oss sen barnsben att lyssna på logiken. Och om logiken säger att vägen som instinkten försöker få oss att ta är ologisk… tja, hur skulle du göra? Jag kan ärligt säga att min första reaktion skulle vara att följa logiken, därför att det är ett inlärt beteende.

Vårt ego vill påstå sig veta mest. En liten besserwisser. Men enligt min mening finns det mer användbar kunskap och erfarenhet i hjärtat än i hjärnan. Människor behöver bli bättre på att lyssna på andra röster inom sig än deras ego och människor behöver bli snällare mot dem som faktiskt gör det. Se det som något modigt och befriande, inte dåraktigt och riskabelt.

P.S. Hur man definierar ordet ”ego” kan skilja. En del ser t ex ego att vara just den animalistiska instinkten, medan jag väljer att definiera ego som vårt logiska tänkande. Egot är inte nödvändigtvis något negativt, något att bekämpa – försök att bli vän med den istället.

Judging from my previous post you might think that I claim that all instincts are bad. On the contrary. As everything else instincts are for better and for worse, just as I mentioned in the first paragraph of my last post.

In many cases we should follow our instincts more than listening to our intellect, our ego, which is so worried to be pushed aside and lose its power that it will do what it can to make us feel insecure and force us to rely on ego alone.

As Sonia Choquette described the ego (I paraphrase): it’s a nice pet but if you can’t be in command of it it will, like a pet, run amok and control you, instead of the other way around.

You could say that ego is logic. Instinct is not based on logic. An instinct (or intuition if you will) can tell  us to do things in a certain way, take a specific path – but we don’t follow that notion because we’ve been taught from childhood to listen to logic. And if logic says that the path that instinct is trying to get us to take is illogical… well, what would you do? I can honestly say that my first reaction would be to follow logic, because it is a learnt behavior.

Our ego claims to know best. A little know-it-all. But in my opinion there is more useful knowledge and experience in the heart than in the brain. People need to get better at listening to other voices inside themselves than their ego and people need to kinder to those who actually do it. Look at it as something courageous and liberating, not foolish and dicey.

P.S. How you define the word “ego” can differ.  Some see ego e.g. to be the animalistic instinct, while I choose to define ego as our logical thinking. Ego is not necessarily something negative, something to fight – try to befriend it instead.

 

Read Full Post »

Människan är vad jag vet den enda varelsen som medvetet kan välja att inte lyssna på sin instinkt. På gott och ont, som med allt annat. Vi har fortfarande instinkter kvar från långt, långt tillbaka. Instinkter som såg till att vi överlevde faror och att vi reproducerade oss. Instinkter som idag går emot vissa delar av vårt vardagliga liv och vårt sociala samspel.

Några snabba exempel? Instinkten som varnar för fara utvecklas i värsta fall idag till fobier. Kvinnors instinkt att attraheras av alfahannar. Mäns instinkt att ”sprida sin vildsäd”.
Instinkt finns i massor av områden i vårt vardagliga liv, även där vi kanske inte förväntar oss den. Eller inom områden där instinkten tar sig ett i samhället ansett fult uttryck, dvs fördomar.

Ett sådant exempel är människors fördomar mot det som är annorlunda. Detta är dock inte unikt för människan. Apor skiljer också på ”dem” och ”oss”, enligt en artikel från Illustrerad Vetenskap. Fientlighet mot främlingar kan vara ett nedärvt beteende med djupa evolutionära rötter. ”De små rhesusaporna möter individer utanför sin grupp med samma misstänksamhet och avståndstagande som människor kan möta främmande med. Det slår beteendepsykologer vid Yale University i Connecticut, USA, fast i en uppseendeväckande studie från2011” berättar artikeln. Denna nedärvda egenskap att favorisera likasinnade och vara vaksam mot främlingar är minst 25 miljoner år gammal, från den tid när människan och rhesusapan härstammade från en gemensam förfader.

En försonande egenskap är att aporna ofta växlade gruppgemenskap genom att hoppa in i och ut ur de sociala grupperna, utan att speciella friktioner uppstod. Apor som nyligen blivit medlemmar i gruppen accepterades snabbt, medan apor som i åratal varit trofasta mot gruppen men kort tid innan lämnat den anses som främmande. Även om aporna delar in världen i ”de” och ”vi”, är de alltså väldigt flexibla och snabba att uppdatera sitt särskiljande i den aktuella situationen. Psykologen Laurie Santos lägger till i artikeln att det är ”en egenskap som sällan ses hos människan men som finns där”.

MEN, bara för att vi kan hitta vetenskapliga förklaringar till våra beteenden innebär det inte att vi kan använda det som en ursäkt. Vi människor har fortfarande valmöjligheten att frånse den nedärvda instinkten och handla utifrån det valet. Ja, en första reaktion är kanske misstänksamhet gentemot någon som är annorlunda eller att vilja lägra varje villig kvinna eller att dras till en alfahanne, pga vår nedärvda instinkt. Men vi kan välja att se med logik på omständigheterna och åsidosätta denna reaktion.
Att skylla på våra gener är just det; att skylla ifrån sig och inte ta eget ansvar.

The human being is as far as I know the only creature that consciously can choose not to listen to its instinct. For better and for worse, as with everything else. We still have instincts left from way, way back. Instincts that made sure that we survived dangers and that we reproduced. Instincts that today contradict some parts of our daily life and our social interactions.

Some quick examples? The instinct that warns of danger can in worst cases develop into phobias. Women’s instinct to be attracted to alfa males. Men’s instinct to “sow their wild oats”. Instincts exist in many areas in our daily life, even where we might not expect it. Or in areas where instinct appears as something in society seen as bad, i.e. prejudice.

One such example is people’s bias toward that which is different. This is however not unique for humans. Monkeys also distinguish between “them” and “us”, according to an article from the magazine Illustrerad Vetenskap. Hostility toward strangers can be an hereditary behavior with deep evolutionary roots. “The small rhesus monkeys treat individuals outside their group with the same suspicion and disapproval as that with which humans may treat strangers. This is established by behavioral psychologists atYaleUniversityinConnecticut,USA, in a sensational study from2011”it says in the article. This hereditary characteristic to favor likeminded and be cautious toward strangers is at least 25 million years old, from the age when the human and the rhesus monkey originated from a common ancestor.

A placatory quality is that the monkeys often alternated group affiliation by jumping in and out of the social groups, without causing any particular frictions. Monkeys that recently had become members in the group were quickly accepted, while monkeys that for years had been loyal to the group but shortly before had left it were considered as strangers. Even though the monkeys divide the world into “them” and “we”, they are also very flexible and quick to update their differentiating in the current situation. The psychologist Laurie Santos adds in the article that it is “a characteristic rarely seen in the human being but which is there”.

HOWEVER, just because we can find scientific explanations to our behaviors it does not mean that we can use it as an excuse. We humans still have the option to disregard the hereditary instinct and act from that choice. Yes, a first reaction might be to be suspicios toward someone who is different, or to want to sleep with any willing woman, or to be attracted to an alfa male, due to our genetic instinct. But we can choose to look at the circumstances with logic and override that reaction.
To blame our genes is just that; to put the blame on something else and not take responsibility.

Read Full Post »

Ett av mina favoritcitat:

”Om du kan drömma det, kan du göra det. Kom alltid ihåg att hela den här grejen började med en dröm och en mus.”

– Walt Disney

One of my favorite quotes:

”If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started with a dream and a mouse.”

– Walt Disney

Read Full Post »

Läser på Aftonbladet om hur debatten blossat upp igen angående retuscherade bilder i modetidningar och reklam. I artikeln inkluderas en intervju med Hermine Coyet Ohlén som är chefredaktör för svenska Elle. Hon säger, enligt artikeln:
”Våra läsare är vuxna och smarta och vet att magasinet de köper är retuscherat. Vi skildrar modevärlden och förhoppningsvis utan att ge läsarna dåligt självförtroende. Kvinnor skildras ofta som offer för idealen, men vi ser det inte så. Vi tror att våra läsare är sunda och har en god självbild, vilka modetrender tidningarna än visar.”

 Min fundering, när jag läste detta, var att påminner inte det uttalandet om vad många brukar säga angående reklam? Att vi väljer om vi lyssnar, vi väljer om vi tar in reklamens budskap och om vi låter oss påverkas. Jag vill hävda att hur smart och vuxen du än är så påverkas du av reklam. Du påverkas varje dag av all information av alla de olika slag som surrar runt omkring dig.
Naturligtvis har du möjligheten att medvetet avvisa reklamen – det finns massor som jag personligen är mycket avog till och känner att jag aldrig skulle köpa produkten. Men, även fastän jag inte gillar reklamen så minns jag den, jag minns företaget och/eller produkten… och har inte reklammakarna vunnit en liten seger då? Det undermedvetna suger upp mer än vi tror, som jag påpekat i tidigare inlägg.

 Tillbaka till artikeln i fråga; man har även inkluderat psykologen Hanna Thermaenius och enligt henne är det ”lätt att glömma att bilderna i media ofta är förskönade”.
Får du höra en lögn tillräckligt många gånger blir den till slut sanning. Thermaenius föreslår att man inför en märkning, en slags konsumentupplysning, av retuscherade bilder i Sverige.

Det kanske inte är en sån dålig idé?

 

Reading on Aftonbladet how the debate is flaring up regarding retouched images in fashion magazines and commercials. In the article an interview is included with Hermine Coyet Ohlén who is the chief editor of Swedish Elle. She says, according to the article:
“Our readers are adult and smart and know that the magazine they buy is retouched. We depict the fashion world and hopefully without giving our readers low self esteem. Women are often portrayed as victims of the ideals, but we don’t see it like that. We believe our readers are sound and have a good self image, no matter what fashion trends the magazines show”. 

Reading that it made me ponder if that statement didn’t remind me of what many people say about commercials. That we choose whether we listen, we choose whether we embrace the commercial’s message and whether we allow it to affect us. I would claim that no matter how smart or adult you are you are affected by commercials. You are affected every day by all the information of all kinds that buzz around you.

Naturally you have the option to consciously reject the commercial – there are plenty that I personally dislike a lot and I would never buy the products. But, even though I don’t like the commercial I remember it, I remember the company and/or the product… and hasn’t the publicity people won a small victory then? The subconscious soaks up a lot more than we think, as I’ve written in previous posts.

 Back to the article in question; the psychologist Hanna Thermaenius was also included and according to her it is “easy to forget that the images in the media often are embellished”.
If you are told a lie enough times, it becomes the truth. Thermaenius suggests that a labelling, a kind of consumer information, of retouched images is introduced in Sweden.

Perhaps that isn’t such a bad idea?

 

 

Read Full Post »

En del säger att pengar är roten till all ondska. Och många känner att det är fel att vilja ha pengar, att det per automatik gör en människa till girig och allmänt dålig  som person. Själv hävdade jag att det snarare är kärleken till pengar som är roten till all ondska.

Men på väg hem idag så kom jag fram till att jag har fel. Att älska något är aldrig fel, vare sig det är pengar, en person, en tro, en företeelse, ett föremål… det är när man låter kärleken förvridas till girighet och liknande som ondskan börjar slå rot.

Det är aldrig kärleken som är dålig, och inte heller det som man älskar. Det är när kärleken förvrids till något ohälsosamt som det blir dåligt.

 

Some claim that money is the root to all evil. And many feel that it is wrong to want money, that it automatically makes you into a greedy and generally bad person. I used to suggest that it is rather the love of money that is the root to all evil.

But on the way home today I concluded that I’ve been wrong. To love something is never wrong, whether it be mpney, a person, a faith, a phenomenon, an object… it is when you let that love get distorted into greed and such that evil start to take root.

It is never love that is evil, nor the thing you love. It is when that love is twisted into something unhealthy that it becomes evil.

 

Read Full Post »

Innan jag går vidare till dagens inlägg; jag ska experimentera lite och skriva mina inlägg både på svenska och engelska. Kanske fortsätter jag med det, kanske inte… återstår att se. 🙂

Before I continue with today’s post; I’m going to experiment a little and write my posts both in Swedish and in English. Perhaps I will continue doing that, perhaps not… remains to be seen. 🙂

Varje dag bombarderas vi av information. Vår hjärna måste sortera genom denna och blockera en hel del – om inte skulle vi snart tappa förståndet. Så vad väljs ut? Sådant som vårt undermedvetna räknar som relevant.

Jag kan ta ett enkelt exempel från mitt eget liv. Under flera år hade mina föräldrar en mörkblå kombi. En trafikolycka gjorde att bilen fick skrotas och mina föräldrar sökte efter en ny bil. Denna gång blev det en mörkgrön bil. Konstig färg, tänkte jag. Det finns väl inga gröna bilar? Jag kunde då inte minnas att jag hade sett någon, men så snart mina föräldrar började köra med den gröna bilen – då såg jag gröna bilar överallt! Därför att jag höll ett öga öppet efter dem utifall vi skulle passera varann. Alltså, tidigare var det inte relevant för mitt undermedvetna att lägga märke till gröna bilar eftersom jag inte hade någon koppling till dem. Men så snart jag fick kopplingen började jag se alla gröna bilar som faktiskt fanns.

Vad annat kan vara relevant information? Sånt som förstärker uppfattningar du redan har. Stör du dig på personer med röda byxor kommer ditt undermedvetna göra dig uppmärksam varje gång det dyker upp en person med röda byxor i ditt synfält. Älskar du papegojor? Ditt undermedvetna kommer att göra dig uppmärksam på alla papegojor, vare sig det är mjukdjur, tryck på en tröja, porslinsfiguriner, fotografier eller ett moln som liknar en papegoja…

 

Every day we’re bombarded with information. Our brain must sort through this and block out some of it – or we would soon lose our mind. So what is weeded out? Things that our subconscious think is irrelevant.

I can take an example from my own life. During many years my parents had a dark blue station wagon. After a traffic accident the car had to be scrapped and my parents looked for another car. This time they got a dark green one. Odd color, I thought. There aren’t any green cars, are there? I couldn’t recall every seeing one, but as soon as my parents got the car and started using it – I saw green cars everywhere! Because I kept an eye out for them, in case I’d pass them. In other words, it wasn’t relevant for my subconscious before to notice green cars since I had no connection to them. But as soon as I got that connection I started seeing all the green cars that actually exist.

What else can be relevant information? Things that confirm perceptions you already have. If it bothers you when people wear red pants then your subconscious will make you aware every time a person with red pants shows up in your field of vision. Do you love parrots? Your subconscious will make you aware of all parrots around you, whether there be stuffed toys, a print on a t-shirt, figurines, photographs or a cloud in the sky that looks like a parrot…

Read Full Post »