Feeds:
Inlägg
Kommentarer

(Scroll down for English version)

Moder Teresa (1910-1997) ska ha sagt detta: ”Man frågade mig en gång varför jag inte deltar i anti-krigsdemonstrationer. Jag sa att det kommer jag aldrig att göra, men så snart ni har en sammankomst för fred så kommer jag att vara där”. (min översättning)

Detta citat kommer jag alltid att tänka på när jag ser kampanjer som är emot något. För ett tag visades en reklam för en kampanj mot cancer. Ett antal personer sa ett rungande ”nej” för att visa att de är emot cancer. Energin som jag kände när jag såg och hörde dessa ”nej” var negativ, arg, desperat och gjorde att jag faktiskt inte kände mig dragen till att stötta kampanjen.

Missförstå mig rätt. Jag vill naturligtvis inte att någon ska drabbas av cancer och jag hoppas innerligt att man snart kommer att hitta ett botemedel. Men jag tror också på vikten av att fokusera på det positiva, att försöka undvika ord som ”nej” och ”inte” in i det längsta. För som Moder Teresa sa är det bättre att delta i något som är för något gott än emot något mindre gott. Just denna kampanj mot cancer borde i mitt tycke istället säga ja till ett botemedel, ja till god hälsa åt alla.

Dessutom förstår inte hjärnan ordet ”inte”. Om du tänker ”snubbla inte, snubbla inte” så förstår inte din hjärna att du vill undvika att snubbla. Den tror att du vill snubbla. Just nu får du inte tänka på en rosa ekorre. Aj då, tänkte du just på en rosa ekorre? Din hjärna förstod inte ordet ”inte”…

Enligt tidningen ”Psychology today” (Psykologi idag) kan man via fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) se hur dussintals av stressproducerande hormoner och signalsubstanser släpps loss om man får se ordet ”NEJ” under mindre än en sekunds tid. Dessa ovannämnda kemikalier stör omedelbart hjärnans normala funktioner och försämrar logik, förnuft, språkbearbetning och kommunikation. Bara genom att vokalisera din negativitet, eller bara rynka pannan när du säger ”nej”, så släpps mer stresskemikalier loss – inte bara i din hjärna utan också i lyssnarens hjärna.

Tål inte det att tänka på? Eller, jag menar det tåls att tänka på! 🙂

pink squirrel

Mother Teresa (1910-1997) supposedly said this: ”I was asked once why I donät participate in anti-war demonstrations. I said that I will never do that, but as soon as you have a pro-peace rally, I’ll be there”.

I think about this quote everytime I see campaignes that are against something. A while ago here in Sweden there was a commercial for a campaign against cancer. A number of people expressed a resounding ”no” to show that they are against cancer. The energy that I felt when I saw and heard all those ”no” was negative, angry, desperate and actually made me feel like not supporting the campaign.

Now, don’t get me wrong. Of course I don’t want anyone to get cancer and I hope fervently that a cure is soon discovered. But I also believe in the importance of focusing on the positive, to try to avoid words like ”no” or ”not” as much as possible. For like Mother Teresa said it is better to participate in something that is for something good, than against something less good. This campaign I mentioned should in my opinion be saying yes to a cure, yes to good health for all.

Besides, the brain doesn’t understand words like ”no” or ”not”. If you think ”do not trip, do not trip”, your brain won’t understand that you’re trying to avoid tripping. It will think you want to trip. Right now you must not think of a pink squirrel. Oh dear, did you just think of a pink squirrel? Your brain didn’t understand the word ”not”…

According to the magazine ”Psychology today” you can through fMRI (Functional magnetic resonance imaging) see how dozens of stess-producing hormones and neurotransmitters are released when you see the word ”NO” for less than a second. These chemicals mentioned above immediately interrupt the normal functions of the brain and impair logic, reason, language processing and communication. Just by vocalizing your negativity, or even slightly frown when you say ”no”, more stress chemicals are released – not just in your brain but also in the listener’s brain.

Is that not food for thought? I mean that is food for thought! 🙂

(Scroll down for English version)

Astrid Lindgren förmedlade mer visdom genom sina böcker än man förstod som barn. Jag kom inte ihåg detta från Pippi-böckerna, men när jag hörde det så tänkte jag att så borde man ju tänka så klart! Bara för att man aldrig provat något förut, varför utgår man från att man kanske INTE kan?

Pippi Långstrump

”I ‘ve never tried that, so I’m quite sure I can do it!”
– Pippi Longstocking

Astrid Lindgren (1907-2002, Swedish author) conveyed more wisedom through her books than one understood as a child. I didn’t remember this from the Pippi Longstocking books, but when I heard it I thought that this is how one obviously should think! Just because one has never tried something before, why presuppose that one might NOT be able to do it?

(Scroll down for English version)

Idag verkar allt fler ägna sig åt anonymt hat. Man tar sig friheten att inte bara i forum och liknande skriva riktigt fula saker om andra människor, man vänder sig också direkt till sina måltavlor för att vräka ur sig sitt hat. Ett för mig helt obegripligt beteende och man undrar hur dessa personer kan gå så långt över gränserna för vad som är acceptabelt…

En gammal Cherokee berättar för sitt barnbarn om kriget som pågår i alla människors huvuden:

– Kriget står mellan två vargar som finns inom oss alla. En är ond, full av ilska, avundsjuka, sorg, ånger, girighet, oro, skuld, underlägsenhetskänslor, lögner, falsk stolthet, överlägsenhet och ego.

Den andra vargen är god, full av glädje, fred, hopp, lugn, ödmjukhet, vänlighet, godhet, empati, generositet, sanning, medkänsla och tro.

Barnbarnet tänkte en stund och frågade sedan sin farfar:

– Vilken varg vinner?

Den gamle mannen svarade:

– Den du matar.

Two wolves

These days it seems like there’s more and more anonymous hate going on. People take the liberty to not just in forums and such write really nasty things about others, but they also turn directly to their targets to spew their hatred. A for me totally incomprehensible behavior and one wonders how these people can go so far over the boundaries for what’s acceptable…

An old Cherokee is teaching his grandson about life and tells of the war that goes on in every person’s mind: 

– The war is between two wolves that exist in all of us. One is evil, full of anger, envy, sorrow, regret, worry, guilt, inferiority, lies, false pride, superiority and ego.

The other wolf is good, full of joy, peace, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith. 

The grandson thought for a while and then asked his grandfather: 

– Which wolf will win?

The old man answered: 

– The one you feed.

(Scroll down for English version)

Idag fick jag en bra påminnelse.

Ibland blir man så otålig och frustrerad att man är redo för att göra vad som helst för att få det man önskar sig att ske. Det händer lite då och då att jag börjar grubbla på vad jag måste göra eller vad jag gör fel osv och det skapar bara mer frustration.

I dagens mejlskörd dök detta upp i inkorgen:

Var medveten om den stora skillnaden mellan inspirerat agerande och verksamhet. Verksamhet kommer från hjärnan och har sitt ursprung i tvivel och brist på tillit – du agerar för att ”tvinga” din önskan att ske. Inspirerat agerande är att tillåta [attraktions]lagen att fungera genom dig och att påverka dig.

Verksamhet känns jobbig. Inspirerat agerande känns underbart.

inspiration

Today I got a good reminder.

Somtimes you get so impatient and frustrated that you’re ready to do anything to make what you want happen. Now and then I find myself brooding about what I might need to do or what I might be doing wrong etc. and it only creates more frustration.

With today’s incoming emails this showed up in my inbox:

Be aware of the big difference between inspired action and activity. Activity comes from the brain-mind and is rooted in disbelief and lack of faith – you are taking action to “make” your desire happen. Inspired action is allowing the law to work through you and to move you.

Activity feels hard. Inspired action feels wonderful.

(Scroll down for English version)

”Att vara dig själv i en värld som konstant försöker att göra dig till någonting annat är den största prestationen.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk författare och filosof

Ralph_Waldo_Emerson

Ralph Waldo Emerson

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American writer and philosopher

(Scroll down for English version)

”Bara för att detta är en väldigt tuff träning betyder det inte att du måste säga ‘åh, jag kastar in handduken’. Du använder handduken till att torka svetten.”

– Shaun T, amerikansk fitnesstränare och koreograf

Shaun-T

”Just because this is a very hard workout, doesn’t mean you have to say ‘oh I’m thowing in the towel’. You use the towel to wipe the sweat.”

– Shaun T, American fitness trainer and choreographer

(Scroll down for English version)

Sedan en tid tillbaka har jag börjat läsa och lyssna allt mer på Esther Hicks. Eller snarare Abraham. Möjligen bör man rekommendera ett öppet sinne innan man ger sig in i det, eftersom det inte är säkert att alla kan acceptera vad som berättas.

Esther Hicks föreläser sedan många år tillbaka om attraktionslagen och det hon förmedlar säger Esther är ”översatt från en grupp av icke-fysiska väsen som kallas Abraham”. Det är alltså här man behöver ha ett öppet sinne. För min del spelar det ingen större roll om Esther verkligen kommunicerar med Abraham eller inte – det hon förmedlar känns rätt för mig. Och det är allt som behövs när det gäller tro, enligt mig. Att det ska kännas rätt för en själv.

Jag prenumererar på dagliga citat från Abraham, utdrag från vad som sagts på de olika seminarier som Esther och hennes make Jerry har hållit. Här är några av mina favoriter:

”Majoriteten har blivit programmerad av sina tidigare erfarenheter att förvänta sig fysiskt förfall. Fastän det är något som de inte vill ha är de programmerade att förvänta sig det. Och därför kommer de att få det de förväntar sig. Det är inte det att vad de förväntar sig är den verklighet som alla lever i, utan att alla lever i den verklighet som de förväntar sig.”

”Många omkring dig vill påvisa ‘verkligheten’ för dig. De säger ‘Inse fakta. Titta på vad-är.’ Och vi säger till dig, om du endast kan se vad-är – enligt Attraktionslagen kommer du att skapa mer av vad-är… Du måste kunna placera dina tankar bortom vad-är för att kunna attrahera någonting annorlunda eller någonting mer.”

”Universum vet inte om vibrationen som du sänder ut beror på något du observerar eller något du minns eller något som du föreställer dig. Det mottar bara vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther och Jerry Hicks

For a while now I’ve begun reading and listening more to Esther Hicks. Or rather to Abraham. Possibly one should recommend an open mind before going into it, since it is not for sure that everybody can accept what is told.

Esther Hicks has been holding workshops for many years about the Law of Attraction and what she conveys is according to Esther ”translated from a group of non-physical entities called Abraham”. This is in other words where you need that open mind. For me it doesn’t really matter if Esther really is communicating with Abraham or not – what she’s conveying feels right to me. And that is all that is needed, I say. That it feels right to oneself.

I subscribe to daily quotes from Abraham, extracts from different workshops that Esther and her husband Jerry has held over the years. Here are a few of my favorites:

”The majority have been programmed from their past experience to expect physical decline. And while it is something they don’t want, they are programmed to expect it. And so, they’re going to get what they expect. It’s not that what they expect is the reality that everyone lives, but that everyone lives the reality of what they expect.”

”Many around you want to point out ‘reality’ to you. They say, ‘Face the facts. Look at what-is.’ And we say to you, if you are able to see only what-is — then, by Law of Attraction, you will create only more of what-is… You must be able to put your thoughts beyond what-is in order to attract something different or something more.”

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

Jerry-Esther Hicks-2007

Esther and Jerry Hicks